Quyết định 03/2022/QĐ-UBND Kon Tum Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động xuất bản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
____________

Số: 03/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Kon Tum, ngày 12 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Quyết định này quy định các mức hao phí trực tiếp trong tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu theo quy định của Luật Xuất bản; in; đóng gói xuất bản phẩm để phát hành.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này chưa bao gồm hao phí của tác giả trong sáng tác đối với tác phẩm được xuất bản.

3. Những nội dung không được quy định trong Định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo, thực hiện theo quy định Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm:

a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản;

b) Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản.

2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức có hoạt động xuất bản không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP ĐĐBQH tỉnh và HĐND, VP UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Công báo tỉnh Kon Tum;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXPTDL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

ĐỊNH MỨC

KINH TẾ-KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC BẢN THẢO

Mục 1. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC BẢN THẢO SÁCH

Điều 1. Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách để mua bản quyền

1. Thành phần công việc: Theo quy định tại điểm 1.2, khoản 1, Mục I, Chương I, Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản (Thông tư 42/2020/TT-BTTTT).

2. Điều kiện áp dụng: Theo quy định tại điểm 1.3, khoản 1, Mục I, Chương I Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

3. Bảng định mức

a) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bán quyền, thể loại sách văn học (văn xuôi, thơ), kịch bản sân khấu, điện ảnh, sách nhạc:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.01.01

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,4

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,6

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

8,0

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

7,20

Máy in laser A4

Ca

0,008

b) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại sách nghiên cứu về lý luận, chính trị, văn hóa, xã hội:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.01.02

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,41

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,51

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

6,6

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

6,02

Máy in laser A4

Ca

0,008

c) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại sách khoa học - công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa học:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.01.03

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,21

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,51

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

7,10

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

6,25

Máy in laser A4

Ca

0,008

d) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại sách phổ biến kiến thức về chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ; sách giáo trình bậc sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, sách phương pháp cho giáo viên và phụ huynh, sách bài học, sách bài tập, sách cho giáo viên, sách chương trình mục tiêu (theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo), sách tham khảo phổ thông theo chương trình sách giáo khoa:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.01.04

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,14

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,32

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

4,20

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

3,72

Máy in laser A4

Ca

0,008

e) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại sách tra cứu, từ điển:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.01.05

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,14

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,32

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

4,7

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

4,12

Máy in laser A4

Ca

0,008

g) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại sách thiếu nhi:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.01.06

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,14

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,37

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

5,2

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

4,56

Máy in laser A4

Ca

0,008

h) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại sách phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, chú giải, tuyển tập, hợp tuyển:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.01.07

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,14

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,37

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

4,7

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

4,16

Máy in laser A4

Ca

0,008

i) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách mua bản quyền, thể loại sách dịch:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.01.08

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,22

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,53

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

7,3

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

6,44

Máy in laser A4

Ca

0,008 _

Điều 2. Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách đặt hàng

1. Thành phần công việc: Theo quy định tại điểm 2.2, khoản 2, Mục 1, Chuơng I, Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

2. Điều kiện áp dụng: Theo quy định tại điểm 2.3, khoản 2, Mục 1, Chương I, Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

3. Bảng định mức

a) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách đặt hàng, thể loại sách văn học, kịch bản sân khấu, điện ảnh, sách nhạc:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.02.01

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,22

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,39

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

4,12

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

3,78

Máy in laser A4

Ca

0,008

b) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách đặt hàng, thể loại sách nghiên cứu về lý luận, chính trị, văn hóa, xã hội:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.02.02

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,13

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,37

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

3,88

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

3,50

Máy in laser A4

Ca

0,008

c) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách đặt hàng, thể loại sách khoa học - công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa học:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.02.03

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,05

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,35

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

3,7

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

3,24

Máy in laser A4

Ca

0,008

d) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách đặt hàng, thể loại sách phổ biến kiến thức về chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ; sách giáo trình bậc sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, sách phương pháp cho giáo viên và phụ huynh, sách bài học, sách bài tập, sách vở bài tập, sách cho giáo viên, sách chương trình mục tiêu (theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo), sách tham khảo phổ thông theo chương hình sách giáo khoa:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.02.04

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,05

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,32

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

3,38

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

3,00

Máy in laser A4

Ca

0,008

e) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách đặt hàng, thể loại sách tra cứu, từ điển:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.02.05

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,06

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,34

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

3,58

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

3,18

Máy in laser A4

Ca

0,008

g) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách đặt hàng, thể loại sách thiếu nhi:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Tri số mức

01.01.02.06

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,34

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

3,6

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

3,50

Máy in laser A4

Ca

0,008

h) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách đặt hàng, thể loại sách phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, chú giải, tuyển tập, hợp tuyển:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.02.07

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,32

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

3,40

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

2,98

Máy in laser A4

Ca

0,008

i) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách đặt hàng, thể loại sách dịch:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.02.08

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,07

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,38

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

3,98

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

3,72

Máy in laser A4

Ca

0,008

Điều 3. Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo sách của tác giả đưa đến nhà xuất bản

1. Thành phần công việc: Theo quy định tại điểm 3.2, khoản 3, Mục 1, Chương I, Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

2. Điều kiện áp dụng: Theo quy định tại điểm 3.3, khoản 3, Mục 1, Chương I, Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

3. Bảng định mức

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.01.03.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,11

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,21

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

2,91

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

2,58

Máy in laser A4

Ca

0,008

Mục 2. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC TỞ CHỨC, KHAI THÁC BẢN THẢO TRANH, ẢNH

Điều 4. Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh, ảnh mua bản quyền

1. Thành phần công việc: Theo quy định tại điểm 1.2, khoản 1, Mục II, Chương I, Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

2. Điều kiện áp dụng: Theo quy định tại điểm 1.3, khoản 1, Mục II, Chương I, Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

3. Bảng định mức:

a) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh mua bản quyền, thể loại bức tranh độc lập:

Đơn vị tính: 01 bức tranh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.01.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,01

Mực in laser A4

Hộp

0,002

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,05

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,13

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

1,8

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

1,59

Máy in laser A4

Ca

0,0004

b) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh mua bản quyền thể loại sách tranh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo sách tranh (100 bức tranh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.01.02

Vật liệu sử dụng

Giấy

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,040

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,2

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,65

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

7,53

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

6,70

Máy in laser A4

Ca

0,0083

c) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh mua bản quyền, thể loại truyện tranh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo truyện tranh (100 bức tranh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.01.03

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,040

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,21

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,67

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

7,73

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

6,88

Máy in laser A4

Ca

0,0083

d) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh mua bản quyền, thể loại bức ảnh độc lập

Đơn vị tính: 01 bức ảnh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.01.04

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,01

Mực in laser A4

Hộp

0,002

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,04

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,13

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

1,75

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

1,55

Máy in laser A4

Ca

0,0004

e) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh mua bản quyền, thể loại sách ảnh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo sách ảnh (190 bức ảnh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.01.05

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,040

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,18

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,60

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

7,02

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

6,24

Máy in laser A4

Ca

0,0083

Điều 5. Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh, ảnh đặt hàng

1. Thành phần công việc:

Theo quy định tại điểm 2.2, khoản 2, Mục 2, Chương I, Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

2. Điều kiện áp dụng:

Theo quy định tại điểm 2.3, khoản 2, Mục 2, Chương I, Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

3. Bảng định mức

a) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh đặt hàng xuất bản, thể loại bức tranh độc lập:

Đơn vị tính: 01 bức tranh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.02.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,01

Mực in laser A4

Hộp

0,002

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,02

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,1

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

1,38

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

1,20

Máy in laser A4

Ca

0,0004

b) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh đặt hàng xuất bản, thể loại sách tranh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.02.02

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,13

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,30

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

6.00

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

5,14

Máy in laser A4

Ca

0,0083

c) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh đặt hàng xuất bản, thể loại truyện tranh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.02.03

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,14

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,33

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

6,3

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

5,42

Máy in laser A4

Ca

0,0083

d) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh đặt hàng xuất bản, thể loại bức ảnh độc lập:

Đơn vị tính: 01 bức ảnh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.02.04

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,01

Mực in laser A4

Hộp

0,002

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,02

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,1

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

1,35

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

1,17

Máy in laser A4

Ca

0,0004

e) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh đặt hàng xuất bản, thể loại sách ảnh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức ảnh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.02.05

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng 1 bậc 3/6

Công

0,12

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,28

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

5,81

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

4,96

Máy in laser A4

Ca

0,0083

Điều 6. Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh, ảnh của tác giả đưa đến nhà xuất bản

1. Thành phần công việc: Theo quy định tại điểm 3.2, khoản 3, Mục 2, Chương I, Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

2. Điều kiện hoạt động: Theo quy định tại điểm 3.3, khoản 3, Mục 2, Chương I, Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

3. Bảng định mức

a) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh của tác giả đưa đến nhà xuất bản, thể loại bức tranh độc lập:

Đơn vị tính: 01 bức tranh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.03.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,01

Mực in laser A4

Hộp

0,002

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,02

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,05

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

0,68

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

0,60

Máy in laser A4

Ca

0,0004

b) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh của tác giả đưa đến nhà xuất bản, thể loại sách tranh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.03.02

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng 1 bậc 3/6

Công

0,13

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,25

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

3,5

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

3,10

Máy in laser A4

Ca

0,0083

c) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo tranh của tác giả đưa đến nhà xuất bản, thể loại truyện tranh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.03.03

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,14

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,28

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

3,8

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

3,38

Máy in laser A4

Ca

0,0083

d) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh của tác giả đưa đến nhà xuất bản, thể loại bức ảnh độc lập:

Đơn vị tính: 01 bức ảnh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.03.04

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,01

Mực in laser A4

Hộp

0,002

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,02

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,05

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

0,65

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

0,57

Máy in laser A4

Ca

0,0004

e) Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo ảnh của tác giả đưa đến nhà xuất bản, thể loại sách ảnh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức ảnh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.02.03.05

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,20

Mực in laser A4

Hộp

0,04

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,12

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,23

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

3,30

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

2,92

Máy in laser A4

Ca

0,0083

Mục 3. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC TỔ CHỨC, KHAI THÁC BẢN THẢO ÁP- PHÍCH, TỜ RƠI, TỜ GẤP

Điều 7. Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo Áp-phích, tờ rơi, tờ gấp đặt hàng xuất bản

1. Thành phần công việc:

Theo quy định tại điểm 1.2, khoản 1, Mục 3, Chương I, Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

2. Điều kiện áp dụng:

Theo quy định tại điểm 1.3, khoản 1, Mục 3, Chương I, Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

3. Bảng định mức

Đơn vị tính: 01 Áp- phích, tờ rời, tờ gấp

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.03.01.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,01

Mực in laser A4

Hộp

0,002

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công

0,03

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,11

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

1,5

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

1,31

Máy in laser A4

Ca

0,0004

Điều 8. Định mức công tác tổ chức, khai thác bản thảo Áp-phích, tờ rời, tờ gấp của tác giả đưa đến nhà xuất bản

1. Thành phần công việc: Theo quy định tại điểm 2.2, khoản 2, Mục 3, Chương I, Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

2. Điều kiện áp dụng: Theo quy định tại điểm 2.3, khoản 2, Mục 3, Chương I, Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

3. Bảng định mức

Đơn vị tính: 01 Áp- phích, tờ rời, tờ gấp

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

01.03.02.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,01

Mực in laser A4

Hộp

0,002

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng II bậc 5/8

Công

0,04

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

0,85

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

0,71

Máy in laser A4

Ca

0,0004

Chương II. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC BIÊN TẬP BẢN THẢO

Mục 1. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC BIÊN TẬP NGÔN NGỮ CỦA BẢN THẢO

Điều 9. Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo

1. Thành phần công việc: Theo quy định tại khoản 2, Mục 1, chương II, Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản.

2. Điều kiện áp dụng: Theo quy định tại khoản 3, Mục 1, chương II, Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

3. Bảng định mức

a) Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách văn học (văn xuôi, thơ), kịch bản sân khấu, điện ảnh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,36

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,65

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

7,64

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

8,53

Máy in laser A4

Ca

0,02

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách nhạc:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.02

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

0,59

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

0,68

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

5,78

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

5,64

Máy in laser A4

Ca

0,0208

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách nghiên cứu về lý luận, chính trị, văn hóa, xã hội:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.03

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,73

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

2,12

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

10,29

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

11,31

Máy in laser A4

Ca

0,02

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách luật:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.04

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,73

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

2,07

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

12,71

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

13,20

Máy in laser A4

Ca

0,02

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách khoa học - công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công trình khoa học:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.05

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,62

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,88

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

11,86

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

12,29

Máy in laser A4

Ca

0,02

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách giáo trình bậc sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, sách phương pháp cho giáo viên và phụ huynh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.06

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,62

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,88

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

12,86

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

13,09

Máy in laser A4

Ca

0,02

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách tra cứu, từ điển:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.07

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,60

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,88

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

11,62

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

12,08

Máy in laser A4

Ca

0,02

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách thiếu nhi:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.08

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,28

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,57

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

7,24

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

8,08

Máy in laser A4

Ca

0,02

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách phổ biến kiến thức về chính trị, văn hóa xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.09

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,55

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,84

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

10,14

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

10,83

Máy in laser A4

Ca

0,02

- Định mức công tác biên tập bản thảo ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sáng tác, sách bài học, sách bài tập, sách vở bài tập, sách cho giáo viên, sách chương trình mục tiêu (theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo), sách tham khảo phổ thông theo chương trình sách giáo khoa:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.10

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,55

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

10,5

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

11,15

Máy in laser A4

Ca

0,02

b) Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, chú giải, tuyển tập, hợp tuyển

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại phóng tác, cải biên, chuyển thể, chú giải:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.11

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,52

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,77

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

9,14

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

9,95

Máy in laser A4

Ca

0,02

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sách sưu tầm, tuyển tập, hợp tuyển:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.12

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,3

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,52

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

7,33

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

8,12

Máy in laser A4

Ca

0.02

c) Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại dịch

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sách dịch từ tiếng Việt ra tiếng dân tộc khác:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.13

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,93

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

2,48

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

11,65

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

12,86

Máy in laser A4

Ca

0,02

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo, thể loại sách dịch từ tiếng dân tộc khác ra tiếng Việt:

Đơn vị tính: 01 bản thảo

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.01.01.14

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,62

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,92

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

11,74

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

12,23

Máy in laser A4

Ca

0,02

Mục 2. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC BIÊN TẬP BẢN THẢO TRANH, ẢNH

Điều 10. Định mức công tác biên tập bản thảo tranh, ảnh

1. Thành phần công việc: Theo quy định tại khoản 2, Mục 2, Chương II, Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

2. Điều kiện áp dụng: Theo quy định tại khoản 3, Mục 2, Chương II, Phần II Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

3. Bảng định mức

a) Định mức công tác biên tập tranh, ảnh

- Định mức công tác biên tập tranh, thể loại bức tranh độc lập:

Đơn vị tính: 01 bức tranh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.02.01.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,004

Mực in laser A4

Hộp

0,0008

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

0,02

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

0,02

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

0,88

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

0,75

Máy in laser A4

Ca

0,0002

- Định mức công tác biên tập tranh, thể loại tranh minh họa cho sách:

Đơn vị tính: 01 bức tranh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.02.01.02

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,004

Mực in laser A4

Hộp

0,0008

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

0,01

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

0,01

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

0,37

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

0,31

Máy in laser A4

Ca

0,0002

- Định mức công tác biên tập ảnh, thể loại bức ảnh độc lập:

Đơn vị tính: 01 bức ảnh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.02.01.03

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,004

Mực in laser A4

Hộp

0,0008

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

0,02

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

0,02

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

0,74

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

0,62

Máy in laser A4

Ca

0,0002

- Định mức công tác biên tập ảnh, thể loại ảnh minh họa cho sách:

Đơn vị tính: 01 bức ảnh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.02.01.04

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,004

Mực in laser A4

Hộp

0,0008

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

0,02

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

0,02

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

0,29

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

0,26

Máy in laser A4

Ca

0,0002

b) Định mức công tác biên tập bản thảo sách tranh, sách ảnh

- Định mức công tác biên tập bản thảo sách tranh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.02.02.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,05

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,00

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,04

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

14,39

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

13,14

Máy in laser A4

Ca

0,0208

- Định mức công tác biên tập bản thảo sách ảnh:

Đơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức ảnh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.02.02.02

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1,00

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,04

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

13,39

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

12,34

Máy in laser A4

Ca

0,0208

- Định mức công tác biên tập bản thảo truyện banh

Đơn vị tính: 01 bản thảo (100 bức tranh)

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.02.02.03

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,50

Mực in laser A4

Hộp

0,10

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

1

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

1,04

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

12,89

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

11,94

Máy in laser A4

Ca

0,0208

Mục 3. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC BIÊN TẬP BẢN THẢO ÁP-PHÍCH, TỜ RỜI, TỜ GẤP

Điều 11. Định mức công tác biên tập bản thảo áp-phích, tờ rời, tờ gấp

1. Thành phần công việc: Theo quy định tại khoản 2, Mục 3, Chương II, Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

2. Điều kiện áp dụng: Theo quy định tại khoản 3, Mục 3, Chưcmg II, Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT.

3. Bảng định mức

a) Định mức công tác biên tập bản thảo áp-phích

Đơn vị tính: 01 tờ áp-phích

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.03.01.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,004

Mực in laser A4

Hộp

0,0008

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

0,02

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

0,02

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

1,64

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

1,35

Máy in laser A4

Ca

0,0002

b) Định mức công tác biên tập bản thảo tờ rời, tờ gấp

- Định mức công tác biên tập ngôn ngữ của bản thảo tờ rời, tờ gấp:

Đơn vị tính: 01 tờ rời, tờ gấp 700 chữ

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.03.02.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,01

Mực in laser A4

Hộp

0,002

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

0,36

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

0,37

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

2,55

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

2,62

Máy in laser A4

Ca

0,0004

- Định mức công tác biên tập tranh, ảnh của bản thảo tờ rời, tờ gấp:

Đơn vị tính: 01 bức tranh, ảnh

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

02.03.02.02

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,004

Mực in laser A4

Hộp

0,0008

Bút bi

Cái

1

Nhân công

Biên tập viên hạng I bậc 1/6

Công

0,02

Biên tập viên hạng II bậc 3/8

Công

0,02

Biên tập viên hạng III bậc 4/9

Công

0,29

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

0,26

Máy in laser A4

Ca

0,0002

Chương III. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ, CHẾ BẢN XUẤT BẢN PHẨM IN

Mục 1. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ, CHẾ BẢN SÁCH IN

Điều 12. Định mức công tác thiết kế, chế bản sách in

1. Thành phần công việc

Theo quy định tại khoản 2, Mục 1, Chuơng III, Phần II Định mức kinh tế -           kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT- BTTTT.

2. Điều kiện áp dụng

Theo quy định tại khoản 3, Mục 1, Chương III, Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT- BTTTT.

3. Bảng định mức

a) Đỉnh mức công tác thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách in

- Định mức công tác thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách in, bìa cơ bản, đơn giản, hài hòa giữa chữ và hình ảnh minh họa:

Đơn vị tính: 01 bìa ngoài

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

03.01.01.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Tờ

0,008

Mực in laser A4 màu

Hộp

0,002

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

0,30

Họa sĩ bậc 5/9

Công

0,66

Kỹ su bậc 5/9

Công

1,37

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

1,62

Máy in laser A4 màu

Ca

0,0003

- Định mức công tác thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách in, yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc:

Đơn vị tính: 01 bìa ngoài

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

03.01.01.02

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,008

Mực in laser A4 màu

Hộp

0,002

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

0,52

Họa sĩ bậc 5/9

Công

1,26

Kỹ sư bậc 5/9

Công

2,58

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

3,07

Máy in laser A4 màu

Ca

0,0003

b) Định mức công tác thiết kế, trình bày trang ruột sách in

- Định mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in thuần chữ:

Đơn vị tính: 100 trang

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

03.01.02.01

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,8

Mực in laser A4

Hộp

0,16

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

0,32

Họa sĩ bậc 5/9

Công

0,63

Kỹ sư bậc 5/9

Công

1,71

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

1,87

Máy in laser A4

Ca

0,0333

- Định mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in thuần tranh, ảnh:

Đơn vị tính: 100 trang

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

03.01.02.02

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,8

Mực in laser A4

Hộp

0,16

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

1,93

Họa sĩ bậc 5/9

Công

2,02

Kỹ sư bậc 5/9

Công

8,47

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

9,94

Máy in laser A4

Ca

0,0333

- Định mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in thuần bảng biểu, hộp chữ:

Đơn vị tính: 100 trang

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

03.01.02.03

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,8

Mực in laser A4

Hộp

0,16

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

1,64

Họa sĩ bậc 5/9

Công

1,71

Kỹ sư bậc 5/9

Công

7,17

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

8,56

Máy in laser A4

Ca

0,0333

- Định mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in hỗn hợp gồm: chữ, tranh, ảnh, bảng biểu, hộp chữ:

Đơn vị tính: 100 trang

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

03.01.02.04

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,8

Mực in laser A4

Hộp

0,16

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

2,20

Họa sĩ bậc 5/9

Công

2,3

Kỹ sư bậc 5/9

Công

9,65

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

11,52

Máy in laser A4

Ca

0,0333

- Định mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in hỗn hợp gồm: chữ, tranh, ảnh:

Đơn vị tính: 100 trang

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

03.01.02.05

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,8

Mực in laser A4

Hộp

0,16

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

1,65

Họa sĩ bậc 5/9

Công

1,73

Kỹ sư bậc 5/9

Công

8,20

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

8,64

Máy in laser A4

Ca

0,0333

- Định mức công tác thiết kế, trình bày ma-két ruột sách in hỗn hợp gồm: chữ, bảng biểu, hộp chữ:

Đơn vị tính: 100 trang

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

03.01.02.06

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,8

Mực in laser A4

Hộp

0,16

Bút bi

Cái

2

Nhân công

Biên tập viên hạng III bậc 5/9

Công

1,23

Họa sĩ bậc 5/9

Công

1,28

Kỹ sư bậc 5/9

Công

6,09

Máy sử dụng

Máy tính chuyên dụng

Ca

6,42

Máy in laser A4

Ca

0,0333

c) Định mức công tác thiết kế, trình bày ma-két áp-phích

- Định mức công tác thiết kế, trình bày ma-két áp-phích tuyên truyền đáp ứng đầy đủ thông tin, yêu cầu đạt về mỹ thuật:

Đơn vị tính: 01 áp-phích

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Trị số mức

03.01.02.07

Vật liệu sử dụng

Giấy in A4

Ram

0,02

Mực in laser A4 màu

Hộp

0,004

Bút bi

Cái

1

Nhân công