Công văn 9534/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
Số: 9534/VPCP-KGVX
V/v:Dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 
 

Kính gửi:
- Báo Nhân Dân;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 
 
Xét đề nghị của Báo Nhân Dân (Tờ trình số 1155-TTr/ND ngày 15 tháng 10 năm 2013), ý kiến của Văn phòng Trung ương Đảng (văn bản số 3055-CV/VPTW/nb ngày 19 tháng 8 năm 2013) và các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về Dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân (giai đoạn I), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Báo Nhân Dân chủ động rà soát lại quy mô, lộ trình thực hiện dự án đầu tư và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng nguồn vốn; giãn, hoãn tiến độ đối với những hạng mục, nội dung chưa thực sự cấp bách của dự án, trên cơ sở đó báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng (cơ quan chủ trì đầu tư) để làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn kế hoạch năm 2014 cho những hạng mục cấp thiết của Dự án đầu tư Xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân (giai đoạn I), nhằm sớm đưa Kênh Truyền hình Nhân Dân vào vận hành theo tiến độ đã được Ban Bí thư thông qua.
Việc thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân (giai đoạn I) thực hiện theo quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Báo Nhân Dân và các cơ quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các PTTg (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 9534/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng Kênh Truyền hình Nhân Dân
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 9534/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực