Công văn 918-CV/ĐU TP. HCM 2024 thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 918-CV/ĐU

Công văn 918-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chỉ thị 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
Cơ quan ban hành: Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:918-CV/ĐUNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Huỳnh Long
Ngày ban hành:13/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐNG Y S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

Số: 918-CV/ĐU

Về việc thực hiện Ch thị s 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đng
khóa XIII, Chỉ thị số 34-CT/TU của
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM
về công tác
tuyên truyền miệng trong tình hình mới

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Hướng dẫn số 122-HD/BTGTU ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (sau đây gọi tắt là Chỉ thị s 30-CT/TW), thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 34-CT/TU) về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng; nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới; khẳng định tuyên truyền miệng là phương thức tuyên truyền có tính đặc trưng và ưu thế trong bối cảnh thông tin phức tạp, đa chiều như hiện nay.

Xác định rõ giải pháp, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền miệng, bảo đảm thích ứng hiệu quả, linh hoạt, sát hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phn tạo sự thng nht trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị bảo đảm thống nhất với các quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW; Chỉ thị số 34-CT/TU về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới trong cán bộ, đảng viên; phổ biến Chỉ thị tới các chi bộ; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Những đóng góp của công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc, trong quá trình lãnh đạo công tác tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố thời gian qua; góp phần đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Những điểm mới về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị về công tác tuyên truyền miệng; trong định hướng, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của đất nước và Thành phố; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách.

Những yêu cầu mới về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Những quy định mới về trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp, cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

2. Xây dng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Chỉ thị số 34-CT/TU

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng; các hình thức, phương thức phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền miệng; trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xác định những nội dung tuyên truyền trọng yếu để tập trung đổi mới, nhất là đổi mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, của đất nước, của Thành phố; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lan tỏa những giá trị đạo đức, nhân văn, liêm chính trong Đảng và trong xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Xác định các phương thức truyền thống vẫn còn hiệu quả cần phát huy, những phương thức mới cần tiến hành đ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng, mạng xã hội phù hp với từng đối tượng.

3. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Thường xuyên rà soát, xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn cơ bản, cần thiết, cơ cấu nội dung, lĩnh vực phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; tuyên truyn viên nòng ct ở cơ sở theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường, linh hoạt các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, quản lý hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của địa phương, đơn vị.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy S

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW, Chỉ thị số 34-CT/TU; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; rà soát, tham mưu bổ sung chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; quản lý hoạt động và phi hợp tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị và chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Hằng năm, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong báo cáo công tác đảng và công tác tuyên giáo. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị theo quy định.

2. Các đảng bộ chi bộ, trực thuộc

Triển khai, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Chỉ thị số 34-CT/TU; xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt tại cơ quan, đơn vị; thực hiện việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng theo quy định.

Nơi nhn:

- Như trên,

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Huỳnh Long

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi