Dự thảo Thông tư sửa đổi về phân kênh tần số cố định và di động mặt đất

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 13/2013/TT-BTTTT ngày 14/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz
 • Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 • Loại dự thảo: Thông tư
 • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:        /201…/TT-BTTTT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Hà Nội, ngày      tháng      năm 201...

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 13/2013/TT-BTTTT
ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất
băng tần (30-30 000)
MHz


             Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BTTTT ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư 13/2013/TT-BTTTT về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bảng phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-1000) MHz quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 13/2013/TT-BTTTT như Phụ lục A kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 13/2013/TT-BTTTT như Phụ lục B kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Sửa đổi khoản 2 Điều 5 Thông tư 13/2013/TT-BTTTT như sau:

“2. Các hệ thống vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30000) MHz đã được phép hoạt động nhưng không còn phù hợp với Thông tư này phải có kế hoạch chuyển đổi trong thời hạn tối đa là 07 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, hoặc phải ngừng sử dụng nếu gây nhiễu có hại cho các hệ thống hoạt động đúng Quy hoạch.”

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 20….

2. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Trung ương Đảng;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
 • Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
 • Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng thông tin điện tử;
 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
 • Công báo;
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
 • Lưu: VT, CTS.250.      

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

      

Trương Minh Tuấn

 

 

 

 

 
Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung
Dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được Dự thảo tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên