Kế hoạch 878/KH-BTTTT năm 2018 Tuyên truyền cải cách hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 878/KH-BTTTT

Kế hoạch 878/KH-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:878/KH-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành:28/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 878/KH-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Mc tiêu

a) Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) từ đó nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, hiệu quả phục vụ nhân dân.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của đơn vị cũng như của Bộ, góp phần cải thiện chỉ sCCHC của Bộ.

c) Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền, phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

a) Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các nội dung CCHC nhà nước cũng như tình hình, kết quả hoạt động CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Công tác tuyên truyền CCHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bám sát nội dung, yêu cầu CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC nhằm mang lại hiệu quả cao. Tùy theo tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Kết hợp lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Đối tượng tuyên truyền

Đối tượng tuyên truyền về CCHC gồm toàn thđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC.

c) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, Chương trình, Kế hoạch CCHC hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông về CCHC. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản sau:

- Cải cách thể chế: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông đảm bảo tính đồng bộ, thng nht, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với Hiến pháp năm 2013; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

- Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Hoạt động kiểm soát việc quy định TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC; công khai, minh bạch thủ tục hành chính.

- Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước: Tình hình triển khai Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp quản lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

- Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông; quyn, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành thông tin và truyền thông. Tình hình xây dựng, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành thông tin và truyền thông.

- Kết quả hiện đại hóa hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông mà trọng tâm là kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ; tình hình triển khai xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử.

d) Kết quả thực hiện Chỉ số CCHC của Bộ năm 2017 và tình hình triển khai thực hiện việc đánh giá, xác định chỉ sCCHC của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ.

đ) Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ cũng như hoạt động của các đơn vị.

e) Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến CCHC, các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử); Cổng/trang thông tin điện tử của Bộ, của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tổ chức các cuộc họp/tọa đàm về kết quả CCHC của Bộ và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CCHC, chỉ số CCHC của Bộ Thông tin và Truyền thông.

d) Lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như các hoạt động truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

a) Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, theo dõi và đánh giá công tác tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Bộ; Trung tâm Thông tin; Cục Tin học hóa: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện, theo dõi việc tuyên truyền các nội dung CCHC thuộc lĩnh vực được giao chủ trì.

c) Các cơ quan báo chí thuộc Bộ có trách nhiệm mở chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính để thông tin, cập nhập đầy đủ, kịp thời tình hình, kết quả thực hiện CCHC nhà nước nói chung và của Bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng.

d) Các cơ quan hành chính thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động tuyên truyền CCHC tại đơn vị mình để xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức tuyên truyền CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình.

- Tham gia đầy đủ và tích cực hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền CCHC do Bộ tổ chức.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan, đơn vị mình.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền CCHC lồng ghép với báo cáo CCHC hàng quý, 6 tháng, năm của đơn vị.

2. Kinh phí triển khai

- Kinh phí tuyên truyền CCHC của Bộ được trích từ kinh phí thông tin và truyền thông giao cho Văn phòng Bộ.

- Kinh phí tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được cân đối từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị.

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (50b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi