Hướng dẫn 147-HD/BTGTW 2020 tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

---------------

Số: 147-HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

lần thứ X năm 2020

------------

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Kế hoạch số 407-KH/BTGTW, ngày 14/7/2020, của Ban Tuyên giáo Trung ương về hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW, ngày 07/8/2020, của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (sau đây gọi là Đại hội); góp phần củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

- Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, đơn vị; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính thường xuyên, ien tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

II. Nội dung

Nội dung tuyên truyền chia thành 03 đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức Đại hội. Cụ thể:

1. Tuyên truyền trước Đại hội

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công tác chuẩn bị Đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng tuyên truyền, phản ánh những đổi mới của công tác thi đua, khen thưởng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan và đơn vị trong 05 năm qua.

- Tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc những năm qua.

- Tuyên truyền nội dung, kết quả tổ chức các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương.

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

2. Tuyên truyền trong Đại hội

- Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 05 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, trong đó, nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

- Thông tin, tuyên truyền các hoạt động, sự kiện diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội.

- Tuyên truyền sự quan tâm, theo dõi của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Đại hội.

3. Tuyên truyền sau Đại hội

- Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường tuyên truyền, tập trung phân tích, làm rõ phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phổ biến các bài học kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn; quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ phong trào học tập điển hình, thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

- Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đối với các cơ quan báo chí thuộc địa phương, đơn vị quản lý theo các nội dung nêu trong Hướng dẫn.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

2. Cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí

- Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động cung cấp, định hướng thông tin; các cơ quan chủ quản giao nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả.

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền sự kiện; khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân trong cơ quan báo chí thực hiện xuất sắc công tác thông tin tuyên truyền.

3. Các cơ quan báo chí

Công tác tuyên truyền chia ra làm ba giai đoạn, căn cứ mục II của Hướng dẫn. Cụ thể như sau:

3.1. Giai đoạn trước sự kiện

- Căn cứ tôn chỉ mục đích và định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X một cách bài bản khoa học, trách nhiệm.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các kênh truyền hình Nhân dân, Thông tấn, Quốc hội, Công an Nhân dân, Quốc phòng Việt Nam... xây dựng các chương trình, phim tài liệu, phóng sự, sự kiện, tọa đàm... có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng trong xã hội; yêu cầu mở chuyên mục riêng về chủ đề này (có logo, hình hiệu, nhạc hiệu riêng biệt, phù hợp), phát sóng trên không giờ có đông khán, thính giả theo dõi.

- Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội... tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đăng, phát thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội.

- Các đài phát thanh - truyền hình địa phương, các báo đảng bộ địa phương căn cứ đặc điểm, nhu cầu, đối tượng phục vụ, khả năng cụ thể... để thực hiện. Yêu cầu các đài phát thanh - truyền hình địa phương xây dựng chuyên mục riêng và phát sóng định kỳ

3.2. Giai đoạn diễn ra sự kiện

- Đề nghị tất cả các cơ quan báo chí tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm trong thời gian này bằng việc tăng cường tối đa các tuyến tin, bài về sự kiện; khuyến khích tổ chức các chương trình văn nghệ, các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tuyên dương, gặp mặt... các điển hình tiên tiến thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng.

- Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam: Nếu có kế hoạch tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật; cầu truyền hình trực tiếp; các chương trình phát thanh, truyền hình lớn, có sự tham gia của nhiều địa phương, đơn vị, cần trao đổi ý kiến với Ban Tuyên giáo Trung ương để thống nhất trong tổng thể các chương trình hoạt động, tránh trùng lặp với các hoạt động tuyên truyền ở cấp Trung ương.

- Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam: Xây dựng phim phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng phim minh họa theo Báo cáo của Đại hội và các cấp báo cáo tham luận của đại biểu, xây dựng kịch bản và tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình, nội dung Đại hội; xây dựng kịch bản, tổ chức thực hiện Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến, tôn vinh, biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang.

- Đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức phát thanh trực tiếp chương trình, nội dung Đại hội.

- Đề nghị Thông tấn xã Việt Nam: Thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các hoạt động của Đại hội cho người nước ngoài và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài; tổ chức triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước, xây dựng phương án và thực hiện chụp ảnh Đại hội và chụp ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đoàn đại biểu.

- Đề nghị tất cả các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những sự kiện, hoạt động của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị… nhân dịp Đại hội.

3.3. Giai đoạn sau sự kiện

- Các cơ quan báo chí tiếp tục giữ vững nhịp tuyên truyền nhằm tạo không khí thuận lợi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng; có báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định./.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Mạnh Hùng

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Hướng dẫn 147-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020
Cơ quan ban hành:Ban Tuyên giáo Trung ươngSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:147-HD/BTGTWNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành:25/08/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!