Công văn 840/CNTT-CSHT 2018 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin dịp Tết

Thuộc tính văn bản
Công văn 840/CNTT-CSHT của Cục Công nghệ thông tin về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019
Cơ quan ban hành: Cục Công nghệ thông tin Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 840/CNTT-CSHT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Xuân Viết
Ngày ban hành: 26/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Tải văn bản
Loading...

BỘ Y TẾ
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

Số: 840/CNTT-CSHT
V/v
: Tăng cường công tác bảo đảm ATTT trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và sẵn sàng ứng phó sự cố đối với các hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Quý đơn vị thực hiện các biện pháp sau:

1. Tiến hành rà soát, kiểm tra, nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thông tin theo Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 13/10/2014 ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành y tế. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng cứu và khôi phục hệ thống trong trường hợp bị tấn công theo quy trình được đề cập đến trong Quyết định số 4494/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 ban hành Quy trình phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị trong ngành y tế.

2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng chung tài khoản, mật khẩu trên các ứng dụng, hòm thư điện tử; không sử dụng thư công vụ để đăng ký vào các mạng xã hội, diễn đàn và các trang thông tin công cộng khác.

3. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin để tiến hành rà soát, xử lý đối với các địa chỉ bị lộ, lọt thông tin và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống thư điện tử tại các đơn vị.

4. Tăng cường rà soát, kiểm tra, phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp (APT);

Cục Công nghệ thông tin xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CSHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Xuân Viết

 

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan