Quyết định 01/2007/QĐ-UBND Bình Định quản lý thông tin Trang thông tin điện tử

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

Số: 01/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 01 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Văn hóa Thông tin về ban hành quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cung cấp và quản lý thông tin trên các Trang thông tin điện tử của tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2007 và thay thế Quyết định số 944/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định tạm thời về cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử của tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm Tin học quản lý hành chính nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Các Trang thông tin điện tử của tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Website)

1. Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định (tên tiếng Anh: Binh Dinh Portal) là website chính thức của UBND tỉnh Bình Định hoạt động trên Internet với tên miền www.binhdinh.gov.vn được Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp giấy phép số 410/GP-BC ngày 22 tháng 9 năm 2004.

2. Các Website của các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định.

Điều 2. Đơn vị quản lý website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan quản lý website của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là cơ quan quản lý website của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ban, đoàn thể là cơ quan quản lý website của sở, ban, đoàn thể; các Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch là cơ quan quản lý website của các Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch (sau đây gọi tắt là đơn vị quản lý website).

Điều 3. Các thông tin cung cấp trên website

1. Thông tin giới thiệu về vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố; các thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của tỉnh, huyện, thành phố, ngành.

2. Thông tin về các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn thủ tục hành chính và các dịch vụ công của các sở, ban, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị.

4. Thông tin văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác của tỉnh và của Trung ương.

5. Thông tin về các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế.

6. Các thông tin khác khi thấy cần thiết.

Các thông tin có từ độ MẬT trở lên không được đưa lên website.

Điều 4. Các đối tượng cung cấp thông tin trên website

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các sở, ban, đoàn thể thuộc tỉnh.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Các Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

5. Các cộng tác viên.

6. Các đơn vị khác khi có nhu cầu.

Điều 5. Việc cung cấp và quản lý thông tin trên các Website được thực hiện theo Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Văn hóa Thông tin về ban hành quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet và các quy định khác của pháp luật.

Chương II. VỀ CUNG CẤP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

 

Điều 6. Các đơn vị quản lý website có trách nhiệm thành lập Ban Biên tập. Ban Biên tập gồm một lãnh đạo đơn vị làm Trưởng ban, cử các Phó Trưởng ban và các Biên tập viên. Ban Biên tập có trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin của website và thực hiện biên tập, duyệt tin, xác thực tin và cập nhật xuất bản tin lên website. Ban Biên tập của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chọn tin của các website sở, ban, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Trung tâm xúc tiến để cập nhật xuất bản lên website của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mẫu cung cấp thông tin theo Phụ lục I kèm theo Quy định này.

Điều 7. Trung tâm Tin học quản lý hành chính nhà nước thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cho các đơn vị quản lý website thực hiện việc quản lý và cung cấp thông tin của đơn vị mình trên website; đồng thời cung cấp và quản lý tên miền cho các website thành viên.

Điều 8. Ban Biên tập được sử dụng các cộng tác viên để cung cấp thông tin lên website.

Điều 9. Chế độ nhuận bút, thù lao về cung cấp thông tin được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ. Chi tiết quy định mức thù lao, nhuận bút theo Phụ lục II kèm theo Quy định này. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp phục vụ chuyên môn nghiệp vụ do ngân sách cấp cho Trung tâm tin học quản lý hành chính nhà nước; các đơn vị khác được chi từ kinh phí thường xuyên, nghiệp vụ của đơn vị. Cho phép Ban Biên tập được thực hiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo cho các đơn vị, doanh nghiệp trên website; kinh phí thu được dùng để bổ sung thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao.

Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 10. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi cần có sự thay đổi, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

 

PHỤ LỤC I

MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN WEBSITE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Người cung cấp tin:...........................................................................................

Đơn vị:..............................................................................................................

Ngày cung cấp tin:.............................................................................................

Loại tin:............................................................................................................

Tiêu đề tin:........................................................................................................

........................................................................................................................

Tóm tắt tin:.......................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Nội dung tin:......................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

 

Người duyệt tin

 

PHỤ LỤC II

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Thể loại

Đơn vị tính

Hệ số (1)

1

Bản tin

Trang

1

 

- Ảnh kèm theo bản tin

Cái

Cộng thêm 0,4

2

Bài viết cho các trang tĩnh

Trang

1

3

Bài viết tiếng Anh

Trang

3

4

Bản dịch tiếng Anh

Trang

1

5

Chi cho Ban biên tập (2)

Trang

0,2

6

Chi cung cấp văn bản, tài liệu

Trang

0,2

7

Ảnh

Cái

0,7

Ghi chú:

(1) Giá trị đơn vị hệ số nhuận bút, thù lao bằng 10% mức lương tối thiểu.

(2) Chi cho sửa tin, duyệt tin, xác thực tin, xuất bản tin.

 

 

thuộc tính Quyết định 01/2007/QĐ-UBND

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về cung cấp và quản lý thông tin trên các Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:01/2007/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành:17/01/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông

tải Quyết định 01/2007/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi