Dự thảo Thông tư về Quy chuẩn dữ liệu gói tin kết nối Cổng Dịch vụ công

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành
  • Lĩnh vực: Hành chính , Thông tin-Truyền thông
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

Tải dự thảo
Văn bản liên quan