Dự thảo Thông tư về Quy hoạch hệ thống thông tin di động IMT

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam”
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Loại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Thông tin và Truyền thôngTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Quy hoạch này được áp dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) tại Việt Nam trong băng tần 694-806 MHz.
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

--------

Số:        /201…/TT-BTTTT


DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Hà Nội,  ngày      tháng       năm 201...

 

THÔNG TƯ

Ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz
cho
hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam”

 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam”.

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam” với  các nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy hoạch này được áp dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced[1] và các phiên bản tiếp theo của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) tại Việt Nam trong băng tần 694-806 MHz.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.

3. Nội dung Quy hoạch:

Băng tần 694-806 MHz được quy hoạch như sau:

3. 1. Đoạn băng tần 703-733 MHz và 758-788 MHz được phân chia như sau:

[Phương án 1:

Dự thảo Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam”

a) Đoạn băng tần 703-733 MHz được dành làm băng tần đường lên, phân chia thành 03 khối là B1, B2 và B3, mỗi khối có độ rộng 10 MHz.

b) Đoạn băng tần 758-788 MHz được dành làm băng tần đường xuống, phân chia thành 03 khối là B1’, B2’ và B3’, mỗi khối có độ rộng 10 MHz.

c) Doanh nghiệp được cấp phép 01 khối trong tổng số 03 khối song công phân chia theo tần số (FDD) là B1-B1’, B2-B2’, B3-B3’ theo quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng băng tần.]

            [Phương án 2:

Dự thảo Thông tư ban hành “Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam”

a) Đoạn băng tần 703-733 MHz được dành làm băng tần đường lên, phân chia thành 06 khối là B1, B2, B3, B4, B5 và B6, mỗi khối có độ rộng 5 MHz.

b) Đoạn băng tần 758-788 MHz được dành làm băng tần đường xuống, phân chia thành 06 khối là B1’, B2’, B3’, B4’, B5’ và B6’, mỗi khối có độ rộng
5 MHz.

c) Doanh nghiệp được cấp phép tối đa 02 khối trong tổng số 06 khối song công phân chia theo tần số (FDD) là B1-B1’, B2-B2’, B3-B3’, B4-B4’, B5-B5’, B6-B6’ theo quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng băng tần.]

3. 2. Đoạn băng tần 694-703 MHz được dành làm băng tần bảo vệ.

3.3. Đoạn băng tần 733-758 MHz và 788-806 MHz: Các hệ thống vô tuyến chuyên dùng hiện đang tạm thời hoạt động trong các đoạn băng tần này phải có kế hoạch chuyển đổi tần số để giải phóng băng tần, không triển khai mới hệ thống vô tuyến chuyên dùng trong các đoạn băng tần này.

3.4. Khi sử dụng đoạn băng tần 786-788 MHz, để không gây nhiễu có hại cho hệ thống vô tuyến chuyên dùng hiện đang tạm thời hoạt động trong đoạn băng tần này tại một số khu vực, doanh nghiệp phải bảo đảm mức cường độ trường không vượt quá 42 dBµV/m/3MHz đo ở độ cao 10m từ mặt đất; trong trường hợp nhiễu có hại xảy ra, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện các giải pháp để xử lý hết nhiễu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện).

3.5. Các doanh nghiệp triển khai hệ thống thông tin di động IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo trong băng tần 694-806 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và áp dụng các biện pháp phòng tránh nhiễu có hại.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 20….

Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, CTS.250.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 


[1] International Mobile Telecommunications - Advanced

Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi