Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kiểm tra báo chí lưu chiểu

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
  • Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo
Văn bản liên quan