Công văn 9321/VPCP-KSTT 2019 rà soát dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 9321/VPCP-KSTT

V/v Rà soát, hoàn thiện dự thảo
Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử
Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Trên cơ sở hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0, kèm theo Tờ trình số 35/TTr-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét lược bỏ những nội dung quá chi tiết (chuyển thành tài liệu hướng dẫn) để bảo đảm tính mở và tự chịu trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời cần cân nhắc việc Bộ thẩm định kiến trúc của các Bộ, ngành, địa phương. Nếu Bộ thấy buộc phải thẩm định để bảo đảm nhiệm vụ chịu trách nhiệm chính về Chính phủ điện tử" của Bộ trưởng thì cần quy định rõ thời hạn để không bị ách tắc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

- VPCP: BTCN, Các Vụ, đơn vị: PL, KGVX, HC, TH, TTĐT, TTTH;

- Lưu: VT, KSTT (2)VTA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực