Quyết định 1369/QĐ-UBND HCM năm 2018 về Kế hoạch thông tin đối ngoại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHỒ CHÍ MINH
-------

Số: 1369/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

----------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Công văn số 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 272/STTTT-BC ngày 06 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, ý kiến của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 1251/SNV-VHTT ngày 19 tháng 3 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo)
;
- Ban Đối ngoại Trung ương Đảng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Công tác TTĐNTƯ;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng và các Ban Đảng thuộc TU;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH TP;
- Văn phòng HĐND.TP;
- Tòa án nhân dân TP;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các đoàn thể thành phố;
- Ban Chỉ đạo Công t
ác TTĐNTP;
- Các cơ quan báo đài TP (Kèm CV 3616);
- VPUB: Các PVP;

- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (TH/Y) An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Triển khai Kết luận số 16-KL/TW ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công văn số 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2018;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Làm cơ sở tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố trong năm 2018;

Thông tin về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thông tin đi ngoại; quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử và các giá trị văn hóa của thành phố; những chính sách, tiềm năng, thế mạnh, kêu gọi đầu tư nước ngoài; thông tin tình hình thế giới đến với người dân thành phố;

Đảm bảo sự lãnh đạo, giám sát, sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân thành phố, sự hỗ trợ và phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương nhằm góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại;

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy giao lưu, hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới trên tất cả mọi mặt nhằm phát huy thế mạnh vốn có của Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn mạnh của cả nước, phục vụ tốt cho quá trình hội nhập quốc tế;

Là căn cứ để các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại theo đúng tinh thần, chủ trương và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Yêu cầu

Phát huy sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại.

Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại cần chú trọng công tác tuyên truyền, cung cấp và tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư.

Nâng cao chất lượng tổng hợp tình hình, thông tin tuyên truyền đối ngoại đđáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đi ngoại theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước. Kết hp chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội, giữa thông tin đối ngoại và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, bảo đảm lợi ích quốc gia.

Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

Mở rộng, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

1. Tuyên truyền các chủ trương chính sách về hội nhập quốc tế của Đảng, Chính phủ và Thành phố, đặc biệt là các Nghị quyết của Thành ủy và kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố về hội nhập quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ cấp phòng trở lên và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đi ngoại.

3. Tiếp tục chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình thành phố; xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn đu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố, và có trách nhiệm thông báo tới Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan đphục vụ công tác quản lý.

4. Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng đề án, dự án, kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh của địa phương.

5. Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, tập trung các nội dung sau:

- Tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN với các mốc kỷ niệm lớn: 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, trong đó tiếp tục nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam, các thách thức, cơ hội, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại;

- Chú trọng tuyên truyền về kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN bao gồm: triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch cụ thể trên cả ba trụ cột Cộng đồng, Chương trình Nghị sự kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch Công tác Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn III;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC);

- Tuyên truyền về các Hiệp định thương mại tự do: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (FTA Việt Nam - EU), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu;

- Thông tin, tuyên truyền về sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức Liên hp quốc như Hội đồng Kinh tế và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018, Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa nhiệm kỳ 2015 - 2019; về việc Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hp quốc, qua đó nâng cao hình ảnh, phát huy vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế;

6. Tiếp tục chú trọng tuyên truyền về biển, đảo, cắm mốc biên giới, tình hình chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông; làm tốt công tác bảo vệ biên giới, lãnh th, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế biên giới với các nước láng giềng, đặc biệt là chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia theo các văn bản chỉ đạo về tăng cường thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới; tăng cường giao lưu hợp tác với các nước bạn trên tất cả lĩnh vực; củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam với Lào và Campuchia;

7. Tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố; khuyến khích họ giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài;

8. Tuyên truyền mạnh về các sự kiện văn hóa thế giới, hoạt động mang tính quốc tế và kết quả hội nhập nổi bật, các thành tựu đạt được trên tất cả lĩnh vực

9. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới; khai thác phương tiện internet, nội dung số, mạng xã hội, tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài... nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại;

10. Tham gia thực hiện các chương trình, hoạt động thông tin đối ngoại do các Bộ, ban, ngành chủ trì có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh;

11. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố theo quy định. Chủ động, tích cực trong công tác đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, con người Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và hình ảnh Việt Nam nói chung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại;

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng chỉ đạo báo chí đưa tin chính xác, kịp thời và phù hợp trước những vấn đề mới, nhạy cảm như vấn đề tôn giáo, nhân quyền, biển đảo...; thường xuyên tổ chức hội nghị báo cáo viên về những vấn đề thời sự quốc tế cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của thành phố;

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố triển khai công tác thông tin đối ngoại qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, quảng bá hình ảnh thành phố với thế giới, thu hút phát triển du lịch và hợp tác đầu tư nước ngoài;

Cùng với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố theo quy định;

Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các sở, ngành có liên quan, tổng hợp dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động thông tin đối ngoại gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 11 hàng năm theo quy định;

Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin đối ngoại theo thẩm quyền;

Phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố; khuyến khích phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh của thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các nước trên thế giới.

2. Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Thông tin triển lãm

Tham mưu và tổ chức các sự kiện về văn hóa, thể thao nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường đẩy mạnh giao lưu, quảng bá hình ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc, hoạt động nghệ thuật, thể thao, các hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm.

Tiếp tục kiện toàn công tác xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của thành phố; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với quy trình lưu trữ hệ thống dữ liệu.

3. Sở Du lịch

Tham mưu và tổ chức các sự kiện về hội chợ, triển lãm và hội thảo quốc tế về du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, quảng bá và tuyên truyền về tiềm năng, các sản phẩm du lịch của thành phố.

Phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm thông tin triển lãm tiếp tục kiện toàn công tác xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của thành phố; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với hình ảnh của đất nước và của thành phố.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố (ITPC)

Căn cứ vào tình hình kinh tế thành phố trong từng giai đoạn nhất định, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố sẽ tham mưu kế hoạch và tổ chức các sự kiện về xúc tiến đầu tư và thương mại, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ các ngành kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh ra thị trường nước ngoài;

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hội chợ, hội thảo, hội nghị trong nước, quốc tế và các hoạt động trao đi đoàn song phương và đa phương.

5. Sở Ngoại vụ, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố

5.1. Sở Ngoại vụ

Tham mưu và tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trong các sự kiện đối ngoại của trung ương tổ chức tại thành phố và các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức trong nước và quốc tế.

Tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố; thực hiện cơ chế hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh của thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài.

Chủ trì hướng dẫn các sở, ngành có liên quan tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong khu vực và thế giới; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến thăm và làm phim, viết bài, đưa tin về Thành phố Hồ Chí Minh; thúc đẩy hoạt động ngoại giao nhân dân; hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước.

Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hướng dẫn phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố; quản lý các văn phòng thường trú báo chí nước ngoài; cung cấp thông tin liên quan đến thành phố cho phóng viên nước ngoài.

5.2. Ủy ban về người Việt Nam nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về đối ngoại nhân dân trên các kênh thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa hòa bình hữu nghị với bạn bè các nước.

6. Sở Tư pháp

Tham mưu và tổ chức thực hiện phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về quyền con người, tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Phối hợp với Ban Chỉ đạo về nhân quyền của thành phố cung cấp thông tin, tư liệu, lập luận để báo chí đấu tranh phản bác các thông tin, nhận định sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Sở Nội vụ

Chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hoạt động thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

8. Sở Tài chính

Bố trí ngân sách, bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại theo kế hoạch được giao.

9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động quản lý thông tin đối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại và mở phiên bản tiếng Anh trên các bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, các quận, huyện.

10. Các cơ quan báo, đài của thành phố

Tuyên truyền những nội dung trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại năm 2018 theo Công văn số 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức các tuyến tin, bài, nâng cao chất lượng và thời lượng phát sóng, đăng tải các tin bài về hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố; tăng cường thông tin về thành phố ra nước ngoài bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. Ưu tiên dành chuyên trang, chuyên mục trên báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ thông tin đối ngoại theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nói chung và thành phố nói riêng.

Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn cao và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thông tin đối ngoại.

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình, kèm dự toán kinh phí thực hiện năm 2018 gửi Sở Tài chính để tổng hp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và chủ động tổ chức thực hiện.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 11 năm 2018 hoặc đột xuất gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định./.

thuộc tính Quyết định 1369/QĐ-UBND

Quyết định 1369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1369/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành:09/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi