Quyết định 13/2019/QĐ-UBND Hòa Bình quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Thuộc tính văn bản
Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 13/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 31/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

Số: 13/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hòa Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

---------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 113/TTr-STTTT ngày 22/5/2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm TT&CB;
- Lưu: VT, KGVX (Vu.60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc nội dung hoạt động thông tin đối ngoại và nội dung quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân, liên quan trong công tác quản lý, phối hợp và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Các nội dung không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định chung của pháp luật hiện hành về quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan, tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại

1. Tuân thủ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong tổ chức và hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, theo đúng định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tỉnh Hòa Bình, đồng thời phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa hoạt động đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh xã hội; tranh thủ sự hợp tác đầu tư của các đối tác trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đề cao vai trò trách nhiệm, tính chủ động và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; của tất cả các cấp, các ngành, địa phương trong công tác thông tin đối ngoại.

5. Các hoạt động thông tin đối ngoại phải đảm bảo đúng Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hòa Bình, thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, không đưa tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình về hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về thông tin đối ngoại; đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Quản lý, hướng dẫn nội dung thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý.

4. Hợp tác truyền thông về hoạt động thông tin đối ngoại.

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

6. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại; đề xuất khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

3. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ động thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý của ngành và địa phương.

Điều 6. Kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại

1. Kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương lập dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 

Chương II. HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

 

Điều 7. Hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh

Thông tin đối ngoại của tỉnh là những hoạt động thông tin chính thức về Hòa Bình với mục đích thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời thông tin tình hình trong nước và quốc tế đến nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Điều 8. Thông tin, quảng bá hình ảnh của tỉnh

Thông tin, quảng bá hình ảnh của tỉnh Hòa Bình được cung cấp qua các phương thức sau:

1. Hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

2. Phát ngôn chính thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tại các sự kiện, diễn đàn quốc tế, hội nghị, hội thảo, họp báo quốc tế, họp báo trong nước và tại các sự kiện khác; và các hoạt động khác của các tổ chức đại diện của tỉnh Hòa Bình tại nước ngoài.

3. Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; hệ thống dữ liệu tuyên truyền, quảng bá về các hình ảnh về quê hương và con người các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

4. Thông tin thông qua các cuộc họp báo định kỳ và đột xuất và hội nghị giao ban báo chí.

5. Xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

6. Các chương trình, sản phẩm thông tin của các cơ quan báo chí của tỉnh; các sản phẩm thông tin của các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trong nước và nước ngoài.

7. Các sự kiện quảng bá, xúc tiến đầu tư được tổ chức tại tỉnh, trong nước và nước ngoài.

8. Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông và phóng viên nước ngoài.

9. Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Việc cung cấp thông tin về tỉnh Hòa Bình dưới mọi hình thức phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ

1. Thông tin giải thích, làm rõ là hoạt động sử dụng những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Hòa Bình trên tất cả các lĩnh vực.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ động theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài tỉnh phản ánh về các hoạt động của tỉnh, của ngành và của các địa phương. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin, tài liệu, thông tin sai lệch đăng tải trên các ấn phẩm báo chí, kênh thông tin đại chúng gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh địa phương của các tổ chức, cá nhân, dư luận báo chí trong và ngoài nước phải báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời phải thông tin giải thích, làm rõ tới các cơ quan báo chí.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền để bảo vệ và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh thông qua các hình thức sau:

a) Ban hành thông cáo báo chí giải thích, làm rõ thông tin sai lệch. Chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

b) Cử đại diện lãnh đạo tỉnh hoặc người phát ngôn tham dự giao ban báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức để cung cấp thông tin giải thích, làm rõ cho các cơ quan báo chí khi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu hoặc khi cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí.

c) Đăng tải thông tin giải thích, làm rõ trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các sản phẩm truyền thông của các cơ quan báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

d) Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh viết tin, bài, phóng sự, sản xuất chương trình bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài giải thích làm rõ thông tin sai lệch.

đ) Tổ chức tập huấn cho các đối tượng làm công tác thông tin đối ngoại, gồm các nội dung:

- Định hướng tuyên truyền thông tin đối ngoại; cách thức cung cấp thông tin giải thích, làm rõ thông tin sai lệch cho các cơ quan báo chí và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin về mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình với các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh trong cả nước về công tác thông tin đối ngoại.

Điều 10. Chuyên trang thông tin đối ngoại

1. Chuyên trang thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình tại Địa chỉ: http://thongtindoingoai.hoabinh.gov.vn có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống và quảng bá hình ảnh quê hương, con người các dân tộc tỉnh Hòa Bình bằng tiếng Việt, tiếng Anh thông qua mạng Internet.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quản lý, vận hành Chuyên trang thông tin đối ngoại, đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông

1. Các cơ quan báo chí, truyền thông, phóng viên được cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, để phục vụ cho công tác viết tin, bài, sản xuất chương trình tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Hòa Bình.

2. Tỉnh Hòa Bình hợp tác, hỗ trợ các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện sản xuất các sản phẩm truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Hòa Bình tới bạn bè trong nước và cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 12. Xuất bản phẩm thông tin đối ngoại

1. Xuất bản phẩm thông tin đối ngoại của tỉnh Hòa Bình là các ấn phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để cung cấp thông tin chính thức về tỉnh và quảng bá hình ảnh tỉnh Hòa Bình đến cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch xuất bản các ấn phẩm phục vụ cho các hoạt động thông tin đối ngoại, hoạt động đối ngoại của tỉnh.

Điều 13. Chế độ báo cáo

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác quản lý nhà nước và hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

Chương III. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

 

Điều 14. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các buổi họp báo định kỳ, đột xuất để cung cấp thông tin cho báo chí và các tổ chức, cá nhân quan tâm.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các cuộc phỏng vấn báo chí đối với lãnh đạo tỉnh trong các hoạt động giao lưu quốc tế, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; tham mưu xây dựng kế hoạch cho các đoàn lãnh đạo tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế liên quan đến tỉnh.

Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước theo đúng quy định; định hướng tuyên truyền thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất các ấn phẩm truyền thông về thông tin đối ngoại.

5. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và các đối tượng phóng viên, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

6. Quản lý, phát triển chuyên trang Thông tin đối ngoại của tỉnh.

7. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng, chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, định hướng tuyên truyền thông tin đối ngoại của tỉnh cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

8. Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất việc bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan quản lý các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh, các đoàn báo chí của tỉnh đi tác nghiệp tại nước ngoài.

Điều 16. Sở Ngoại vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan, tạo thuận lợi cho đoàn báo chí nước ngoài đến hoạt động và thông tin về tỉnh.

3. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho báo chí phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh; cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và các lĩnh vực liên quan cho đối tác nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại tỉnh; thông tin về hoạt động đối ngoại của tỉnh, về các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh.

4. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện, chương trình giao lưu văn hóa trong và ngoài nước nhằm giới thiệu hình ảnh tỉnh Hòa Bình ra thế giới.

Điều 17. Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, đơn vị có liên quan bố trí nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

2. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí địa phương trong việc cung cấp các thông tin tuyên truyền về vấn đề tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Điều 18. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Xây dựng tài liệu giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của Hòa Bình; cung cấp cho cơ quan báo chí địa phương các thông tin liên quan về chính sách thu hút đầu tư và danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư vào tỉnh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá dự án và kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Điều 19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực của ngành quản lý như: giao lưu, quảng bá các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa ẩm thực; giao lưu và tham gia các hoạt động thể thao đối với các nước trong khu vực. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm thu hút khách du lịch.

2. Biên soạn và phát hành các loại văn hóa phẩm nhằm giới thiệu, quảng bá về quê hương, con người, di tích văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán tốt đẹp của Hòa Bình đến với người dân trong nước và nước ngoài.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế và cung cấp sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng Hòa Bình,

4. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện thông tin quảng bá, tuyên truyền về lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh con người tỉnh Hòa Bình và những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng thông qua hoạt động hướng dẫn du lịch và bằng các hình thức thích hợp.

Điều 20. Sở Công thương

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ công chức, viên chức và các doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; Xây dựng các dự án thu hút đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực ngành qua đó cung cấp thông tin về thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, các thương hiệu hàng hóa của địa phương cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Điều 21. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành thẩm định dự toán kinh phí của các đơn vị được giao nhiệm vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 22. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và xuất bản các ấn phẩm xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư của tỉnh.

2. Vận động các doanh nghiệp trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ thương mại trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá, tiềm năng thế mạnh và thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hóa.

Điều 23. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo mật nói chung và bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại nói riêng. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, tổng hợp diễn biến, tình hình thông tin đối ngoại của tỉnh, phối hợp và đề xuất biện pháp xử lý trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước và Chính quyền địa phương.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý thông qua các kênh và biện pháp đặc thù, góp phần bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam.

Điều 24. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại về lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Điều 25. Ban quản lý các khu công nghiệp

Xây dựng, phát hành và cung cấp các tài liệu về môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình; quản lý, cung cấp thông tin về chính sách ưu đãi đầu tư và các dự án kêu gọi vốn đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh.

Điều 26. Các Cơ quan báo chí của tỉnh

1. Bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và tỉnh, tổ chức tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình thời sự trong nước và quốc tế, thông tin về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam, tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh, thông tin của tình trên lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

2. Nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, tăng thời lượng các chương trình, phóng sự quảng bá hình ảnh của tỉnh Hòa Bình đến với các địa phương trong cả nước và quảng bá ra thế giới trên các kênh thông tin đối ngoại.

Điều 27. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh, đơn vị và địa phương.

2. Phân công cán bộ phụ trách, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị, địa phương.

3. Thường xuyên cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý.

 

Chương IV. THANH, KIỂM TRA; KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 28. Thanh tra, kiểm tra

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 29. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các quy định của nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về thông tin đối ngoại và các quy định tại Quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định.

Điều 30. Điều khoản thi hành

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

 

                                                                    

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực