Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Quy chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 109:2017/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Số hiệu:QCVN 109:2017/BTTTTLoại văn bản:Quy chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngLĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Ngày ban hành:04/04/2017Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

tải Quy chuẩn Việt Nam QCVN 109:2017/BTTTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU CÔNGDÂN

TRAO ĐỔI VỚICƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

National technical regulation

on citizen data structurestoexchangewiththe national citizen database

1.QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúcthông điệp dữ liệu công dântrao đổi giữahệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tincó kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để trao đổi dữ liệu về công dân.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đốivới cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hệ thống thông tin có kết nối cung cấp, sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để trao đổidữ liệu côngdân.

1.3. Tài liệu viện dẫn

Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

TCVN 7217-1:2007 (ISO 3166-1:2006) về mã thể hiện tên và vùng lãnh thổ của các nước - Phần 1: Mã nước.

Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 về việc ban hành danh mục dân tộc, danh mục tôn giáo và danh mục nghề nghiệp áp dụng cho tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Mô hình dữ liệu(data model)

Một bản trình diễn kỹ thuật sử dụng các ký hiệu, ngôn ngữ để thể hiện cấu trúc, nội dung của dữ liệu bao gồm các phần tử dữ liệu, thuộc tính, đặc tính, ràng buộc của dữ liệu; mối quan hệ giữa các phần tử dữ liệu.

1.4.2. Lược đồ dữ liệu(data schema)

Cách thức mô tả dữ liệu theo mô hình dữ liệu và được thể hiện dưới một ngôn ngữ hình thức trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hoặc mô hình dữ liệu mức vật lý.

CHÚ THÍCH: Ngôn ngữ hình thức là một tập các chuỗi ký tự được xây dựng dựa trên một bảng chữ cái, và chúng được ràng buộc bởi các luật hoặc văn phạm đã được định nghĩa từ trước.

1.4.3. Lược đồ dữ liệu công dân(citizen data schema)

Lược đồ mô tả cấu trúc dữ liệu của một công dân sử dụng trong trao đổi dữ liệu và là một thành phần của lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân.

1.4.4. Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

Lược đồ dữ liệu mô tả cấu trúc của thông điệp chứa dữ liệu công dân được trao đổi giữa hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống khác.

1.4.5. Mô hình dữ liệu công dân (citizen data model)

Mô hình dữ liệu mô tả cấu trúc dữ liệu của công dân được mô tả bằng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML.

1.4.6. Lược đồ XML(XSD)

Lược đồ dữ liệu sử dụng ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML (viết tắt là XSD). Lược đồ XSD sử dụng để các hệ thống thông tin chuyển đổi dữ liệu trong hệ thống từ/sang dữ liệu mã hóa bằng ngôn ngữ XML và sử dụng mô tả mô hình dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống thông tin.

1.4.7. Cấu trúc(structure viết tắt là S)

Thể hiện đặc tính của thuộc tính dữ liệu có chứa hai hoặc nhiều hơn hai thuộc tính dữ liệu khác.

1.4.8. Kiểu(type viết tắt là T)

Thể hiện đặc tính của một thuộc tính dữ liệu có kiểu là dữ liệu cơ bản hoặc dữ liệu cơ bản kèm theo các điều kiện ràng buộc về dữ liệu.

1.4.9. Số lượng

Số lượng giá trị của thuộc tính xuất hiện trong một thông điệp dữ liệu theo cấu trúc chứa thuộc tính được định nghĩa theo mô hình dữ liệu, lược đồ dữ liệu tương ứng.

CHÚ THÍCH:

- Số lượng được biểu diễn bởi: n là giá trị của thuộc tính xuất hiện n lần; n..m (với n,m là số tự nhiên) là số lượng giá trị của thuộc tính có thể có lớn hơn hoặc bằng n và nhỏ hơn hoặc bằng m (trong trường hợp m=* có nghĩa là không giới hạn).

- Trường hợp lựa chọn chỉ một trong hai thuộc tính (được ghi chú trong bảng gắn liền với biểu diễn số lượng) có nghĩa là: nếu giá trị thuộc tính này xuất hiện thì giá trị thuộc tính kia không được xuất hiện.

1.5. Chữ viết tắt

XML        eXtensible Markup Language     Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng

UML        Unified Modeling Language       Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

XSD        XML Schema Definition             Định nghĩa lược đồ XML

WSDL       Ngôn ngữ diễn tả dịch vụ web

CSDLQG                                                  Cơ sở dữ liệu quốc gia

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1.1. Quy định chung

2.1.1. Thông điệp dữ liệu trao đổi về công dân: phải mã hóa bằng ngôn ngữ XML; tuân thủ và tham chiếu tường minh đến lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân (minh họa tại Phụ lục Đ).

CHÚ THÍCH: Tham chiếu tường minh là chỉ rõ không gian tên của lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trong thông điệp dữ liệu trao đổi về công dân và sử dụng các thẻ được khai báo trong lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân để mã hóa dữ liệu.

2.1.2. Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân: được quy định chi tiết tại mục 2.3; phải được mô tả bằng lược đồ XML và tham chiếu đến lược đồ dữ liệu công dân.

2.1.3. Lược đồ dữ liệu công dân: phải được chuyển đổi từ mô hình dữ liệu công dân; được mô tả bằng lược đồ XML quy định tại Phụ lục C. Việc chuyển đổi mô hình dữ liệu công dân thành lược đồ dữ liệu công dân được quy định tại Phụ lục B.

2.1.4. Mô hình dữ liệu công dân mô tả cấu trúc dữ liệu của công dân theo quy định tại mục 2.2 và Phụ lục A.

1.2.    Mô hình dữ liệu công dân

 1. Mô hình dữ liệu công dân được mô tả bằng các cấu trúc dữ liệu quy định tại mục 2.2.3 và các kiểu dữ liệu được quy định tại 2.2.4.
 2. Các thuộc tính không có quyền trao đổi trong dữ liệu công dân giữa các hệ thống thông tin (do yếu tố phân quyền, bảo mật) thì dữ liệu của thuộc tính đó sẽ không được mã hóa (nhận số lượng xuất hiện bằng 0 của các giá trị thuộc tính tương ứng).
 3. Cấu trúc dữ liệu
  1. CongDan

Mô tả cấu trúc thông tin của công dân khi trao đổi dữ liệu.

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S)/kiểu(T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

SoDinhDanh

0..1

SoDinhDanh (T)

2.2.4.1

Số định danh cá nhân của công dân

(Số lượng 0 chỉ sử dụng trong trường hợp gửi thông tin để cấp số định danh cá nhân vào CSDLQG về Dân cư)

SoCMND

0..1

SoChungMinhNhanDan (T)

2.2.4.2

Số chứng minh nhân dân của công dân

HoVaTen

1

HoVaTen (S)

2.2.3.4

Thông tin về họ, chữ đệm và tên của công dân

GioiTinh

1

GioiTinh (T)

2.2.4.3

Giới tính của công dân

DanToc

0..1

DanToc (S)

2.2.3.9

Dân tộc của công dân

TonGiao

0..1

TonGiao (S)

2.2.3.10

Tôn giáo của công dân

TinhTrangHonNhan

0..1

TinhTrangHonNhan (T)

2.2.4.4

Tình trạng hôn nhân của công dân

NhomMau

0..1

NhomMau (T)

2.2.4.7

Nhóm máu của công dân

NgayThangNamSinh

0..1

ThoiGian (S)

2.2.3.8

Ngày, tháng, năm sinh của công dân

NoiDangKyKhaiSinh

0..1

DiaChi (S)

2.2.3.2

Nơi đăng ký khai sinh của công dân

QueQuan

0..1

DiaChi (S)

2.2.3.2

Quê quán của công dân

ThuongTru

0..1

DiaChi (S)

2.2.3.2

Địa chỉ thường trú của công dân

NoiOHienTai

0..1

DiaChi (S)

2.2.3.2

Địa chỉ nơi ở hiện tại của công dân

QuocTich

1..*

QuocGia (T)

2.2.4.10

Quốc tịch của công dân

Cha

0..1

NguoiThan (S)

2.2.3.3

Cha của công dân

Me

0..1

NguoiThan (S)

2.2.3.3

Mẹ của công dân

VoChong

0..1

NguoiThan (S)

2.2.3.3

Vợ hoặc chồng của công dân

NguoiDaiDien

0..1

NguoiThan (S)

2.2.3.3

Người đại diện hợp pháp của công dân (nếu có)

ChuHo

0..1

ChuHo (S)

2.2.3.5

Thông tin về chủ hộ của công dân

TrangThai

0..1

TrangThai (S)

2.2.3.7

Thông tin về hiện trạng của công dân còn sống hay đã chết hay mất tích

 1. DiaChi

Mô tả thông tin nơi đăng ký khai sinh (NoiDangKyKhaiSinh); quê quán (QueQuan); địa chỉ thường trú (ThuongTru); nơi ở hiện tại (NoiOHienTai) của công dân.

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

MaDonViHanhChinh

0..1

MaDonViHanhChinh (T)

2.2.4.11

Mã đơn vị hành chính của địa chỉ cần thể hiện. Nếu không xác định được hoặc địa chỉ ở nước ngoài thì không chứa dữ liệu của thuộc tính này

ChiTiet

0..1

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

Địa chỉ chi tiết khi mã đơn vị hành chính không đủ cung cấp thông tin

QuocGia

0..1

QuocGia (T)

2.2.4.10

Mã quốc gia của địa chỉ trong trường hợp địa chỉ xác định ở nước ngoài

CHÚ THÍCH: Giá trị thuộc tính QuocGia không xuất hiện (số lượng bằng 0) thể hiện địa chỉ thuộc Việt Nam.

 1. NguoiThan

Mô tả thông tin người thân của công dân bao gồm: cha (Cha), Mẹ (Me), Vợ hoặc Chồng (VoChong), người đại diện (NguoiDaiDien) của công dân:

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

HoVaTen

1

HoVaTen (S)

2.2.3.4

Họ và tên của người có quan hệ với công dân

QuocTich

1..*

QuocGia (T)

2.2.4.10

Quốc tịch của người có mối quan hệ với công dân

SoDinhDanh

1

(Lựa chọn chỉ một trong hai thuộc tính)

SoDinhDanh (T)

2.2.4.1

Số định danh cá nhân của người có quan hệ với công dân

SoCMND

SoChungMinhNhanDan (T)

2.2.4.2

Số chứng minh nhân dân của người có quan hệ với công dân

CHÚ THÍCH: Ưu tiên lựa chọn số định danh khi cả hai thuộc tính số định danh (SoDinhDanh) và số chứng minh nhân dân (SoCMND) đều có thông tin trước khi trao đổi.

 1. HoVaTen

Mô tả thông tinhọ vàtên đầy đủ của công dân hoặc người thân, chủ hộ của công dân:

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

Ho

1

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

Họ của công dân

ChuDem

0..1

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

Chữ đệm của công dân, có thể không có hoặc là một từ hoặc cụm từ

Ten

1

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

Tên của công dân

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp họ và tên công dân không thể xác định tường minh thành các thành phần họ, chữ đệm và tên thì thuộc tính tên nhận giá trị tên đầy đủ của công dân và thuộc tính họ nhận giá trị chuỗi ký tự trống, thuộc tính ChuDem không xuất hiện (số lượng 0) hoặc nhận giá trị trống.

 1. ChuHo

Mô tả thông tin về chủ hộ của công dân

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

LaChuHo

1

(Lựa chọn chỉ một trong hai thuộc tính)

Kiểu nhị phân

(T)

= true (đúng)

2.2.4.14

Chỉ xuất hiện khi công dân là chủ hộ

Luôn nhận giá trị Đúng (true) nếu xuất hiện

ThongTinChuHo

ThongtinChuHo (S)

2.2.3.6

Thông tin về chủ hộ khi công dân không phải là chủ hộ. Chỉ xuất hiện khi thuộc tính LaChuHo không xuất hiện

 1. ThongTinChuHo

Mô tả thông tin về chủ hộ của công dân nếu công dân không phải là chủ hộ.

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

QuanHe

1

QuanHe (T)

2.2.4.9

Thể hiện mối quan hệ của chủ hộ với công dân

SoDinhDanh

1

(Lựa chọn chỉ một trong hai thuộc tính)

SoDinhDanh (T)

2.2.4.1

Số định danh cá nhân của chủ hộ

SoCMND

SoChungMinhNhanDan (T)

2.2.4.2

Số chứng minh nhân dân của chủ hộ

HoVaTen

1

HoVaTen (S)

2.2.3.4

Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ

CHÚ THÍCH: Ưu tiên lựa chọn số định danh khi cả hai thuộc tính số định danh (SoDinhDanh) và số chứng minh nhân dân (SoCMND) đều có thông tin trước khi trao đổi.

 1. TrangThai

Mô tả thông tin về trạng thái đang sống, trạng thái chết hoặc mất tích của công dân

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

LoaiTrangThai

1

LoaiTrangThai (T)

2.2.4.5

Chỉ ra trạng thái của công dân đang sống, đã chết hay mất tích

ThoiGianChetMatTich

0..1

ThoiGian (S)

2.2.3.8

Thời gian chết hoặc mất tích trong trường hợp trạng thái chỉ rõ công dân đã chết hay mất tích.

Chỉ xuất hiện (số lượng 1) khi thuộc tính TrangThai nhận giá trị thể hiện công dân đã chết hoặc đã mất tích.

 1. ThoiGian

Mô tả thông tin thời gian sinh, thời gian chết, thời gian mất tích của công dân.

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

Nam

1

(Lựa chọn chỉ một trong hai thuộc tính)

Nam (T)

2.2.4.13

Thời gian chỉ xác định qua năm và không thể xác định được các thành phần ngày và tháng.

NgayThangNam

NgayThangNam (T)

2.2.4.12

Thời gian được xác định đầy đủ các thành phần ngày, tháng, năm.

 1. DanToc

Mô tả thông tindân tộc của công dân.

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

MaDanToc

1

MaDanToc(T)

2.2.4.8

Mã dân tộc của công dân

TenGoi

0..1

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

Chỉ định rõ tên khi cần thiết. Tên phải thuộc danh sách các tên gọi khác nhau của dân tộc có mã chỉ định

CHÚ THÍCH:

- Tên gọi dân tộc (TenGoi) không bắt buộc phải có. Tên dân tộc có thể xác định từ MaDanToc theo bảng mã dân tộc sử dụng khi giá trị TenGoi không được cung cấp hoặc có giá trị không hợp lệ.

- TenGoi có vai trò thể hiện chính xác tên của dân tộc khi cùng một mã dân tộc nhưng có các tên gọi khác nhau.

 1. TonGiao

Mô tả thông tintôn giáo của công dân.

Tên thuộc tính

Số lượng

Cấu trúc(S) / kiểu (T) dữ liệu tham chiếu

Quy định tại mục

Ý nghĩa

MaTonGiao

1

MaTonGiao(T)

2.2.4.6

Mã tôn giáo của công dân

TenGoi

0..1

Chuỗi ký tự (T)

2.2.4.14

Chỉ định rõ tên khi cần thiết. Tên phải thuộc danh sách các tên gọi khác nhau của tôn giáo có mã chỉ định

CHÚ THÍCH:

- Tên gọi tôn giáo (TenGoi) không bắt buộc phải có. Tên tôn giáo có thể xác định từ MaTonGiao theo bảng mã sử dụng khi giá trị TenGoi không được cung cấp hoặc có giá trị không hợp lệ.

- TenGoi có vai trò thể hiện chính xác tên của tôn giáo khi cùng một mã dân tộc nhưng có các tên gọi khác nhau.

 1. Kiểudữ liệu
  1. SoDinhDanh

Kiểu chuỗi ký tựgiới hạn12ký tựsố.

 1. SoChungMinhNhanDan

Kiểu chuỗi ký tựgiới hạn9 hoặc 12ký tựsố.

 1. GioiTinh

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 1 ký tự số nhận giá trị mãdưới đây:

Ý nghĩa

0

Chưa có thông tin

1

Giới tính nam

2

Giới tính nữ

 1. TinhTrangHonNhan

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 1 ký tự số nhận giá trị mãdưới đây:

Ý nghĩa

0

Chưa có thông tin

1

Chưa kết hôn

2

Đang có vợ/chồng

3

Đã ly hôn hoặc góa vợ/chồng

 1. LoaiTrangThai

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 1 ký tự số nhận giá trị mãdưới đây:

Ý nghĩa

0

Chưa có thông tin

1

Đang sống

2

Đã chết

3

Đã mất tích

 1. MaTonGiao

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 ký tự số nhận giá trị mãdưới đây:

Ý nghĩa

00

Chưa có thông tin

xx

(xx là hai ký tự số)

xx là hai ký tự số thể hiện mã của tôn giáo được quy định tại Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục Thống kê (đã được cập nhật bổ sung). Chi tiết danh mục các tôn giáo Việt Nam tại Phụ lục G

99

Không theo tôn giáo nào

 1. NhomMau

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 ký tự số nhận giá trị mãdưới đây:

Ý nghĩa nhóm máu

00

Chưa có thông tin

01

Nhóm máu A

02

Nhóm máu B

03

Nhóm máu AB

04

Nhóm máu O

 1. MaDanToc

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 ký tự số nhận giá trị mãdưới đây:

Ý nghĩa

00

Chưa có thông tin

xx

(xx là hai ký tự số)

Hai ký tự số thể hiện mã của dân tộc được quy định tại Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục Thống kê. Chi tiết tại Phụ lục E

 1. QuanHe

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 ký tự số nhận giá trị mãdưới đây:

Ý nghĩa

00

Chưa có thông tin

01

Ông

02

03

Cha

04

Mẹ

05

Vợ

06

Chồng

07

Con

08

Anh

09

Chị

10

Em

11

Cháu ruột

99

Khác

 1. QuocGia

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 ký tự nhận giá trị mãdưới đây:

Ý nghĩa

00

Chưa có thông tin

xx

(xx là hai ký tự)

xx là hai ký tự thể hiện mã quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới được mã hóa theo mã alpha-2 quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7217-1:2007 (ISO 3166-1:2006) có cập nhật bổ sung. Chi tiết tại Phụ lục H

 1. MaDonViHanhChinh

Kiểu chuỗi ký tự có độ dài là 2 hoặc 3 hoặc 5 ký tự số nhận giá thị theo mã đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc cấp huyện hoặc cấp xã. Mã đơn vị hành chính tuân thủ theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhBảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

Định dạng mã

Ý nghĩa

xx

xx là hai ký tự số thể hiện mã đơn vị hành chính cấp tỉnh khi địa chỉ cần thể hiện không xác định được đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

xxx

xxx là ba ký tự số thể hiện mã đơn vị hành chính cấp huyện khi địa chỉ cần thể hiện không xác định được đơn vị hành chính cấp xã

xxxxx

xxxxx là năm ký tự số thể hiện mã đơn vị hành chính cấp xã của địa chỉ

CHÚ THÍCH:

- Bắt buộc sử dụng mã thể hiện độ chính xác cao nhất về địa chỉ theo cấp hành chính.

- Khi mã đơn vị hành chính nhận giá trị mã huyện hoặc mã xã có thể xác định gián tiếp mã tỉnh hoặc mã tỉnh, mã huyện theo bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính khi xử lý dữ liệu.

- Mã đơn vị hành chính là mã có hiệu lực tại thời điểm thuộc tính của dữ liệu có giá trị thực tế. (Nếu thông tin là lịch sử thì mã đơn vị hành chính cũng có  giá trị tại vị trí thời điểm lịch sử đó).

 1. NgayThangNam

Kiểu ngày (date) tương ứng với công nghệ được sử dụng có đầy đủ các thành phần ngày, tháng, năm và giới hạntrongkhoảng thời gian từ 01/01/1900 đến 31/12/2399 tương ứng với khoảng thời gian quy định sử dụng trong phương pháp đánh số định danh công dân.

CHÚ THÍCH: Kiểu ngày trong lược đồ XML sử dụng xsd:date có định dạng YYYY-MM-DD tương ứng với các thông tin năm-tháng-ngày. Các ký tự trong định dạng có giá trị là số 0..9

 1. Nam

Kiểu số tự nhiên có giới hạn trong khoảng 1900 đến 2399.

 1. Kiểu chuỗi ký tự, nhị phân, số tự nhiên được sử dụng tương ứng bởi các kiểu gốc hỗ trợ bởi công nghệ được sử dụng trong ngôn ngữ miêu tả.

CHÚ THÍCH: Trong lược đồ XML: kiểu dữ liệu chuỗi ký tự là string hoặc token (khi dữ liệu không chứa dấu cách); kiểu nhị phân là boolean; kiểu số tự nhiên là int

1.3.    Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân quy định cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân. Định dạng của thông điệp dữ liệu công dân được trao đổi giữa các hệ thống thông tin được quy định như sau:

 

Hình 1- Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

CHÚ THÍCH:

- Phần bao của thông điệp dữ liệu công dân phụ thuộc vào phương thức và giao thức được sử dụng để trao đổi

 1. Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân quy định tại Phụ lục D và chứa phần tử gốc CongdanCollection.
 2. Phần tử gốc CongdanCollection chứa các phần tử dữ liệu Congdan được trao đổi trong thông điệp dữ liệu. Các phần tử dữ liệu CongDan trong phần tử gốc CongdanCollection có thể không xuất hiện hoặc xuất hiện theo tuần tự nhiều lần phụ thuộc phạm vi dữ liệu trao đổi và được mã hóa theo lược đồ dữ liệu công dân quy định tại Phụ lục C và mô hình dữ liệu công dân tại mục 2.2.
 3. Thuộc tính của phần tử CongdanCollection

Thuộc tính của phần tử CongdanCollection là thông tin bổ sung cho phần tử CongdanCollection khi trao đổi dữ liệu, bao gồm:

a) Thuộc tính ThoiDiemDuLieu (thành phần bắt buộc) Là thời gian mà dữ liệu công dân được trao đổi phản ánh thông tin công dân trên thực tế tại thời điểm đó; có kiểu dữ liệu thời gian tiêu chuẩn (xsd:datetime) định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.

CHÚ THÍCH: Định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss tương ứng năm-tháng-ngày chữ phân cách nhóm(T) giờ:phút:giây. Ngoài ký tự phân cách nhóm (T) các ký tự khác trong định dạng có giá trị là số.

b) Thuộc tính SoCongDan (thành phần không bắt buộc) là thông tin thể hiện số công dân được liệt kê trong phần tử gốc CongdanCollection; có kiểu là số tự nhiên.

c) MaDonViHanhChinh (thành phần không bắt buộc): Là mã của đơn vị hành chính của địa chỉ thường trú khi các phần tử dữ liệu Congdan được trao đổi có cùng giá trị thuộc tính MaDonViHanhChinh của địa chỉ thường trú. Kiểu dữ liệu theo quy định tại Mục 2.2.4.11.

d) Thuộc tính GhiChu (thành phần không bắt buộc) Là thông tin ghi chú bổ sung của thông điệp dữ liệu công dân khi trao đổi; có kiểu là chuỗi ký tự (xsd:string).

3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ

 1. Đối với phương thức trao đổi qua dịch vụ web: trích xuất lược đồ dữ liệu trong mô tả dịch vụ bằng ngôn ngữ WSDL được công khai kèm theo dịch vụ web để kiểm tra sự tuân thủ lược đồ dữ liệu.
 2. Đối với các phương thức trao đổi khác hoặc phương thức trao đổi qua dịch vụ web không thể hiện đầy đủ nội dung thông điệp dữ liệu chứa dữ liệu công dân: sử dụng toàn bộ thông điệp dữ liệu trao đổi để kiểm tra sự tuân thủ:

- Thu nhận và kiểm tra sự phù hợp của lược đồ được chỉ định và tham chiếu trong nội dung thông điệp dữ liệu XML qua không gian tên của lược đồ XML.

- Kiểm tra sự nhất quán và không lỗi đối với tệp dữ liệu XML được thu nhận; kiểm tra sự tuân thủ và tham chiếu tường minh giữa dữ liệu XML và lược đồ XML.

 1. Nếu lược đồ dữ liệu sử dụng để trao đổi dữ liệu, thông điệp dữ liệu được trao đổi phù hợp với các quy định tại Mục 2 và các phụ lục bắt buộc của quy chuẩn này thì kết luận là đạt.
 2. Trường hợp lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân được định nghĩa mở rộng để bổ sung các thuộc tính trao đổi không được quy định tại mục 2.3 (dc:CongdanCollection), lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân được định nghĩa mở rộng phải tham chiếu (kế thừa) tới lược đồ dữ liệu công dân và không định nghĩa lại cấu trúc dữ liệu công dân (dc:Congdan) thì kết luận là đạt.

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại mục 1.1 phải tuân thủ quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 1. Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hệ thống thông tin có kết nối cung cấp, sử dụng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
 2. Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải thực hiện công bố hợp quy hệ thống thông tin của mình phù hợp với Quy chuẩn này. Việc công bố hợp quy thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc đánh giá sự phù hợp thực hiện theo “Phương thức 8” được quy định tại Điều 5, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 3. Cục Tin học hóa có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy; quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc công bố hợp quy.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Cục Tin học hóa, có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trên phạm vi toàn quốc; các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các cơ quan cấp Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông, trong phạm vi của mình, có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.
 2. Cục Tin học hóa có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an hướng dẫn việc thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trên phạm vi toàn quốc.
 3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

PHỤ LỤC A

(Quy định)

Mô hình dữ liệu công dân

Hình A1 - Các cấu trúc và mối quan hệ giữa các cấu trúc trong mô hình dữ liệu công dân được mô tả bằng ngôn ngữ UML

PHỤ LỤC B

(Quy định)

Quy tắc chuyển đổi từ mô hình dữ liệu công dân

sang lược đồ dữ liệu công dân

Các quy tắc sau sẽ được sử dụng để chuyển đổi từ mô hình dữ liệu công dân sang lược đồ XML của dữ liệu công dân.

 1. Thêm hậu tố Structure vào cuối tên của cấu trúc trong mô hình dữ liệu và định nghĩa dưới dạng ComplexType trong lược đồ XML
 2. Thêm hậu tố Type vào cuối tên kiểu dữ liệu trong mô hình dữ liệu và định nghĩa dưới dạng kiểu SimpleType trong lược đồ XML.
 3. Khai báo các kiểu dữ liệu nhận giá trị giới hạn trong các bảng mã được quy định tại các mục: 2.2.4.3; 2.2.4.4; 2.2.4.5; 2.2.4.6; 2.2.4.7; 2.2.4.8; 2.2.4.9; 2.2.4.10 theo kiểu Enumeration trong lược đồ XML.
 4. Đối với kiểu chuỗi ký tự có chứa dấu cách: sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:string trong lược đồ XML; đối với kiểu chuỗi ký tự không có dấu cách (các mã) sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:token trong lược đồ XML.
 5. Kiểu dữ liệu ngày (date) sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:date trong lược đồ XML có định dạng là YYYY-MM-DD; dữ liệu kiểu ngày giờ (datetime) sử dụng kiểu dữ liệu tiêu chuẩn xsd:datetime trong lược đồ dữ liệu có định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.

PHỤ LỤC C

(Quy định)

Lược đồ dữ liệu công dân

C.1. Lược đồ dữ liệu công dân

Hình C.1 - Lược đồ dữ liệu công dân mô tả cấu trúc dữ liệu của CongDan và các cấu trúc, kiểu dữ liệu liên quan

Hình C.2 - Cấu trúc thông tin chủ hộ trong lược đồ

Hình C.3 - Cấu trúc thời gian trong lược đồ

C.2. Mã nguồn lược đồ chứa các cấu trúc thông tin của lược đồ dữ liệu công dân (Dancu_core.xsd)

<>xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?>

xsd:schematargetNamespace="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0"

elementFormDefault="qualified" xmlns:Dancu="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0">

xsd:includeschemaLocation="BaseEnumType.xsd" />

xsd:annotation>

xsd:documentation>

      Lược đồ cơ sở định nghĩa các cấu trúc dữ liệu phục vụ trao đổi dữ liệu dân cư

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:complexTypename="CongDanStructure">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

        Cấu trúc thông tin người dân bao gồm các thông tin theo Luật Căn cước

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:sequence>

xsd:elementname="SoDinhDanh" type="Dancu:SoDinhDanhType"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="SoCMND" type="Dancu:SoChungMinhNhanDanType"

minOccurs="0" maxOccurs="1">xsd:element>

xsd:elementname="HoVaTen" type="Dancu:HoVaTenStructure"

minOccurs="1" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="GioiTinh" type="Dancu:GioiTinhType"

minOccurs="1" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="DanToc" type="Dancu:DanTocStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="TonGiao" type="Dancu:TonGiaoStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="TinhTrangHonNhan" type="Dancu:TinhTrangHonNhanType"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="NhomMau" type="Dancu:NhomMauType"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="NgayThangNamSinh" type="Dancu:ThoiGianStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="NoiDangKyKhaiSinh" type="Dancu:DiaChiStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="QueQuan" type="Dancu:DiaChiStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="ThuongTru" type="Dancu:DiaChiStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="NoiOHienTai" type="Dancu:DiaChiStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="Cha" type="Dancu:NguoiThanStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="Me" type="Dancu:NguoiThanStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="VoChong" type="Dancu:NguoiThanStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="NguoiDaiDien" type="Dancu:NguoiThanStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="QuocTich" type="Dancu:QuocGiaType"

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

xsd:elementname="ChuHo" type="Dancu:ChuHoStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="TrangThai" type="Dancu:TrangThaiStructure"

maxOccurs="1" minOccurs="0" />

xsd:sequence>

xsd:complexType>

xsd:complexTypename="ChuHoStructure">

xsd:choice>

xsd:elementname="LaChuHo" type="xsd:boolean" fixed="true"

minOccurs="1" maxOccurs="1">xsd:element>

xsd:elementname="ThongTinChuHo" type="Dancu:ThongTinChuHoStructure"

minOccurs="1"maxOccurs="1">xsd:element>

xsd:choice>

xsd:complexType>

xsd:complexTypename="HoVaTenStructure">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

        Cấu trúc họ tên bao gồm họ, chữ đệm và tên

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:sequence>

xsd:elementname="Ho" type="xsd:string" minOccurs="1"

maxOccurs="1" />

xsd:elementname="ChuDem" type="xsd:string" minOccurs="0"

maxOccurs="1" />

xsd:elementname="Ten" type="xsd:string" minOccurs="1"

maxOccurs="1" />

xsd:sequence>

xsd:complexType>

xsd:complexTypename="DiaChiStructure">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

        Cấu trúc địa chỉ bao gồm mã đơn vị hành chính và địa chỉ mô tả

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:sequence>

xsd:elementname="MaDonViHanhChinh" type="Dancu:MaDonViHanhChinhType"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="ChiTiet" minOccurs="0" maxOccurs="1"

type="xsd:string" />

xsd:elementname="QuocGia" type="Dancu:QuocGiaType"

minOccurs="0" maxOccurs="1">xsd:element>

xsd:sequence>

xsd:complexType>

xsd:complexTypename="ThoiGianStructure">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

        Cấu trúc ngày tháng năm mô tả thời gian sinh, chết hoặc mất tích. Lựa chọn một trong hai thông tin ngày tháng năm hoặc chỉ năm (cho trường hợp ngày tháng không xác định)

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:choice>

xsd:elementname="Nam" type="Dancu:NamType" minOccurs="1"

maxOccurs="1" />

xsd:elementname="NgayThangNam" type="Dancu:NgayThangNamType"

minOccurs="1" maxOccurs="1" />

xsd:choice>

xsd:complexType>

xsd:complexTypename="ThongTinChuHoStructure">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chủ hộxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:sequence>

xsd:elementname="HoVaTen" type="Dancu:HoVaTenStructure"

minOccurs="1" maxOccurs="1" />

xsd:choice>

xsd:elementname="SoDinhDanh" type="Dancu:SoDinhDanhType"

minOccurs="1"maxOccurs="1" />

xsd:elementname="SoCMND" type="Dancu:SoChungMinhNhanDanType"

minOccurs="1"maxOccurs="1" />

xsd:choice>

xsd:elementname="QuanHe" type="Dancu:QuanHeType"

minOccurs="1" maxOccurs="1">xsd:element>

xsd:sequence>

xsd:complexType>

xsd:complexTypename="NguoiThanStructure">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

        Cấu trúc lưu thông tin người liên quan: vợ, chồng, cha, mẹ, người đại diện

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:sequence>

xsd:choice>

xsd:elementname="SoDinhDanh" type="Dancu:SoDinhDanhType"

minOccurs="1"maxOccurs="1" />

xsd:elementname="SoCMND" type="Dancu:SoChungMinhNhanDanType"

minOccurs="1"maxOccurs="1" />

xsd:choice>

xsd:elementname="QuocTich" type="Dancu:QuocGiaType"

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

xsd:elementname="HoVaTen" type="Dancu:HoVaTenStructure"

minOccurs="1" maxOccurs="1" />

xsd:sequence>

xsd:complexType>

xsd:complexTypename="TrangThaiStructure">

xsd:sequence>

xsd:elementname="LoaiTrangThai" type="Dancu:LoaiTrangThaiType"

minOccurs="1" maxOccurs="1" />

xsd:elementname="ThoiGianChetMattich" type="Dancu:ThoiGianStructure"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />

xsd:sequence>

xsd:complexType>

xsd:complexTypename="TonGiaoStructure">

xsd:sequence>

xsd:elementname="MaTonGiao" type="Dancu:MaTonGiaoType"

minOccurs="1" maxOccurs="1">xsd:element>

xsd:elementname="TenGoiKhac" type="xsd:string"

minOccurs="0" maxOccurs="1"> xsd:element>

xsd:sequence>

xsd:complexType>

xsd:complexTypename="DanTocStructure">

xsd:sequence>

xsd:elementname="MaDanToc" type="Dancu:MaDanTocType"

minOccurs="1" maxOccurs="1">xsd:element>

xsd:elementname="TenGoiKhac" type="xsd:string"

minOccurs="0" maxOccurs="1">xsd:element>

xsd:sequence>

xsd:complexType>

xsd:simpleTypename="NgayThangNamType">

xsd:restrictionbase="xsd:date">

xsd:minInclusivevalue="1900-01-01" />

xsd:maxInclusivevalue="2399-12-31" />

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:simpleTypename="MaDonViHanhChinhType">

xsd:restrictionbase="xsd:token">

xsd:patternvalue="[0-9]{2}|[0-9]{3}|[0-9]{5}">xsd:pattern>

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:simpleTypename="LoaiTrangThaiType">

xsd:restrictionbase="xsd:token">

xsd:enumerationvalue="0">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chưa có thông tinxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="1">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Đang sốngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="2">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Xác định là đã chếtxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="3">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Xác định là đã mất tíchxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:simpleTypename="SoDinhDanhType">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

        Số định danh giới hạn 12 chữ số

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:restrictionbase="xsd:string">

xsd:patternvalue="[0-9]{12}">xsd:pattern>

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:simpleTypename="SoChungMinhNhanDanType">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

        Chứng minh nhân dân giới hạn 9 chữ số hoặc 12 chữ số, chỉ chứa số; là chứng minh thông thường không bao gồm chứng minh quân đội, công an

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:restrictionbase="xsd:token">

xsd:patternvalue="([0-9]{9})|([0-9]{12})" />

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:simpleTypename="NamType">

xsd:restrictionbase="xsd:integer">

xsd:minInclusivevalue="1900" />

xsd:maxInclusivevalue="2399" />

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:schema>

C.3. Định nghĩa kiểu dữ liệu của lược đồ dữ liệu công dân được định nghĩa theo các bảng mã (tệp: BaseEnumtype.xsd)

<>xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?>

xsd:schematargetNamespace="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0"

elementFormDefault="qualified" xmlns:Dancu="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

xmlns:iso3166="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0/iso3166">

xsd:importschemaLocation="iso_3166.xsd"

namespace="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0/iso3166" />

xsd:annotation>

xsd:documentation>Danh sách các danh mục dùng chung

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:simpleTypename="GioiTinhType">

xsd:restrictionbase="xsd:token">

xsd:enumerationvalue="0">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chưa có thông tin

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="1">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Namxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="2">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Nữxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:simpleTypename="TinhTrangHonNhanType">

xsd:restrictionbase="xsd:token">

xsd:enumerationvalue="0">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chưa biết thông tin xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="1">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chưa kết hôn xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="2">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Đang có vợ/chồng xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="3">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Đã ly hôn hoặc góa vợ/chồng xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:simpleTypename="QuanHeType">

xsd:restrictionbase="xsd:token">

xsd:enumerationvalue="00">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chưa biết thông tin xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="01">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Ôngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="02">

xsd:annotation>

xsd:documentation>xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="03">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chaxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="04">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Mẹxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="05">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Vợxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="06">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chồngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="07">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Conxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="08">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Anhxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="09">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chịxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="10">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Emxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="11">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Cháu ruộtxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="99">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Khácxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:simpleTypename="NhomMauType">

xsd:restrictionbase="xsd:token">

xsd:enumerationvalue="00">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chưa có thông tin xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="01">

xsd:annotation>

xsd:documentation> Nhóm máu A

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="02">

xsd:annotation>

xsd:documentation> Nhóm máu B xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="03">

xsd:annotation>

xsd:documentation> Nhóm máu AB xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="04">

xsd:annotation>

xsd:documentation> Nhóm máu O xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:simpleTypename="MaDanTocType">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Kiểu dân tộc theo Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam. Xem chi tiết tại Phụ lục Quy chuẩn

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:restrictionbase="xsd:token">

xsd:enumerationvalue="00">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chưa xác định thông tin xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="01">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Kinh (Việt) xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="02">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Tàyxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="03">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Tháixsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="04">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Mườngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="05">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Khmerxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="06">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Hoaxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="07">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Nùngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="08">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Môngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="09">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Daoxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="10">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Gia Raixsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="11">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Ê Đêxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="12">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Ba Naxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="13">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Sán Chayxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="14">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chămxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="15">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Cơ Hoxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="16">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Xơ Đăngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="17">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Sán Dìuxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="18">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Hrêxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="19">

xsd:annotation>

xsd:documentation>RaGlayxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="20">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Mnôngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="21">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Thổ (4)xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="22">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Xtiêngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="23">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Khơ múxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="24">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Bru Vân Kiều xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="25">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Cơ Tuxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="26">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Giáyxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="27">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Tà Ôixsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="28">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Mạxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="29">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Giẻ-Triêngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="30">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Coxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="31">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chơ Roxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="32">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Xinh Munxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="33">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Hà Nhìxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="34">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chu Ruxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="35">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Làoxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="36">

xsd:annotation>

xsd:documentation>La Chíxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="37">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Khángxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="38">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Phù Láxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="39">

xsd:annotation>

xsd:documentation>La Hủxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="40">

xsd:annotation>

xsd:documentation>La Haxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="41">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Pà Thẻnxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="42">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Lựxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="43">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Ngáixsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="44">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Chứtxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="45">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Lô Lôxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="46">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Mảngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="47">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Cơ Laoxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="48">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Bố Yxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="49">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Cốngxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="50">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Si Laxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="51">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Pu Péoxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="52">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Rơ Mămxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="53">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Brâuxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="54">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Ơ Đuxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="55">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Người nước ngoài xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:simpleTypename="MaTonGiaoType">

xsd:restrictionbase="xsd:token">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

Danh mục Tôn giáo Việt Nam. Chi tiết tại phụ lục Quy chuẩn

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumerationvalue="00">

xsd:annotation>

xsd:documentation>    Chưa có thông tin

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="01">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Phật giáoxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="02">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Công giáoxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="03">

xsd:annotation>

xsd:documentation>    Phật giáo Hoà Hảo

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="04">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Hồi giáoxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="05">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Cao Đàixsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="06">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Minh sư đạo xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="07">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Minh Lý đạo xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="08">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Tin Lànhxsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="09">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="10">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Đạo Tứ ấn hiếu nghĩa

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="11">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Bửu sơn Kỳ hương

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="12">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Ba Ha'ixsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="13">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Mặc Môn, Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:enumerationvalue="99">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Không thuộc tôn giáo nào xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:enumeration>

xsd:restriction>

xsd:simpleType>

xsd:simpleTypename="QuocGiaType">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

Mã quốc gia được mã hóa Alpha 2 theo tiêu chuẩn ISO 3166-1

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:restrictionbase="iso3166:CountryAlpha2CodeType" />

xsd:simpleType>

xsd:schema>

C.4. Mã nguồn mô tả quốc gia và vùng lãnh thổ (tệp iso_3166.xsd)

<>xmlversion="1.0" encoding="UTF-8"?>

xs:schematargetNamespace="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0/iso3166"

version="1.0"

xsi:schemaLocation="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0/iso_3166.xsd iso_3166.xsd"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

xs:annotation>

xs:documentation>Source: International Standards Organization (ISO);

                                    Publication: Codes for the representation of names of countries

                                    Part 1: Country codes;

                                    Date: 2 Aug 2012;

                                    Source Updates: VI-13;

                                    http://www.iso.org/iso/country_codes.htm

xs:documentation>

xs:annotation>

xs:simpleTypename="CountryAlpha2CodeType">

xs:annotation>

xs:documentation>A data type for country, territory, or dependency codes.xs:documentation>

xs:annotation>

xs:restrictionbase="xs:token">

xs:enumerationvalue="00">

xs:annotation>

xs:documentation>Không có thông tinxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AD">

xs:annotation>

xs:documentation>ANDORRAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AE">

xs:annotation>

xs:documentation>UNITED ARAB EMIRATES xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AF">

xs:annotation>

xs:documentation>AFGHANISTANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AG">

xs:annotation>

xs:documentation>ANTIGUA AND BARBUDA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AI">

xs:annotation>

xs:documentation>ANGUILLAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AL">

xs:annotation>

xs:documentation>ALBANIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AM">

xs:annotation>

xs:documentation>ARMENIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AO">

xs:annotation>

xs:documentation>ANGOLAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AQ">

xs:annotation>

xs:documentation>ANTARCTICAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AR">

xs:annotation>

xs:documentation>ARGENTINAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AS">

xs:annotation>

xs:documentation>AMERICAN SAMOA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AT">

xs:annotation>

xs:documentation>AUSTRIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AU">

xs:annotation>

xs:documentation>AUSTRALIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AW">

xs:annotation>

xs:documentation>ARUBAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AX">

xs:annotation>

xs:documentation>ÅLAND ISLANDS xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="AZ">

xs:annotation>

xs:documentation>AZERBAIJANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BA">

xs:annotation>

xs:documentation>BOSNIA AND HERZEGOVINA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BB">

xs:annotation>

xs:documentation>BARBADOSxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BD">

xs:annotation>

xs:documentation>BANGLADESHxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BE">

xs:annotation>

xs:documentation>BELGIUMxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BF">

xs:annotation>

xs:documentation>BURKINA FASOxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BG">

xs:annotation>

xs:documentation>BULGARIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BH">

xs:annotation>

xs:documentation>BAHRAINxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BI">

xs:annotation>

xs:documentation>BURUNDIxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BJ">

xs:annotation>

xs:documentation>BENINxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BL">

xs:annotation>

xs:documentation>SAINT BARTH LEMY xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BM">

xs:annotation>

xs:documentation>BERMUDAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BN">

xs:annotation>

xs:documentation>BRUNEI DARUSSALAM

xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BO">

xs:annotation>

xs:documentation>BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF

xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BQ">

xs:annotation>

xs:documentation>BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA

xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BR">

xs:annotation>

xs:documentation>BRAZILxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BS">

xs:annotation>

xs:documentation>BAHAMASxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BT">

xs:annotation>

xs:documentation>BHUTANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BV">

xs:annotation>

xs:documentation>BOUVET ISLAND xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BW">

xs:annotation>

xs:documentation>BOTSWANAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BY">

xs:annotation>

xs:documentation>BELARUSxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="BZ">

xs:annotation>

xs:documentation>BELIZExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CA">

xs:annotation>

xs:documentation>CANADAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CC">

xs:annotation>

xs:documentation>COCOS (KEELING) ISLANDS xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CD">

xs:annotation>

xs:documentation>THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CF">

xs:annotation>

xs:documentation>CENTRAL AFRICAN REPUBLIC xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CG">

xs:annotation>

xs:documentation>CONGOxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CH">

xs:annotation>

xs:documentation>SWITZERLANDxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CI">

xs:annotation>

xs:documentation>CÔTE D'IVOIRE xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CK">

xs:annotation>

xs:documentation>COOK ISLANDSxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CL">

xs:annotation>

xs:documentation>CHILExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CM">

xs:annotation>

xs:documentation>CAMEROONxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CN">

xs:annotation>

xs:documentation>CHINAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CO">

xs:annotation>

xs:documentation>COLOMBIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CR">

xs:annotation>

xs:documentation>COSTA RICAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CU">

xs:annotation>

xs:documentation>CUBAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CV">

xs:annotation>

xs:documentation>CAPE VERDExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CW">

xs:annotation>

xs:documentation>CURAçAOxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CX">

xs:annotation>

xs:documentation>CHRISTMAS ISLAND xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CY">

xs:annotation>

xs:documentation>CYPRUSxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="CZ">

xs:annotation>

xs:documentation>CZECH REPUBLIC xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="DE">

xs:annotation>

xs:documentation>GERMANYxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="DJ">

xs:annotation>

xs:documentation>DJIBOUTIxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="DK">

xs:annotation>

xs:documentation>DENMARKxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="DM">

xs:annotation>

xs:documentation>DOMINICAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="DO">

xs:annotation>

xs:documentation>DOMINICAN REPUBLIC xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="DZ">

xs:annotation>

xs:documentation>ALGERIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="EC">

xs:annotation>

xs:documentation>ECUADORxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="EE">

xs:annotation>

xs:documentation>ESTONIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="EG">

xs:annotation>

xs:documentation>EGYPTxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="EH">

xs:annotation>

xs:documentation>WESTERN SAHARA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="ER">

xs:annotation>

xs:documentation>ERITREAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="ES">

xs:annotation>

xs:documentation>SPAINxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="ET">

xs:annotation>

xs:documentation>ETHIOPIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="FI">

xs:annotation>

xs:documentation>FINLANDxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="FJ">

xs:annotation>

xs:documentation>FIJIxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="FK">

xs:annotation>

xs:documentation>FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="FM">

xs:annotation>

xs:documentation>MICRONESIA, FEDERATED STATES OF

xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="FO">

xs:annotation>

xs:documentation>FAROE ISLANDS xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="FR">

xs:annotation>

xs:documentation>FRANCExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GA">

xs:annotation>

xs:documentation>GABONxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GB">

xs:annotation>

xs:documentation>UNITED KINGDOM xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GD">

xs:annotation>

xs:documentation>GRENADAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GE">

xs:annotation>

xs:documentation>GEORGIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GF">

xs:annotation>

xs:documentation>FRENCH GUIANA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GG">

xs:annotation>

xs:documentation>GUERNSEYxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GH">

xs:annotation>

xs:documentation>GHANAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GI">

xs:annotation>

xs:documentation>GIBRALTARxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GL">

xs:annotation>

xs:documentation>GREENLANDxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GM">

xs:annotation>

xs:documentation>GAMBIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GN">

xs:annotation>

xs:documentation>GUINEAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GP">

xs:annotation>

xs:documentation>GUADELOUPExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GQ">

xs:annotation>

xs:documentation>EQUATORIAL GUINEA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GR">

xs:annotation>

xs:documentation>GREECExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GS">

xs:annotation>

xs:documentation>SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS

xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GT">

xs:annotation>

xs:documentation>GUATEMALAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GU">

xs:annotation>

xs:documentation>GUAMxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GW">

xs:annotation>

xs:documentation>GUINEA-BISSAU xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="GY">

xs:annotation>

xs:documentation>GUYANAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="HK">

xs:annotation>

xs:documentation>HONG KONGxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="HM">

xs:annotation>

xs:documentation>HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDSxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="HN">

xs:annotation>

xs:documentation>HONDURASxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="HR">

xs:annotation>

xs:documentation>CROATIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="HT">

xs:annotation>

xs:documentation>HAITIxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="HU">

xs:annotation>

xs:documentation>HUNGARYxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="ID">

xs:annotation>

xs:documentation>INDONESIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="IE">

xs:annotation>

xs:documentation>IRELANDxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="IL">

xs:annotation>

xs:documentation>ISRAELxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="IM">

xs:annotation>

xs:documentation>ISLE OF MANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="IN">

xs:annotation>

xs:documentation>INDIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="IO">

xs:annotation>

xs:documentation>BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="IQ">

xs:annotation>

xs:documentation>IRAQxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="IR">

xs:annotation>

xs:documentation>, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="IS">

xs:annotation>

xs:documentation>ICELANDxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="IT">

xs:annotation>

xs:documentation>ITALYxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="JE">

xs:annotation>

xs:documentation>JERSEYxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="JM">

xs:annotation>

xs:documentation>JAMAICAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="JO">

xs:annotation>

xs:documentation>JORDANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="JP">

xs:annotation>

xs:documentation>JAPANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="KE">

xs:annotation>

xs:documentation>KENYAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="KG">

xs:annotation>

xs:documentation>KYRGYZSTANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="KH">

xs:annotation>

xs:documentation>CAMBODIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="KI">

xs:annotation>

xs:documentation>KIRIBATIxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="KM">

xs:annotation>

xs:documentation>COMOROSxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="KN">

xs:annotation>

xs:documentation>SAINT KITTS AND NEVIS xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="KP">

xs:annotation>

xs:documentation>, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="KR">

xs:annotation>

xs:documentation>REPUBLIC OF KOREA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="KW">

xs:annotation>

xs:documentation>KUWAITxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="KY">

xs:annotation>

xs:documentation>CAYMAN ISLANDS xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="KZ">

xs:annotation>

xs:documentation>KAZAKHSTANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="LA">

xs:annotation>

xs:documentation>LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="LB">

xs:annotation>

xs:documentation>LEBANONxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="LC">

xs:annotation>

xs:documentation>SAINT LUCIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="LI">

xs:annotation>

xs:documentation>LIECHTENSTEINxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="LK">

xs:annotation>

xs:documentation>SRI LANKAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="LR">

xs:annotation>

xs:documentation>LIBERIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="LS">

xs:annotation>

xs:documentation>LESOTHOxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="LT">

xs:annotation>

xs:documentation>LITHUANIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="LU">

xs:annotation>

xs:documentation>LUXEMBOURGxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="LV">

xs:annotation>

xs:documentation>LATVIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="LY">

xs:annotation>

xs:documentation>LIBYAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MA">

xs:annotation>

xs:documentation>MOROCCOxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MC">

xs:annotation>

xs:documentation>MONACOxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MD">

xs:annotation>

xs:documentation>REPUBLIC OF MOLDOVA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="ME">

xs:annotation>

xs:documentation>MONTENEGROxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MF">

xs:annotation>

xs:documentation>SAINT MARTIN (FRENCH PART) xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MG">

xs:annotation>

xs:documentation>MADAGASCARxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MH">

xs:annotation>

xs:documentation>MARSHALL ISLANDS xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MK">

xs:annotation>

xs:documentation>THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="ML">

xs:annotation>

xs:documentation>MALIxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MM">

xs:annotation>

xs:documentation>MYANMARxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MN">

xs:annotation>

xs:documentation>MONGOLIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MO">

xs:annotation>

xs:documentation>MACAOxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MP">

xs:annotation>

xs:documentation>NORTHERN MARIANA ISLANDS xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MQ">

xs:annotation>

xs:documentation>MARTINIQUExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MR">

xs:annotation>

xs:documentation>MAURITANIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MS">

xs:annotation>

xs:documentation>MONTSERRATxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MT">

xs:annotation>

xs:documentation>MALTAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MU">

xs:annotation>

xs:documentation>MAURITIUSxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MV">

xs:annotation>

xs:documentation>MALDIVESxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MW">

xs:annotation>

xs:documentation>MALAWIxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MX">

xs:annotation>

xs:documentation>MEXICOxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MY">

xs:annotation>

xs:documentation>MALAYSIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="MZ">

xs:annotation>

xs:documentation>MOZAMBIQUExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NA">

xs:annotation>

xs:documentation>NAMIBIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NC">

xs:annotation>

xs:documentation>NEW CALEDONIA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NE">

xs:annotation>

xs:documentation>NIGERxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NF">

xs:annotation>

xs:documentation>NORFOLK ISLAND xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NG">

xs:annotation>

xs:documentation>NIGERIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NI">

xs:annotation>

xs:documentation>NICARAGUAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NL">

xs:annotation>

xs:documentation>NETHERLANDSxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NO">

xs:annotation>

xs:documentation>NORWAYxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NP">

xs:annotation>

xs:documentation>NEPALxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NR">

xs:annotation>

xs:documentation>NAURUxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NU">

xs:annotation>

xs:documentation>NIUExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="NZ">

xs:annotation>

xs:documentation>NEW ZEALANDxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="OM">

xs:annotation>

xs:documentation>OMANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PA">

xs:annotation>

xs:documentation>PANAMAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PE">

xs:annotation>

xs:documentation>PERUxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PF">

xs:annotation>

xs:documentation>FRENCH POLYNESIA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PG">

xs:annotation>

xs:documentation>PAPUA NEW GUINEA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PH">

xs:annotation>

xs:documentation>PHILIPPINESxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PK">

xs:annotation>

xs:documentation>PAKISTANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PL">

xs:annotation>

xs:documentation>POLANDxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PM">

xs:annotation>

xs:documentation>SAINT PIERRE AND MIQUELON xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PN">

xs:annotation>

xs:documentation>PITCAIRNxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PR">

xs:annotation>

xs:documentation>PUERTO RICOxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PS">

xs:annotation>

xs:documentation>PALESTINE, STATE OF xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PT">

xs:annotation>

xs:documentation>PORTUGALxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PW">

xs:annotation>

xs:documentation>PALAUxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="PY">

xs:annotation>

xs:documentation>PARAGUAYxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="QA">

xs:annotation>

xs:documentation>QATARxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="RE">

xs:annotation>

xs:documentation>RÉUNIONxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="RO">

xs:annotation>

xs:documentation>ROMANIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="RS">

xs:annotation>

xs:documentation>SERBIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="RU">

xs:annotation>

xs:documentation>RUSSIAN FEDERATION xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="RW">

xs:annotation>

xs:documentation>RWANDAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SA">

xs:annotation>

xs:documentation>SAUDI ARABIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SB">

xs:annotation>

xs:documentation>SOLOMON ISLANDS xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SC">

xs:annotation>

xs:documentation>SEYCHELLESxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SD">

xs:annotation>

xs:documentation>SUDANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SE">

xs:annotation>

xs:documentation>SWEDENxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SG">

xs:annotation>

xs:documentation>SINGAPORExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SH">

xs:annotation>

xs:documentation>SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SI">

xs:annotation>

xs:documentation>SLOVENIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SJ">

xs:annotation>

xs:documentation>SVALBARD AND JAN MAYEN xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SK">

xs:annotation>

xs:documentation>SLOVAKIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SL">

xs:annotation>

xs:documentation>SIERRA LEONExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SM">

xs:annotation>

xs:documentation>SAN MARINOxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SN">

xs:annotation>

xs:documentation>SENEGALxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SO">

xs:annotation>

xs:documentation>SOMALIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SR">

xs:annotation>

xs:documentation>SURINAMExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SS">

xs:annotation>

xs:documentation>SOUTH SUDANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="ST">

xs:annotation>

xs:documentation>SAO TOME AND PRINCIPE xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SV">

xs:annotation>

xs:documentation>EL SALVADORxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SX">

xs:annotation>

xs:documentation>SINT MAARTEN (DUTCH PART) xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SY">

xs:annotation>

xs:documentation>SYRIAN ARAB REPUBLIC xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="SZ">

xs:annotation>

xs:documentation>SWAZILANDxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TC">

xs:annotation>

xs:documentation>TURKS AND CAICOS ISLANDS xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TD">

xs:annotation>

xs:documentation>CHADxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TF">

xs:annotation>

xs:documentation>FRENCH SOUTHERN TERRITORIES xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TG">

xs:annotation>

xs:documentation>TOGOxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TH">

xs:annotation>

xs:documentation>THAILANDxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TJ">

xs:annotation>

xs:documentation>TAJIKISTANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TK">

xs:annotation>

xs:documentation>TOKELAUxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TL">

xs:annotation>

xs:documentation>TIMOR-LESTExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TM">

xs:annotation>

xs:documentation>TURKMENISTANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TN">

xs:annotation>

xs:documentation>TUNISIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TO">

xs:annotation>

xs:documentation>TONGAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TR">

xs:annotation>

xs:documentation>TURKEYxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TT">

xs:annotation>

xs:documentation>TRINIDAD AND TOBAGO xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TV">

xs:annotation>

xs:documentation>TUVALUxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TW">

xs:annotation>

xs:documentation>TAIWAN, PROVINCE OF CHINA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="TZ">

xs:annotation>

xs:documentation>UNITED REPUBLIC OF TANZANIA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="UA">

xs:annotation>

xs:documentation>UKRAINExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="UG">

xs:annotation>

xs:documentation>UGANDAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="UM">

xs:annotation>

xs:documentation>UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDSxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="US">

xs:annotation>

xs:documentation>UNITED STATES xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="UY">

xs:annotation>

xs:documentation>URUGUAYxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="UZ">

xs:annotation>

xs:documentation>UZBEKISTANxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="VA">

xs:annotation>

xs:documentation>HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="VC">

xs:annotation>

xs:documentation>SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="VE">

xs:annotation>

xs:documentation>BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="VG">

xs:annotation>

xs:documentation>VIRGIN ISLANDS, BRITISH xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="VI">

xs:annotation>

xs:documentation>VIRGIN ISLANDS, U.S. xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="VN">

xs:annotation>

xs:documentation>VIET NAMxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="VU">

xs:annotation>

xs:documentation>VANUATUxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="WF">

xs:annotation>

xs:documentation>WALLIS AND FUTUNA xs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="WS">

xs:annotation>

xs:documentation>SAMOAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="YE">

xs:annotation>

xs:documentation>YEMENxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="YT">

xs:annotation>

xs:documentation>MAYOTTExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="ZA">

xs:annotation>

xs:documentation>SOUTH AFRICAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="ZM">

xs:annotation>

xs:documentation>ZAMBIAxs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:enumerationvalue="ZW">

xs:annotation>

xs:documentation>ZIMBABWExs:documentation>

xs:annotation>

xs:enumeration>

xs:restriction>

xs:simpleType>

xs:schema>

(Tất cả các tệp mã nguồn có thể tải về tại websitewww.mic.gov.vn)

PHỤ LỤC D

(Quy định)

Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

D.1. Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

Hình D1 - Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân

D.2. Mã nguồn lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân (tệp DancuExchange.xsd)

<>xmlversion="1.0" encoding="UTF-8"?>

xsd:schemaxmlns="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

targetNamespace="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

version="1.0" xmlns:Dancu="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

elementFormDefault="qualified">

xsd:includeschemaLocation="dancu_core.xsd" />

xsd:annotation>

xsd:documentation>

                                    Lược đồ này định nghĩa phù hợp với mục đích trao đổi cụ thể trên cơ sở include hoặc import lược đồ cơ sở http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:elementname="CongdanCollection">

xsd:annotation>

xsd:documentation>Tập hợp các công dân được trao đổi

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:complexType>

xsd:sequenceminOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

xsd:elementname="CongDan" type="Dancu:CongDanStructure" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

Thông tin công dân trong danh sách các công dân

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:element>

xsd:sequence>

xsd:attributename="ThoiDiemDuLieu" type="xsd:dateTime"

use="required">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

Thời điểm mà thông tin về công dân phản ánh đặc tính của công dân trên thực tế

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:attribute>

xsd:attributename="SoCongDan" type="xsd:int" use="optional">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

Số lượng phần tử công dân được trao đổi trong thông điệp

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:attribute>

xsd:attributename="MaDonViHanhChinh" type="Dancu:MaDonViHanhChinhType" use="optional"form="qualified">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

Mã đơn vị hành chính của các công dân Sử dụng trong trường hợp chứa nhiều công dân thường trú trong cùng một đơn vị hành chính

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:attribute>

xsd:attributename="GhiChu" type="xsd:string">

xsd:annotation>

xsd:documentation>

                                                                        Các thông tin khác về trao đổi công dân

xsd:documentation>

xsd:annotation>

xsd:attribute>

xsd:complexType>

xsd:element>

xsd:schema>

 

PHỤ LỤC Đ

(Tham khảo)

Minh họa thông điệp dữ liệu trao đổi

Nội dung thông điệp

Giải thích ý nghĩa

<>xmlversion="1.0" encoding="UTF-8"?>

dc:CongdanCollection

GhiChu="Ví dụ thông điệp dữ liệu"

ThoiDiemDuLieu="2016-1-1T0:00:00"

SoCongDan= “1”

xmlns:dc="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://www.mic.gov.vn/dancu/1.0 DancuExchange.xsd ">

dc:CongDan>

dc:SoDinhDanh>123456789123dc:SoDinhDanh>

dc:SoCMND>123456789dc:SoCMND>

dc:HoVaTen>

dc:Ho>Nguyễndc:Ho>

dc:ChuDem>Văndc:ChuDem>

dc:Ten>Adc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:GioiTinh>1dc:GioiTinh>

dc:DanToc>

       02

       Thù Lao

dc:DanToc>

dc:TonGiao>

       99

dc:TonGiao>

dc:TinhTrangHonNhan>2dc:TinhTrangHonNhan>

dc:NhomMau>00dc:NhomMau>

dc:NgayThangNamSinh>

dc:NgayThangNam>1950-01-01dc:NgayThangNam>

dc:NgayThangNamSinh>

dc:NoiDangKyKhaiSinh>

dc:MaDonViHanhChinh>00001dc:MaDonViHanhChinh>

dc:ChiTiet>Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nộidc:ChiTiet>

dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:NoiDangKyKhaiSinh>

dc:QueQuan>

dc:MaDonViHanhChinh>002dc:MaDonViHanhChinh>

dc:ChiTiet>Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộidc:ChiTiet>

dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:QueQuan>

dc:ThuongTru>

dc:MaDonViHanhChinh>00001dc:MaDonViHanhChinh>

dc:ChiTiet>Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nộidc:ChiTiet>

dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:ThuongTru>

dc:NoiOHienTai>

dc:MaDonViHanhChinh>00037dc:MaDonViHanhChinh>

dc:ChiTiet>Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộidc:ChiTiet>

dc:QuocGia>VNdc:QuocGia>

dc:NoiOHienTai>

dc:Cha>

dc:SoDinhDanh>234567891234dc:SoDinhDanh>

dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

dc:HoVaTen>

dc:Ho>Nguyễndc:Ho>

dc:ChuDem>Văndc:ChuDem>

dc:Ten>Bdc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:Cha>

dc:Me>

dc:SoCMND>123456789dc:SoCMND>

dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

dc:HoVaTen>

dc:Ho>Phạmdc:Ho>

dc:ChuDem>Thịdc:ChuDem>

dc:Ten>Cdc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:Me>

dc:VoChong>

dc:SoDinhDanh>456789123456dc:SoDinhDanh>

dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

dc:HoVaTen>

dc:Ho>Phạmdc:Ho>

dc:ChuDem>Thi Minhdc:ChuDem>

dc:Ten>Tuyêtdc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc:VoChong>

dc:QuocTich>VNdc:QuocTich>

dc:ChuHo>

dc:ThongTinChuHo>

dc:SoDinhDanh>567891234567dc:SoDinhDanh>

dc:HoVaTen>

dc:Ho>Phạmdc:Ho>

dc:ChuDem>Quangdc:ChuDem>

dc:Ten>Ddc:Ten>

dc:HoVaTen>

dc: ThongTinChuHo>

dc:ChuHo>

dc:TrangThai>

dc:LoaiTrangThai>2dc:LoaiTrangThai>

dc:ThoiGian>

dc:Nam>2010dc:Nam>

dc:ThoiGian>

dc:TrangThai>

dc:CongDan>

dc:CongdanCollection>

Bắt đầu danh sách dữ liệu công dân được trao đổi.

- Ghi chú cho danh sách công dân trong dữ liệu

- Thời điểm dữ liệu mà thông tin công dân phù hợp với thực tế

- Có 1 công dân trong thông điệp

- Chỉ thị tiếp đầu ngữ là dc tham chiếu đến lược đồ có không gian tênhttp://www.mic.gov.vn/dancu/1.0

- Chỉ thị tiếp đầu ngữ xsi theo không gian tên chuẩn của W3C

- Chỉ thị không gian tên theo quy chuẩn này gắn với tên tệp của lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân (Phụ lục C)

Bắt đầu thông tin của một công dân

 • Số định danh là:123456789123
 • Số chứng minh nhân dân 12345678
 • Họ và tên là: Nguyễn Văn A

 • Giới tính: 1 = Nam
 • Dân tộc: 02=”Tày”.
 • Sử dụng tên gọi “Thù Lao” là tên khác của dân tộc Tày

 • Tôn giáo: 99 = Không theo tôn giáo nào

 • Tình trạng hôn nhân: 2= Đã kết hôn
 • Nhóm máu: 00 = Chưa có thông tin
 • Ngày sinh: 01/01/1950

 • Nơi đăng ký khai sinh:Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội (mã 00001 để xử lý tự động trong hệ thống thông tin)

 • Quê quán:Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mã là 002 là mã cấp quận/huyện do không thể thu thập được chính xác hơn trong thực tế

 • Địa chỉ thường trú:Phường Phúc , Quận Ba Đình, Hà Nội có mã là 00001

 • Nơi ở hiện tại:Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có mã là 00037, quốc tịch Việt Nam

 • Cha tên là Nguyễn Văn B có số định danh là234567891234, quốc tịch Việt Nam

 • Mẹ tên là Phạm Thị C, có số chứng minh nhân dân là123456789, quốc tịch Việt Nam

 • Vợ (do giới tính công dân là Nam) tên là Phạm Thị Minh Tuyết có số định danh là456789123456 quốc tịch Việt Nam

 • Quốc tịch của công dân là Việt Nam
 • Công dân không là chủ hộ do không có thẻ      dc:LaChuHo>truedc:LaChuHo>. Vì vậy phải có thông tin chi tiết về chủ hộ.

Chủ hộ tên là Phạm Quan D có số định danh 567891234567

 • Trang thái công dân là đã chết năm 2010

Kết thúc thông tin một công dân

Kết thúc thông tin danh sách các công dân (chỉ có 1 công dân trong danh sách).

 

PHỤ LỤC E

(Tham khảo)

Danh mục dân tộc Việt Nam

(Ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12/11/2008 của Tổng cục Thống kê  – Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mã dân tộc

Tên dân tộc

Tên khác

01

Kinh (Việt)

Kinh

02

Tày

Thổ, Ngạn, Phén, Thù Lao, Pa Dí,…

03

Thái

Tày Khao* hoặc Đón (Thái trắng*), Tày Đăm* (Thái Đen*), Tày Mười, Tày Thanh (Mán Thanh), Hàng Tổng (Tày Mường), Pa Thay, Thổ Đà Bắc, Tày Dọ**, Tay**...

04

Mường

Mol (Mual, Mon**, Moan**) Mọi* (1), Mọi Bi, Ao Tá, (Ậu Tá)….

05

Khơ me

Cur, Cul, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Khơ me Krôm…

06

Hoa (Hán)

Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây**, Hải Nam, Hạ*, Xạ Phạng, Xìa Phống**, Thảng Nhằm**, Minh Hương**, Hẹ**, Sang Phang**…

07

Nùng

Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng Inh**, Nùng An, Nùng Phàn Slinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Quy Rin, Khèn Lài, Nồng**…

08

H'mông (Mèo)

Mẹo, Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Mẻo (Na Miẻo), Mán Trắng, Miếu Ha**

09

Dao

Mán, Động*, Trại*, Xá*, Dìu*, Miên*, Kiềm*, Miền*, Dao Quần Trắng, Dao Đỏ, Quần Chẹt, Lô Gang, Dao Tiền, Thanh Y, Dao Lan Tẻn, Đại Bản*, Tiểu Bản*, Cóc Ngáng*, Cóc Mùn*, Sơn Đầu*, Kìm Miền**, Kìm Mùn**…

10

Gia - rai

Giơ-rai, Tơ-buăn, Chơ-rai, , H'đrung (Hơ-bau, Chor), Aráp**, Mthur**…

11

Ê-đê

Ra-đê, Ê Đê Êgar**, Đê, Kpa, A-đham, Krung, Ktul, Đliê Hruê, Blô, Kah**, Kdrao**, Dong Kay**, Dong Mak**, Ening**, Arul**, Hwing**, Ktlê**, E-pan, Mđhur (2), Bih,…

12

Ba-na

Gơ-lar, Tơ-lô, Giơ-lâng (Y-lăng), Rơ-ngao, Krem, Roh, ConKđe, A-la Công, Kpăng Công, Bơ-nâm

13

Sán Chay (Cao Lan-Sán Chỉ)

Cao Lan*, Mán Cao Lan*, Hờn Bạn, Sán chỉ* (còn gọi là Sơn Tử* và không bao gồm nhóm Sán Chỉ ở Bảo Lạc và Chợ Rã), Chùng**, Trại**…

14

Chăm (Chàm)

Chăm, Chiêm**, Chiêm Thành, Hroi, Chăm Pa**, Chăm Hroi, Chăm Pông**, Chà Và Ku**, Chăm Châu Đốc**..

15

Cơ-ho

Xrê, Nốp (Tu-lốp), Cơ-don, Chil (3), Lat (Lach), Tơ ring

16

Xơ-đăng

Xơ-teng, Hđang, Tơ-đra, Mơ-nâm, Ha-lăng, Ca-dong, Kmrâng*, ConLan, Bri-la, Tang*, Tà Trĩ**, Châu**…

17

Sán Dìu

Sán Dẻo*, Trại, Trại Đất, Mán Quần Cộc, Mán Váy xẻ**, Sán Déo Nhín** (Sơn Dao Nhân**)…

18

Hrê

Chăm Rê, Mọi Chom, Krẹ*, Lũy*, Thượng Ba Tơ**, Mọi Lũy**, Mọi Sơn Phòng**, Mọi Đá Vách**, Chăm Quảng Ngãi**, Man Thạch Bích**…

19

Ra-glai

Ra-clây*, Rai, Noang, La-oang

20

Mnông

Pnông, Mnông Nông, Mnông Pré, Mnông Bu-đâng, Đi Pri*, Biat*, Mnông Gar, Mnông Rơ-lam, Mnông Chil (3), Mnông Kuênh**, Mnông Đíp**, Mnông Bu Nor**, Mnông Bu Đêh**…

21

Thổ (4)

Người Nhà Làng**, Mường**, Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tày Pọng, Con Kha, Xá Lá Vàng (5)

22

XTiêng

Xa-điêng, Xa chiêng**, Bù Lơ**, Bù Đek** (Bù Đêh**), Bù Biêk**,…

23

Khơ-mú

Xá Cẩu, Khạ Klẩu**, Măng Cẩu**, Mứn Xen, Pu Thênh, Tềnh, Tày Hay, Kmụ**, Kưm Mụ**…

24

Bru-Vân Kiều

Măng Coong, Tri Khùa…

25

Cơ-Tu

Ca-tu, Cao*, Hạ*, Phương*, Ca-tang* (7)

26

Giáy

Nhắng, Dẩng, Pầu Thìn, Pu Nà, Cùi Chu* (6), Xa*, Giảng**,..

27

Tà-ôi

Tôi-ôi, Pa-co, Pa-hi (Ba-hi), Kan Tua**, Tà Uốt**,…

28

Mạ

Châu Mạ, Chô Mạ**, Chê Mạ**, Mạ Ngăn, Mạ Xốp, Mạ Tô, Mạ Krung…

29

Gié-Triêng

Đgiéh*, Ta Riêng*, Giang Rẫy Pin, Triêng, Treng*, Ta-riêng*, Ve (Veh)*, La-ve, Ca-tang (7), Bnoong (Mnoong)**, Cà Tang*…

30

Co

Cor, Col, Cùa, Trầu

31

Chơ - ro

Dơ-ro, Châu-ro, Chro**, Thượng**,…

32

Xinh-mun

Puộc, Pụa*, Xá*, Pnạ**, Xinh Mun Dạ**, Nghẹt**,…

33

Hà Nhì

Hà Nhì Già**, U Ni, Xá U Ni, Hà Nhì Cồ Chồ**, Hà Nhì La Mít**, Hà Nhì Đen**,…

34

Chu - ru

Chơ-ru, Chu*, Kru**, Thượng**

35

Lào

Lào Bốc (Lào Cạn**), Lào Nọi (Lào Nhỏ**),  Phu Thay**, Phu Lào**, Thay Duồn**, Thay**, Thay Nhuồn**..

36

La Chí

Cù Tê, La Quả*, Thổ Đen**, Mán**, Xá**,…

37

Kháng

Xá Khao*, Xá Súa*, Xá Dón*, Xá Dẩng*, Xá Hốc*, Xá Ái*, Xá Bung*, Quảng Lâm*, Mơ Kháng**, Háng**, Brển**, Kháng Dẩng**, Kháng  Hoặc**, Kháng Dón**, Kháng Súa**, Bủ Háng Cọi**, Ma Háng Bén**,…

38

Phù Lá

Bồ Khô Pạ (Phù Lá Lão**), Mu Di*, Pạ Xá*, Phó, Phổ*, Va Xơ, Cần Thin**, Phù Lá Đen**, Phù La Hán**…

39

La Hủ

Lao*, Pu Đang, Khù Xung, Cò Xung, Khả Quy, Cọ Sọ**, Nê Thú**, La Hủ Na (Đen), La Hủ Sử (Vàng), La Hủ Phung (Trắng), Xá Lá Vàng**,…

40

La Ha

Xá Khao*, Khlá Phlạo (La Ha Cạn), La Ha Nước (La Ha Ủng), Xá Cha**, Xá Bung**, Xá Khao**, Xá Táu Nhạ**, Xá Poọng**, Xá Uống**, Bủ Hả**, Pụa**…

41

Pà Thẻn

Pà Hưng, Tống*, Mèo Lài**, Mèo Hoa**, Mèo Đỏ**, Bát Tiên Tộc**,…

42

Lự

Lừ, Nhuồn (Duôn), Mùn Di*, Thay**, Thay Lừ**, Phù Lừ**, Lự Đen (Lự Đăm)**, Lự Trắng**,…

43

Ngái

Xín, Lê, Đản, Khách Gia*, Ngái Hắc Cá**, Ngái Lầu Mần**, Hẹ**, Xuyến**, Sán Ngải**,…

44

Chứt

Sách**, Mày**, Rục**, Mã-liêng*, A-rem, Tu vang*, Pa-leng, Xơ-lang, Tơ-hung, Chà-củi, Tắc-củi, U-mo, Xá Lá Vàng

45

Lô Lô

Sách, Mây, Rục, Mun Di**, Di**, Màn Di**, Qua La**, Ô Man**, Lu Lộc Màn**, Lô Lô Hoa**, Lô Lô Đen**,…

46

Mảng

Mảng Ư, Xá Lá Vàng*, Xá Mảng**, Niểng O**, Xá Bá O**, Mảng Gứng**, Mảng Lệ**,…

47

Cơ Lao

Tống*, Tứ Đư**, Ho Ki**, Voa Đề**, Cờ Lao Xanh**, Cờ Lao Trắng**, Cờ Lao Đỏ**,…

48

Bố Y

Chủng Chá, Trọng Gia, Tu Dí, Tu Dìn

49

Cống

Xắm Khống, Mấng Nhé*, Xá Xeng*, Phuy A**,…

50

Si La

Cù Dề Xừ, Khả pẻ

51

Pu Péo

Ka Bèo, Pen Ti Lô Lô, La Quả**,…

52

Rơ - măm

53

Brâu

Brao

54

Ơ Đu

Tày Hạt,  I Đu**,…

55

Người nước ngoài

CHÚ THÍCH:

(1) là tên người Thái chỉ người Mường

(2) Mđhur là một nhóm trung gian giữa người Ê - đê và Gia - rai. Có một số làng Mđhur nằm trong địa phận của tỉnh Gia lai - Kon tum và Cheo Reo, tiếp cận với người Gia - rai, nay đã tự báo là người Gia rai

(3) Chil là một nhóm địa phương của dân tộc Mnông. Một bộ phận lớn người Chil di cư xuống phía Nam, cư trú lẫn với người Cơ - ho, nay đã tự báo là Cơ - ho. Còn bộ phận ở lại quê hương cũ, gắn với người Mnông, vẫn tự báo là Mnông

(4) Thổ đây là tên tự gọi, khác với tên Thổ trước kia dùng để chỉ nhóm Tày ở Việt Bắc, nhóm Thái ở Đà Bắc và nhóm Khơ - me ở đồng bằng sông Cửu Long

(5) Xá Lá Vàng: Tên chỉ nhiều dân tộc sống du cư ở vùng biên giới

(6) Cùi Chu (Quý Châu) có bộ phận ở Bảo Lạc (Cao Bằng) sống xen kẽ với người Nùng, được xếp vào người Nùng

(7) Ca- tang: tên gọi chung nhiều nhóm người ở miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng, trong vùng tiếp giáp với Lào. Cần phân biệt tên gọi chung này với tên gọi riêng của từng dân tộc

* Chỉ xuất hiện trong "Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam";

** Chỉ xuất hiện trong "Miền núi Việt Nam"

PHỤ LỤC G

(Tham khảo)

Danh mục tôn giáo Việt Nam

(Ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12/11/2008 của Tổng cục Thống kê  – Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mã tôn giáo

Tên tôn giáo

Tên các tổ chức tôn giáo chính

01

Phật giáo

Phật giáo

02

Công giáo

Công giáo

03

Phật giáo Hoà Hảo

Phật giáo Hoà Hảo

04

Hồi giáo

Hồi giáo

05

Caođài

- Cao đài Tây Ninh
- Cao đài Tiên Thiên
- Cao đài Chơn Lý
- Cao đài Bạch Y

- Cao đài Chiếu minh Long châu
- Cao đài Minh chơn đạo
- Cao đài Ban chỉnh
- Cao đài Cầu kho tam quan
- Truyền giáo Cao đài
- Các tổ chức Cao đài khác

06

Minh sư đạo

Minh sư đạo

07

Minhlý đạo

Minh lý đạo

08

Tinlành

- Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)
- Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)
- Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam

- Hội thánh Cơ đốc Phục lâm
- Hội thánh Báp tít
Việt Nam(Ân điểnnam phương)
- Hội thánh Mennenite Việt Nam
- Hội thánh Liên hữu Cơ đốc
- Hội thánh Tin lành Trưởng lão
- Các tổ chức Tin lành khác

09

Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam

Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

10

Đạo Tứ ấn hiếu nghĩa

Đạo Tứ ấn hiếu nghĩa

11

Bửu sơn Kỳ hương

Bửu sơn Kỳ hương

12

Đạo Ba Ha'i

Đạo Ba Ha'i

13

Bà La Môn

Bà La Môn

14

Mặc Môn (*)

Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô

(*)Bổ sung theo Quyết định 132/QĐ-TGCP ngày 30/5/2014 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc công nhận Ban Đại diện lâm thời của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô Việt Nam.

PHỤ LỤC H

(Tham khảo)

Danh mục quốc gia, vùng lãnh thổ theo bảng mã alpha-2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7217-1 : 2007 (ISO 3166-1 : 2006) có cập nhật bổ sung

 

Tên tiếng Anh

Tên khác thường sử dụng trong Tiếng Việt

AD

Andorra

An-đô-ra

AE

United Arab Emirates

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

AF

Afghanistan

Afghanistan

AG

Antigua and Barbuda

Antigua và Barbuda (An-ti-goa và Bác-bu-da)

AI

Anguilla

 

AL

Albania

Albania

AM

Armenia

Armenia (Ác-mê-ni-a)

AO

Angola

Angola (Ăng-gô-la)

AQ

Antarctica

(Châu Nam cực)

AR

Argentina

Argentina

AS

American Samoa

Samoa (thuộc Mỹ)

AT

Austria

Áo

AU

Australia

Úc (Ốt-xrây-li-a)

AW

Aruba

 

AX

Åland Islands

 

AZ

Azerbaijan

Azerbaijan (A-giéc-bai-gian)

BA

Bosnia and Herzegovina

Bosna và Hercegovina (Bốt-xni-a và Héc-dê-gô-vi-na)

BB

Barbados

Barbados (Bác-ba-đốt)

BD