Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------
Số: 11/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------
Đà Lạt, ngày 06 tháng 02 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP
TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/2012/QĐ-UB ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH đơn vị tỉnh LĐ;
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH và Báo Lâm Đồng;
- Lưu: VT, VX1.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt
 
QUY ĐỊNH
VỀ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
 
 
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định việc quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng để đảm bảo sự đồng bộ, an toàn và an ninh mạng trong quá trình khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật.
2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) có máy tính và mạng máy tính tham gia kết nối vào Hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lâm Đồng.
Các thuật ngữ trong quy định này được hiểu như sau:
1. Tên miền (Domain Name): Là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm.
2. Địa chỉ IP (Internet Protocol): Là địa chỉ mạng của các thiết bị, máy tính, máy chủ bao gồm các thế hệ địa chỉ IPv4, IPv6 và các thế hệ địa chỉ mới sẽ được sử dụng trong tương lai.
Điều 3. Các hành vi nghiêm cấm
1. Sử dụng tên miền và địa chỉ IP sai mục đích, trái với quy định này và các quy định khác của pháp luật.
2. Cấp phát cho các đơn vị hoặc tổ chức khác không thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng của quy định này.
3. Tự ý thay đổi tên miền và địa chỉ IP của cơ quan, đơn vị dưới mọi hình thức.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất quản lý tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật, giao Sở Thông tin và Truyền thông quản lý các hoạt động liên quan đến tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.
 
Chương II
TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
Điều 5. Tên miền trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng
1. Tên miền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trên mạng Internet là tên miền cấp 3 có dạng: lamdong.gov.vn.
2. Tên miền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong mạng Intranet là tên miền cấp 3 có dạng: lamdong.egov.vn.
3. Tên miền của các cơ quan, đơn vị trên mạng Internet và mạng Intranet sử dụng tên miền cấp 4 theo dạng: tendonvi.lamdong.gov.vn và tendonvi.lamdong.egov.vn; trong đó tendonvi là tên viết tắt của cơ quan, đơn vị được viết từ các chữ cái đầu tiên của tên đơn vị và viết bằng tiếng Việt không dấu, riêng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sử dụng tên đầy đủ bằng tiếng Việt không dấu. Chi tiết tên miền của các cơ quan đơn vị được cấp phát cụ thể tại Phụ lục kèm theo quy định này.
Điều 6. Địa chỉ IP trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng
1. Vùng địa chỉ IP trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo quy định của Chính phủ là: 10.224.xxx.xxx.
2. Vùng địa chỉ IP của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được phân bổ cụ thể trong phụ lục kèm theo quy định này.
3. Quy định chi tiết sử dụng địa chỉ IP của từng cơ quan, đơn vị.
a) Địa chỉ IP của cơ quan, đơn vị để kết nối tới Trung tâm mạng thông tin của tỉnh: 10.224.xxx.1.
b) Vùng địa chỉ IP cho các thiết bị mạng và máy tính từ: 10.224.xxx.2 đến 10.224.xxx.254.
c) Đối với các ứng dụng công nghệ thông tin theo ngành dọc được sử dụng IP theo mô hình ngành nhưng các đơn vị phải xây dựng giải pháp gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định và hỗ trợ để kết nối, đồng bộ với hệ thống IP của tỉnh.
4. Khi chuyển đổi từ địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6 sẽ thực hiện theo quy định định của pháp luật.
 
Chương III
QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, SỬ DỤNG TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP
TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
Điều 7. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lâm Đồng theo đúng các quy định của nhà nước.
2. Đăng ký và duy trì tên miền trên mạng Internet của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
3. Thực hiện cấp phát, thu hồi, duy trì và thực hiện việc xử lý các hành vi vi phạm trong việc sử dụng tên miền, địa chỉ IP trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng cho các cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng tên miền, địa chỉ IP đúng theo quy định.
4. Giải quyết các tranh chấp về tên miền và vùng địa chỉ IP cho các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng.
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP của cơ quan, đơn vị mình phục vụ việc cấp, khai thác và xử lý thông tin trong Hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lâm Đồng theo đúng quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Khi đăng ký hoặc không có nhu cầu sử dụng tên miền, địa chỉ IP, các cơ quan, đơn vị phải thông báo bằng văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông để quản lý, cấp phát hoặc thu hồi theo quy định.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích trong việc quản lý, sử dụng tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành. Các hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc phát sinh mới, kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 
PHỤ LỤC
DANH SÁCH PHÂN BỔ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ IP
TRÊN HỆ THỐNG MẠNG THÔNG TIN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
 
 

STT
Tên đơn vị
Địa chỉ IP
Tên miền Intranet
Tên miền trên mạng Internet
I. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẢP TỈNH
1
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân
10.224.4.0/24 đến 10.224.5.0/24
dbnd.lamdong.egov.vn
dbnd.lamdong.gov.vn
2
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
10.224.1.0/24 đến 10.224.3.0/24
vpubnd.lamdong.egov.vn
vpubnd.lamdong.gov.vn
3
Ban Dân tộc
10.224.16.0/24
bdt.lamdong.egov.vn
bdt.lamdong.gov.vn
4
Sở Nội vụ
10.224.17.0/24 đến 10.224.18.0/24
snv.lamdong.egov.vn
snv.lamdong.gov.vn
5
Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng
10.224.19.0/24
ptth.lamdong.egov.vn
ptth.lamdong.gov.vn
6
Sở Thông tin và Truyền thông
10.224.20.0/24
stttt.lamdong.egov.vn
stttt.lamdong.gov.vn
7
Sở Công Thương
10.224.21.0/24
sct.lamdong.egov.vn
sct.lamdong.gov.vn
8
Sở Tài nguyên và Môi trường
10.224.22.0/24 và 10.224.46.0/24
stnmt.lamdong.egov.vn
stnmt.Iamdong.gov.vn
9
Sở Giao thông vận tải
10.224.23.0/24
sgtvt.lamdong.egov.vn
sgtvt.lamdong.gov.vn
10
Sở Giáo dục và Đào tạo
10.224.24.0/24 đến 10.224.27.0/24
sgddt.lamdong.egov.vn
sgddt.lamdong.gov.vn
11
Sở Kế hoạch và Đầu tư
10.224.28.0/24
skhdt.lamdong.egov.vn
skhdt.lamdong.gov.vn
12
Sở Khoa học và Công nghệ
10.224.29.0/24
skhcn.lamdong.egov.vn
skhcn.lamdong.gov.vn
13
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10.224.30.0/24
sldtbxh.lamdong.egov.vn
sldtbxh.lamdong.gov.vn
14
Sở Y tế
10.224.31.0/24 đến 10.224.32.0/24
snnptnt.lamdong.egov.vn
snnptnt.lamdong.gov.vn
15
Sở Tài chính
10.224.33.0/24
stc.lamdong.egov.vn
stc.lamdong.gov.vn
16
Sở Ngoại Vụ
10.224.34.0/24
sngv.lamdong.egov.vn
sngv.lamdong.gov.vn
17
Vườn quốc gia Cát Tiên
10.224.35.0/24
vqgct.lamdong.egov.vn
vqgct.lamdong.gov.vn
18
Sở Tư pháp
10.224.36.0/24
stp.lamdong.egov.vn
stp.lamdong.gov.vn
19
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10.224.37.0/24
svhttdl.lamdong.egov.vn
svhttdl.lamdong.gov.vn
20
Sở Xây dựng
10.224.38.0/24
sxd.lamdong.egov.vn
sxd.lamdong.gov.vn
21
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10.224.39.0/24 đến 10.224.41.0/24
syt.lamdong.egov.vn
syt.lamdong.gov.vn
22
Thanh tra tỉnh
10.224.42.0/24
tt.lamdong.egov.vn
tt.lamdong.gov.vn
23
Ban Quản lý các khu Công nghiệp
10.224.43.0/24
bqlkcn.lamdong.egov.vn
bqlkcn.lamdong.gov.vn
24
Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm
10.224.44.0/24
bqlkdlhtl.lamdong.egov.vn
bqlkdlhtl.lamdong.gov.vn
25
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu văn hóa thể thao Lâm Đồng
10.224.45.0/24
bqldavhtt.lamdong.egov.vn
bqldavhtt.lamdong.gov.vn
26
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch
10.224.47.0/24
ttxtdttmdl.lamdong.egov.vn
ttxtdttmdl.lamdong.gov.vn
27
Vườn Quốc gia BiDoup-Núi Bà
10.224.48.0/24
vqgbdnb.lamdong.egov.vn
vqgbdnb.lamdong.gov.vn
28
Quỹ Đầu tư và Phát triển
10.224.49.0/24
qdtpt.lamdong.egov.vn
qdtpt.lamdong.gov.vn
II. CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
29
Công an tỉnh Lâm Đồng
10.224.50.0/24 đến 10.224.52.0/24
ca.lamdong.egov.vn
ca.lamdong.gov.vn
30
Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng
10.224.53.0/24
ctk.lamdong.egov.vn
ctk.lamdong.gov.vn
31
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng
10.224.54.0/24
bchqs.lamdong.egov.vn
bchqs.lamdong.gov.vn
32
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng
10.224.55.0/24
nhnn.lamdong.egov.vn
nhnn.lamdong.gov.vn
33
Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng
10.224.56.0/24
bhxh.lamdong.egov.vn
bhxh.lamdong.gov.vn
34
Viện Kiểm sát tỉnh Lâm Đồng
10.224.57.0/24
vksnd.lamdong.egov.vn
vksnd.lamdong.gov.vn
35
Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
10.224.58.0/24
tand.lamdong.egov.vn
tand.lamdong.gov.vn
36
Hải quan Đà Lạt
10.224.59.0/24
cchq.lamdong.egov.vn
cchq.lamdong.gov.vn
37
Kho bạc nhà nước
10.224.60.0/24
kbnn.lamdong.egov.vn
kbnn.lamdong.gov.vn
38
Cục Thuế Lâm Đồng
10.224.61.0/24
ct.lamdong.egov.vn
ct.lamdong.gov.vn
III. CÁC ĐOÀN THỂ VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI
39
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật
10.224.62.0/24
lhhkhkt.lamdong.egov.vn
lhhkhkt.lamdong.gov.vn
40
Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng
10.224.63.0/24
ubmttq.lamdong.egov.vn
ubmttq.lamdong.gov.vn
41
Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng
10.224.64.0/24
ldld.lamdong.egov.vn
ldld.lamdong.gov.vn
42
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng
10.224.65.0/24
dtncshcm.lamdong.egov.vn
dtncshcm.lamdong.gov.vn
43
Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng
10.224.66.0/24
hnd.lamdong.egov.vn
hnd.lamdong.gov.vn
44
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng
10.224.67.0/24
hlhpn.lamdong.egov.vn
hlhpn.lamdong.gov.vn
45
Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng
10.224.68.0/24
hccb.lamdong.egov.vn
hccb.lamdong.gov.vn
46
Hội Nhà Báo tỉnh Lâm Đồng
10.224.69.0/24
hnb.lamdong.egov.vn
hnb.lamdong.gov.vn
47
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng
10.224.70.0/24
hvhnt.lamdong.egov.vn
hvhnt.lamdong.gov.vn
48
Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng
10.224.71.0/24
hlg.lamdong.egov.vn
hlg.lamdong.gov.vn
49
Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng
10.224.72.0/24
hkts.lamdong.egov.vn
hkts.lamdong.gov.vn
50
Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng
10.224.73.0/24
hctd.lamdong.egov.vn
hctd.lamdong.gov.vn
51
Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng
10.224.74.0/24
hnm.lamdong.egov.vn
hnm.lamdong.gov.vn
52
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng
10.224.75.0/24
hbtbnttmc.lamdong.egov.vn
hbtbnttmc.lamdong .gov.vn
53
Hội Nạn nhân chất độc màu da cam
10.224.76.0/24
hnncddc.lamdong.egov.vn
hnncddc.lamdong.gov.vn
54
Liên minh các hợp tác xã
10.224.77.0/24
lmhtx.lamdong.egov.vn
lmhtx.lamdong.gov.vn
IV. CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
55
Thành phố Đà Lạt
10.224.100.0/24 đến 10.224.103.0/24
dalat.lamdong.egov.vn
dalat.lamdong.gov.vn
56
Thành phố Bảo Lộc
10.224.104.0/24 đến 10.224.106.0/24
baoloc.Iamdong.egov.vn
baoloc.lamdong.gov.vn
57
Huyện Bảo Lâm
10.224.107.0/24 đến 10.224.109.0/24
baolam.lamdong.egov.vn
baolam.lamdong.gov.vn
58
Huyện Cát Tiên
10.224.110.0/24 đến 10.224.112.0/24
cattien.lamdong.egov.vn
cattien.lamdong.gov.vn
59
Huyện Đạ Huoai
10.224.113.0/24 đến 10.224.115.0/24
dahuoai.lamdong.egov.vn
dahuoai.Iamdong.gov.vn
60
Huyện Đạ Tẻh
10.224.116.0/24 đến 10.224.118.0/24
dateh.lamdong.egov.vn
dateh.lamdong.gov.vn
61
Huyện Đơn Dương
10.224.119.0/24 đến 10.224.121.0/24
donduong.lamdong.egov.vn
donduong.lamdong.gov.vn
62
Huyện Đức Trọng
10.224.122.0/24 đến 10.224.124.0/24
ductrong.lamdong.egov.vn
ductrong.lamdong.gov.vn
63
Huyện Di Linh
10.224.125.0/24 đến 10.224.127.0/24
dilinh.lamdong.egov.vn
dilinh.lamdong.gov.vn
64
Huyện Lâm Hà
10.224.128.0/24 đến 10.224.130.0/24
lamha.lamdong.egov.vn
lamha.lamdong.gov.vn
65
Huyện Lạc Dương
10.224.131.0/24 đến 10.224.133.0/24
lacduong.Iamdong.egov.vn
lacduong.lamdong.gov.vn
66
Huyện Đam Rông
10.224.134.0/24 đến 10.224.136.0/24
damrong.lamdong.egov.vn
damrong.lamdong.gov.vn
67
Dự phòng chung toàn tỉnh
10.224.6.0/24 đến 10.224.15.0/24
10.224.78.0/24 đến 10.224.99.0/24
10.224.137.0/24 đến 10.224.239.0/24
 
 

thuộc tính Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:06/02/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi