Công văn 9810/VPCP-KSTT 2019 về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 9810/VPCP-KSTT

V/v: Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động

thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công
nghệ thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

                                                                            

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyên thông.

 

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 40/TTr-BTTTT ngày 30 tháng 9 năm 2019 về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Rà soát, xác định các mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tránh chồng chéo với các Đề án, nhiệm vụ đã, đang được giao thực hiện.

2. Tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan (còn chưa có văn bản góp ý về đề án), tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến đã đóng góp, hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

- VPCP: BTCN,

các Vụ: KGVX, KTTH, PL, TTTH, TTĐT;

- Lưu: VT, KSTT(2). VTA. 6

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực