Kế hoạch 114/KH-UBND Hà Nội 2020 Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống thống kê

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 114/KH-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRONG HỆ THỐNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

 

Thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030; văn bản số 6377/BKHĐT-TCTK ngày 12/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây viết gọn là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) trong thu thập, tổng hợp và phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; Niên giám thống kê cấp tỉnh, đảm bảo độ chính xác cao, kịp thời của thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.

- Đổi mới phương pháp, chuẩn hóa quy trình tổng hợp, phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng, Niên giám thống kê theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ CNTT-TT.

- Xác định cơ chế phối hợp, tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội của Cục Thống kê Thành phố, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Nâng cấp hạ tầng CNTT-TT, bảo đảm an ninh an toàn và hoạt động thông suốt của hệ thống thông tin thống kê nhà nước, đáp ứng yêu cầu thu thập, tổng hợp, phổ biến Báo cáo kinh tế xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê; đồng thời, xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực làm công tác thống kê tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu.

II. NỘI DUNG

1. Tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê Thành phố

a) Tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng, gồm có:

- Thu thập đầu vào cho thông tin phổ biến ra: Chuẩn hóa nghiệp vụ (ghi chép ban đầu) của các Sở, ban, ngành nhằm phục vụ hiệu quả hơn nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và phục vụ công tác thống kê, tạo sự thống nhất về nghiệp vụ giữa các Sở, ban, ngành (Chuẩn hóa danh mục; nội dung chỉ tiêu kinh tế - xã hội;...); Tin học hóa quy trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa (công nghệ, bảo mật, kỹ thuật, an ninh,...);

- Xử lý thông tin thu thập để phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng;

- Phổ biến thông tin kinh tế - xã hội hàng tháng.

b) Tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến Niên giám thống kê Thành phố, gồm có:

- Thu thập đầu vào cho thông tin phổ biến ra: Chuẩn hóa nghiệp vụ (ghi chép ban đầu) của các Sở, ban, ngành nhằm phục vụ hiệu quả hơn nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và phục vụ công tác thống kê, tạo sự thống nhất về nghiệp vụ giữa các Sở, ban, ngành (Chuẩn hóa danh mục; nội dung chỉ tiêu niên giám thống kê); Tin học hóa quy trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa (công nghệ, bảo mật, kỹ thuật, an ninh,...);

- Xử lý thông tin thu thập để phổ biến Niên giám thống kê;

- Phổ biến thông tin Niên giám thống kê.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Cục Thống kê với các Sở, ban, ngành Thành phố trong thu thập, tổng hợp và chia sẻ thông tin thống kê.

2. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu

Hàng năm thực hiện đào tạo: Kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin cho người làm công tác thống kê tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã (CCVC) đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu; kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin cho công chức ngành Thống kê.

3. Nâng cấp hạ tầng CNTT để phục vụ hiệu quả quá trình thu thập, tổng hợp, phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê

- Đổi mới trang thông tin điện tử của Cục Thống kê thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu phổ biến thông tin thống kê, trong đó có Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê.

- Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Cục Thống kê thành phố Hà Nội để phục vụ thu thập, tổng hợp, biên soạn Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê.

(có Phụ lục chi tiết triển khai thực hiện Đề án kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí ngân sách Thành phố bố trí triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Thành phố chủ trì và các nguồn tài trợ, viện trợ và nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

- Các Sở, ban, ngành căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung, khối lượng công việc được phân công trong Kế hoạch và quy định của Luật Ngân sách Nhà nước xây dựng dự toán, bố trí kinh phí hàng năm thực hiện Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thống kê thành phố Hà Nội

- Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, cung cấp thông tin, kiểm tra thực hiện Kế hoạch; hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

- Hướng dẫn thực hiện chuẩn hóa nghiệp vụ ghi chép ban đầu nghiệp vụ chuyên môn của các đơn vị trong công tác thống kê.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch.

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực (CCVC) làm công tác thống kê tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thuộc Thành phố đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu theo các chương trình bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê Thành phố và các Sở, ban, ngành thực hiện chuẩn hóa công nghệ truyền đưa thông tin và bảo mật, an ninh trong truyền đưa thông tin.

- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở thuộc Thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê Thành phố tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của CNTT-TT trong hoạt động thống kê nhà nước.

4. Sở Tài chính

Sở Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê thành phố Hà Nội tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo quy định.

5. Các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Phối hợp với Cục Thống kê Thành phố chuẩn hóa nghiệp vụ ghi chép ban đầu nhằm phục vụ hiệu quả hơn nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và công tác thống kê.

Hàng năm, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Cục Thống kê Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT (TCTK) (để B/c);
- TTTU, TT HĐND TP (để B/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để B/c);
- PCX UBND TP Nguyễn Doãn Toản;
- Cục Thống kê Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PVP V.T.Anh, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KT Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

 

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CNTT-TT TRONG HỆ THỐNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

 

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thi gian hoàn thành

I

Tin học hóa quy trình tổng hợp, phbiến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê Thành phố

1

Tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng

1.1

Thu thập đầu vào cho thông tin phổ biến ra

 

 

 

a

Chuẩn hóa nghiệp vụ (ghi chép ban đầu) của các Sở, ban, ngành nhằm phục vụ hiệu quả hơn nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và phục vụ công tác thống kê, tạo sự thống nhất về nghiệp vụ giữa các Sở, ban, ngành (Chuẩn hóa danh mục; nội dung chỉ tiêu kinh tế - xã hội;...)

Các sở, ban, ngành

Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư

12/2021

b

Tin học hóa quy trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa (công nghệ, bảo mật, kỹ thuật, an ninh,...)

Sở Thông tin và Truyền thông

Cục Thống kê thành phố Hà Nội; Các Sở, ban, ngành

12/2021

1.2

Xử lý thông tin thu thập để phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng

Cục Thống kê Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

12/2022

1.3

Phổ biến thông tin kinh tế - xã hội hàng tháng

Cục Thống kê Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

12/2022

2

Tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến Niên giám thống kê Thành phố

2.1

Thu thập đầu vào cho thông tin phổ biến ra

 

 

 

a

Chuẩn hóa nghiệp vụ (ghi chép ban đầu) của các Sở, ban, ngành nhằm phục vụ hiệu quả hơn nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và phục vụ công tác thống kê, tạo sự thống nhất về nghiệp vụ giữa các Sở, ban, ngành (Chuẩn hóa danh mục; nội dung chỉ tiêu niên giám thống kê)

Các Sở, Ban, ngành

Cục Thống kê thành phố Hà Nội

12/2021

b

Tin học hóa quy trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa (công nghệ, bảo mật, kỹ thuật, an ninh,...)

Sở Thông tin và Truyền thông

Cục Thống kê thành phố Hà Nội; Các Sở, ban, ngành

12/2021

2.2

Xử lý thông tin thu thập để phổ biến Niên giám thống kê

Cục Thống kê Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

12/2022

2.3

Phổ biến thông tin Niên giám thống kê

Cục Thống kê Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

12/2022

3

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Cục Thống kê với các Sở, ban, ngành Thành phố trong thu thập, tổng hợp và chia sẻ thông tin thống kê

Cục Thống kê Thành phố

Các Sở, Ban, ngành

12/2021

II

Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu

1

Thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin cho người làm công tác thống kê tại các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã (CCVC) đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu (Thực hiện hàng năm)

Sở Nội vụ

Cục Thống kê thành phố Hà Nội; Các Sở, ban, ngành

12/2025

2

Thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin cho công chức ngành Thống kê.

(Thực hiện hàng năm)

Cục Thống kê Thành phố

 

12/2025

III

Nâng cấp hạ tầng CNTT để phục vụ hiệu quả quá trình thu thập, tổng hợp, phổ biến Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê

1

Đổi mới trang thông tin điện tử của Cục Thống kê thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu phổ biến thông tin thống kê, trong đó có Báo cáo kinh tế -xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê

Cục Thống kê Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

12/2021

2

Nâng cấp hạ tầng CNTT tại Cục Thống kê thành phố Hà Nội để phục vụ thu thập, tổng hợp, biên soạn Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê

Cục Thống kê Thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

12/2023

 

 

thuộc tính Kế hoạch 114/KH-UBND

Kế hoạch 114/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:114/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành:04/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông

tải Kế hoạch 114/KH-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi