Quyết định 1191/QĐ-UBND 2016 về nâng cao hiệu quả điểm bưu điện văn hóa xã năm 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------
Số: 1191/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 06 năm 2016
 
 
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ NĂM 2016
------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 23 tháng 05 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh về về việc phê duyệt Đán Nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm Bưu điện Văn hóa xã giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông,
 
QUYT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đán Nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mc tiêu
Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các bưu điện văn hóa xã, đảm bảo cung cấp thông tin cộng đng, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.
2. Một số nội dung và phân công thực hiện
a) Duy tu, bo dưỡng tại các điểm bưu điện văn hóa xã:
- Nội dung: Có kế hoạch thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng điểm BĐVHX theo phân kỳ hàng năm. Đảm bảo các điểm BĐVHX đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động theo đúng chức năng quy định, đảm bảo khang trang và vệ sinh môi trường tốt.
- Phân công thực hiện:
+ Chủ trì: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế,
+ Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, y ban nhân dân các huyện, thị xã.
b) Trang bị máy tính, đường truyền Internet và các trang thiết bị hỗ trợ:
- Nội dung: Trang bị tại mi điểm BĐVHX 04 (bốn) bộ máy tính (bao gồm máy tính, bàn ghế vi tính, bộ lưu điện), 01 (một) bộ bàn ghế đọc sách và 01 (một) giá sách, lắp đặt đường truyền Internet.
- Phân công thực hiện:
+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Phối hợp: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, y ban nhân dân các huyện, thị xã.
c) Cung cấp sách, báo cho các điểm Bưu điện Văn hóa xã:
- Nội dung:
+ Đặt mua và cung cấp cho các BĐVHX Báo Nông thôn ngày nay, Báo Khoa học và Đời sống nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyn ph biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; một số thành tựu khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi... giúp người dân nm bt kịp thời những thông tin kinh tế, xã hội.
+ Htrợ các đầu sách về hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, dân skế hoạch hóa gia đình, y tế, giáo dục.
- Phân công thực hiện:
+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Phối hợp: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Th thao, y ban nhân dân các huyện, thị xã.
d) Tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng internet:
- Nội dung: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng internet cho lãnh đạo xã, cán bộ văn hóa thông tin xã và nhân viên làm việc tại điểm BĐVHX được triển khai năm 2016.
- Phân công thực hiện:
+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Phối hợp: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên HuếUBND các huyện, thị xã.
đ) Phát động phong trào quyên góp sách:
- Nội dung: Tổ chức phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách, báo cho trẻ em, học sinh cho các điểm Bưu điện Văn hóa xã.
- Địa điểm phát động: Tại các trường học trên địa bàn Thành phố Huế.
- Phân công thực hiện:
+ Chủ trì: Sở Thông tin và truyền thông.
+ Phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, y ban nhân dân thành phố Huế và các trường học trên địa bàn thành phố Huế.
e) Di chuyển tủ sách pháp luật tại các xã về BĐVHX để phục vụ nhân dân.
Sở Thông tin và Truyền thông làm việc cụ thể với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, y ban nhân dân các huyện, thị xã để thng nht kế hoạch trin khai thực hiện, báo cáo y ban nhân dân tỉnh.
3. Địa bàn triển khai
a) Huyện A Lưới: xã Hồng Hạ
b) Huyện Phong Điền: xã Phong Sơn
c) Huyện Phú Lộc: xã Lộc Trì, xã Xuân Lộc;
d) Huyện Phú Vang: xã Phú Mỹ;
e) Thị xã Hương Trà: xã Hương Thọ;
ê) Thị xã Hương Thủy: xã Thủy Tân.
g) Huyện Nam Đông: xã Hương Hữu, xã Thượng Long.
h) Huyện Quảng Điền: xã Quảng Ngạn.
4. Kinh phí thực hiện
a) Ngân sách của Bưu điện tỉnh.
b) Ngân sách của tỉnh đã cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ nội dung kế hoạch, các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai theo quy định.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tn báo chí tuyên truyền về hoạt động phục vụ đọc sách báo, truy cập internet tại các điểm BĐVHX; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ (06 tháng và năm) tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tnh tiến độ thực hiện Kế hoạch.
3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, giám sát và quyết toán việc sử dụng phí đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định hiện hành.
4. Giao y ban nhân dân các huyện và thị xã chỉ đạo y ban nhân dân xã phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.
5. Các cơ quan liên quan phối hợp các đơn vị chủ trì thực hiện tt các nội dung của Kế hoạch.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo y ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa và Ththao, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT&PCT.UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT, NN&PTNT;
- VP: PCVP và CV: TC, DL, NN;
- Lưu: VT, VH.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung
 
 

thuộc tính Quyết định 1191/QĐ-UBND

Quyết định 1191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1191/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Dung
Ngày ban hành:06/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 1191/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi