Công văn 708/BTTTT-KHTC 2020 khảo sát về công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 708/BTTTT-KHTC

Công văn 708/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:708/BTTTT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành:04/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

Số: 708/BTTTT-KHTC
V/v Khảo sát về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản Trung ương quản lý.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án hỗ trợ báo chí, xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu); để phục vụ cho công tác xây dựng Đề án, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức khảo sát về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Bộ TTTT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương (sau đây gọi tắt là bộ, cơ quan Trung ương), các địa phương và các cơ quan báo chí, nhà xuất bản:

1. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án thông tin, tuyên truyền sử dụng ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2016-2020 do bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chủ trì (nếu có).

2. Báo cáo tình hình hoạt động, nguồn lực phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

(Nội dung báo cáo nêu tại mục 1, 2 trên theo Đề cương gửi kèm theo)

3. Về tổ chức thực hiện:

3.1. Đối với các bộ, cơ quan Trung ương:

a) Về lập báo cáo về tình hình thực hiện các Chương trình, đề án, dự án thông tin, tuyên truyền sử dụng ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2016-2020: Đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương chỉ đạo cơ quan chủ trì tham mưu quản lý thực hiện chương trình, đề án, dự án lập báo cáo để báo cáo bộ, cơ quan Trung ương xem xét và gửi Bộ TTTT;

b) Về lập báo cáo tình hình hoạt động, nguồn lực phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản: Đề nghị bộ, cơ quan Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đơn vị chuyên môn trực thuộc lập báo cáo gửi về bộ, cơ quan Trung ương tổng hợp và gửi Bộ TTTT.

3.2. Đối với các địa phương: Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở TTTT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện:

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan lập báo cáo về tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án thông tin, tuyên truyền sử dụng ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

b) Triển khai, hướng dẫn các cơ quan báo chí, nhà xuất bản thuộc địa phương quản lý (bao gồm đề nghị các cơ quan báo chí, nhà xuất bản trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và tổ chức chính trị - xã hội) lập báo cáo theo Đề cương gửi Sở TTTT;

c) Sở TTTT tổng hợp, báo cáo UBND xem xét và gửi Bộ TTTT báo cáo về các nội dung nêu trên.

4. Thời gian gửi báo cáo về Bộ TTTT của các cơ quan Trung ương, các địa phương: Trước ngày 20 tháng 3 năm 2020.

5. Trong quá trình tổ chức khảo sát, Bộ TTTT có kế hoạch làm việc với một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Thành phần tham gia đoàn công tác có đại diện của các Vụ, Cục, Viện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ (Bộ TTTT sẽ có văn bản gửi đến các cơ quan Đoàn công tác có kế hoạch làm việc sau).

Đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản quan tâm, lập và gửi báo cáo khảo sát kịp thời theo yêu cầu của Đề cương khảo sát và tổ chức làm việc với đoàn công tác do Bộ TTTT tổ chức.

Đề nghị các cơ quan báo chí, nhà xuất bản khi gửi báo cáo cho cơ quan chủ quản (ở Trung ương), cho sở TTTT (ở địa phương), đồng gửi file về Bộ TTTT theo địa chỉ: [email protected]) để phục vụ công tác tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TTTT để phối hợp theo số điện thoại 02438263578.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Thứ trưởng Phạm Anh T
uấn,
- Văn phòng Chính phủ (để ph/hợp);
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT (để p
h/hợp);
- S
Thông tin và Truyền thông các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Cục: PTTH v
à TTĐT; BC; XBIPH; TTĐN;
- Học viện Công nghệ B
ưu chính Viễn thông;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Vĩnh Bảo

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ NGUỒN LỰC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CUNG CẤP THÔNG TIN THIẾT YẾU
(Kèm theo Công văn số 708/BTTTT-KHTC ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

-----------------------

A. CĂN CỨ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU BÁO CÁO

I. Căn cứ:

1. Luật Báo chí, quy định chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí: “Đặt hàng báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hp với từng giai đoạn theo quyết định của Thủ tướng Chính ph” (Khoản 3 Điều 5 Luật báo chí năm 2016).

2. Luật Xuất bản, quy định chính sách của Nhà nưc:

“2. Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản:

a) Htrợ kinh phí đầu tư xây dng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ - kỹ thuật tiên tiến cho nhà xuất bản phục vụ nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn quy định tại điểm b khoản này;

b) Đặt hàng để có bản thảo và xuất bản tác phẩm, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiu s, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thị và các nhiệm vụ trọng yếu khác;

c) Mua bản thảo đối với những tác phẩm có giá trị nhưng thời điểm xuất bản chưa thích hợp hoặc đối tượng sử dụng hạn chế; hỗ trợ mua bản quyền đối với tác phẩm trong nước và nước ngoài có giá trị phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội;”

(Trích khoản 2 Điều 7 Luật Xuất bản năm 2012)

3. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

II. Mục đích:

Mục đích chung của việc khảo sát là để thu thập thông tin, sliệu phục vụ xây dựng Đán hỗ trợ báo chí, xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cp thông tin thiết yếu trong giai đoạn tới.

III. Yêu cầu báo cáo:

1. Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số liệu về tình hình hoạt động và nguồn lực đảm bảo hoạt động của cơ quan báo chí, xuất bản nói chung và hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu theo đúng Đ cương yêu cu.

2. Thông tin, số liệu trình bày đúng yêu cầu của biểu mẫu, đủ điều kiện để phân tích hiện trạng, phục vụ nghiên cứu, xây dựng, đề xuất giải pháp hỗ trợ ca nhà nước để các cơ quan báo chí, nhà xuất bản đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu trong giai đoạn tới.

B. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KHẢO SÁT

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN VỀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Đnghị các cơ quan chủ trì chương trình, đề án, dự án thông tin, tuyên truyền (nếu có) cung cấp các thông tin:

1. Tên chương trình, đề án, dự án thông tin, tuyên truyền sử dụng ngân sách nhà nước; số quyết định phê duyệt, cấp phê duyệt; nguồn kinh phí được phê duyệt; thời gian thực hiện thuộc giai đoạn 2016-2020.

2. Kết quả thực hiện Chương trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện thuộc giai đoạn 2016-2020:

a) Các hình thức thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản phẩm đã thực hiện: số lượng các sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm và kinh phí đã thực hiện;

b) Các hình thức thông tin, tuyên truyền khác và kinh phí thực hiện;

c) Phương thức thực hiện (giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu).

3. Đánh giá kết quả thực hiện

4. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

5. Kiến nghị

(Số liệu cụ thể về thực hiện các chương trình, đề án, dự án đề nghị các cơ quan tổng hợp vào biểu mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ, NHÀ XUẤT BẢN VÀ NGUỒN LỰC ĐẢM BẢO PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CUNG CẤP THÔNG TIN THIẾT YẾU

Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản lập báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và nguồn lực đảm bảo thực hiện bao gồm các nội dung sau và số liệu tổng hợp vào biểu mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo. Cụ thể:

II.1. Thông tin chung về tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí, nhà xuất bản: Đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp các thông tin về:

1. Tên cơ quan báo chí, nhà xuất bản; cơ quan chủ quản; loại hình hoạt động; loại hình sản phẩm báo chí được cấp phép thực hiện (đối với các cơ quan báo chí); cơ cấu tổ chức; tôn chỉ, mục đích hoạt động; tình hình nhân lực); loại hình tổ chức hoạt động (đối với các nhà xuất bản).

2. Đánh giá chung về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy mô của cơ quan báo chí, nhà xuất bản trong việc phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; định hướng về thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 (nếu có).

3. Kết quả hoạt động của cơ quan báo chí, nhà xuất bản giai đoạn 2018-2020:

3.1. Kết quả hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu:

a) Các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết quả (khối lượng) các sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm thực hiện trong hoạt động thường xuyên hoặc đột xuất phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu như:

- Sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quốc gia, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của chủ quản, thuộc lĩnh vực quản lý của chủ quản;

- Sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ để cung cấp, bổ sung thông tin, kiến thức thiết yếu, có ý nghĩa thiết thực về lịch sử, giáo dục, văn hóa, kinh tế, xã hội,... nhằm bổ sung kiến thức cần thiết góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm cụ thể hóa khối lượng sản phẩm, dịch vụ và kinh phí thực hiện thông tin, tuyên truyền theo các nhóm nhiệm vụ sau:

(1) Thông tin, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, như:

- Thông tin, tuyên truyền về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII);

- Thông tin, tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII);

- Thông tin, tuyên truyền về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII); ....

(2) Thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ biển đảo, biên giới quốc gia;

(3) Thông tin, tuyên truyền cung cấp thông tin thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; người khuyết tật;

(4) Thông tin, tuyên truyền về thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và kinh tế số; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam;

(5) Thông tin, tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn;

(6) Thông tin, tuyên truyền về phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng;

(7) Thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

(8) Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của chủ quản và cung cấp thông tin thiết yếu khác.

3.2. Tình hình hoạt động, nguồn thu của cơ quan báo chí, nhà xuất bản từ việc sản xuất, cung ứng dịch vụ chủ yếu phục vụ giải trí, thương mại: Đề nghị trình bày theo các nhóm hoạt động sau:

a) Các hoạt động cung cấp các sn phẩm báo chí, xuất bản phẩm có mục tiêu giải trí, như: Tổ chức các chương trình nghệ thuật (âm nhạc, phim, trò chơi, hài, ...), thể thao;

b) Hoạt động tuyên truyền thông qua tổ chức sự kiện;

c) Số lượng các sản phẩm quảng cáo trên báo chí;

d) Khối lượng sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm đã trao đổi bản quyền;

đ) Khối lượng sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm đã thực hiện thông qua liên kết;

e) Các sản phẩm chủ yếu phục vụ giải trí, thương mại khác;

(Khối lượng sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm thực hiện tổng hợp vào Phụ lục kèm theo).

II.2. Tình hình kinh tế và thc hin cơ chế tchủ:

Các cơ quan, đơn vị báo cáo các nội dung sau:

1. Phân loại theo mức độ tự chủ theo quy định hiện hành.

2. Tình hình tài sản của đơn vị.

3. Nguồn tài chính, sử dụng các nguồn tài chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị (ngân sách nhà nước cấp, thu snghiệp, thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thu từ hoạt động liên kết,...); phương thức quản lý sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng.

4. Tình hình sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu của cơ quan báo chí, nhà xuất bản: Nêu rõ khối lượng sản phẩm, quy mô chi phí và nguồn kinh phí đảm bảo đối với từng sản phẩm, dịch vụ của cơ quan báo chí, nhà xuất bản (đầu báo, xuất bn phẩm, kênh phát thanh, kênh truyền hình), bao gồm: ngân sách nhà nước cấp toàn bộ; sử dụng một phần kinh phí NSNN; không sử dụng NSNN. Trong đó, chú trọng phân tích trong báo cáo kết quả đối với các sản phẩm, dịch vụ thuộc 8 nhóm nhiệm vụ nêu tại mục 3.1 trên.

5. Tình hình quản lý giá sản phẩm, dịch vụ của cơ quan đơn vị, trong đó nêu rõ tình hình quản lý giá (bao gồm cơ chế xác định giá, thẩm quyền quyết định) đối với:

a) Giá phát hành sản phẩm báo in, tạp chí in, xuất bản phẩm;

b) Giá quảng cáo;

c) Giá hoạt động liên kết.

II.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động, nguồn lực và tình hình sử dụng NSNN của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản

1. Đánh giá về tình hình nhân lực, cơ sở vật chất và khai thác cơ sở vật chất đã được đầu tư, mua sắm; năng suất lao động của đơn vị trong việc sản xuất các sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm; mức độ tự chủ tài chính của đơn vị.

2. Đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giá bán; khả năng khai thác nguồn thu từ hoạt động của cơ quan báo chí, nhà xuất bản (thu hoạt động sự nghiệp, quảng cáo, trao đổi bản quyền, ...); tình hình thị trường và khả năng cạnh tranh;

3. Đánh giá việc sử dụng NSNN thực hiện nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu (về khối lượng, chất lượng nội dung của các sản phẩm, dịch vụ báo chí, xuất bản phẩm; nhu cầu của xã hội và hiệu quả thông tin, tuyên truyền,...); phân tích rõ khối lượng sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm đã được sản xuất, cung cấp sử dụng toàn bộ, một phần ngân sách nhà nước và từ các nguồn kinh phí khác;

4. Về tình hình thực hiện phương thức quản lý sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho các cơ quan báo chí, nhà xuất bản (giao dự toán, giao nhiệm vụ, đặt hàng);

5. Công tác quản lý tài chính của cơ quan đơn vị (tình hình ban hành quy chế quản lý), hạch toán, phân định các hoạt động và nguồn tài chính thực hiện của cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

6. Về tình hình thực hiện chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác tại đơn vị.

II.4. Khó khăn, hạn chế

1. Những khó khăn về năng lực hoạt động (cơ sở vật chất, nhân lực) liên quan đến thực hiện phương án tự chủ (nhân lực, tài sản, tài chính và việc khai thác, sử dụng tài sản của cơ quan báo chí, nhà xuất bản trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ, mục đích đã được cấp phép).

2. Những thuận lợi, khó khăn, tồn tại về nguồn tài chính đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu (so với yêu cầu về đảm bảo khối lượng, nội dung chất lượng sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm).

3. Những khó khăn, tồn tại về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động của cơ quan báo chí, nhà xuất bản, ...

II.5. KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CUNG CẤP THÔNG TIN THIẾT YẾU GIAI ĐOẠN TỚI:

1. Kế hoạch sắp xếp, đổi mới, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý của cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

2. Kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan đơn vị; nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản, tài chính nói chung và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước nói riêng đối với các cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

3. Kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu (Tăng cường chủ đề nội dung, khối lượng, chất lượng, phổ biến sản phẩm, ...) trong giai đoạn 2021-2023, cần bám sát yêu cầu thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ của quốc gia, chủ quản; về nhu cầu cung cấp thông tin thiết yếu với các chủ đề nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của chủ quản. Trong đó, cần lưu ý có kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ nêu tại mục 3.1 ở trên và dự kiến, đề xuất nguồn kinh phí thực hiện, trong đó bao gồm khả năng tự đảm bảo của đơn vị (từ nguồn thu sự nghiệp và các nguồn khác) để đảm bảo khối lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu.

III. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản với cơ quan chủ quản và các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, ở địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan báo chí, nhà xuất bản nói chung và phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu nói riêng.

2. Kiến nghị của cơ quan chủ quản với cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông và các cấp có liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

---------------------------------

Họ và tên người lập báo cáo:

Số điện thoại: ...

Email liên hệ: ...

Ghi chú:

a) Các cơ quan, đơn vị có thể lấy file mẫu báo cáo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ:

http://mic.gov.vn/Upload_Moi/FileBaoCao/phulucKS.zip

b) Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi file báo cáo điện tử về Bộ TTTT theo địa chỉ: [email protected]. Địa chỉ liên hệ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, SĐT: 02432683578

 

PHỤ LỤC 1

CƠ QUAN:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

STT

Chương trình/đề án, dự án

Giai đoạn 2016-2019

Ước thực hiện năm 2020

Kết quả thc hiện

Kinh phí

Kinh phí

ĐVT

Số lượng

(Trđ)

Slượng

(Trđ)

I

Tên chương trình/đề án, dự án:....

1

S, ngày văn bản phê duyt, cp phê duyt:….

2

Mục tiêu của chương trình, đán, dự án

3

Thời gian thực hiện

4

Nguồn vốn được duyệt

Vốn ngân sách Trung ương

Vốn ngân sách địa phương

Các nguồn vốn khác

5

Kết quthực hiện các nhiệm vụ ca Chương trình, đề án

Tổng kinh phí đã thực hiện

X

X

5.1

Sản xuất, phát hành các sản phẩm báo in

X

X

Số lượng sản phẩm báo in tham gia thực hiện

Báo

X

X

Số lượng tin, bài

Tin, bài

X

X

5.2

Sản xuất, phát hành các tạp chí

X

X

Số lượng tạp chí tham gia thực hiện

Tạp chí

X

X

Số lượng tin, bài

Tin, bài

X

X

5.3

Sn xuất tin, bài đăng trên báo điện tử

Số lượng báo điện tử tham gia thực hiện

Báo

X

X

Số lượng tin, bài

Tin, bài

X

X

5.4

Sn xut, phát sóng các chương trình phát thanh

x

x

Số lượng chương trình phát thanh sản xuất

Chương trình

x

x

x

Thời lượng chương trình phát thanh sản xuất

Giờ

x

x

x

5.5

Sản xuất, phát sóng các chương trình truyền hình

Slượng chương trình phát thanh sn xuất

Chương trình

x

x

x

Thời lượng chương trình phát thanh sn xuất

Giờ

x

x

x

5.6

Sản xuất, phát hành xuất bản phẩm

x

x

Số đầu sách

Đầu sách

x

Scuốn phát hành

Cun

x

5.7

Thc hiện các hình thức thông tin, tuyên truyền khác

x

x

II

Tên chương trình/đề án, dự án:....

………

Ghi chú: ghi số liệu phù hợp (nếu có) vào các ô đánh dấu (x)

 

Phụ lục 2

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ……….

CƠ QUAN BÁO CHÍ/NHÀ XUẤT BẢN: …………

BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐỐI VỚI CƠ QUAN BÁO CHÍ, NHÀ XUẤT XUẤT BẢN

(Kèm theo Văn bản số …../…… ngày … tháng ... năm 2020 của ……)

---------------

PHẦN I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ, NHÀ XUẤT BẢN

MÃ S

DIN GIẢI

ĐVT

NĂM 2018

NĂM 2019

ƯC THC HIỆN NĂM 2020

1

TỔ CHỨC

1.1

Tổ chức

1.1.1

Số lượng văn phòng đại diện, văn phòng thường trú

1.1.1.1

Trong nước

Văn phòng

1.1.1.2

Ngoài nước

Văn phòng

1.1.2

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có)

Đơn vị

1.2

Lao động hưởng lương (số liệu tháng 12)

Người

1.2.1

Trong đó: Cán bộ quản lý kinh tế - tài chính

Ngưi

1.3

Mức độ tự chủ v tài chính

1.3.1

Tự đảm bo toàn bộ chi thường xuyên

1.3.2

Tự đảm bảo một phn chi thường xuyên

1.3.3

Do NSNN đm bảo toàn bộ chi thường xuyên

2

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH

%

2.1

Tài sn, nguồn vốn

2.1.1

Tng tài sn

Trđ

2.1.1.1

Trong đó: giá trị còn lại của TSCĐ

Trđ

2.1.1.2

TSCĐ hữu hình:

2.1.1.2.1

Nguyên giá

2.1.1.2.2

Giá trị còn lại

2.1.1.3

TSCĐ vô hình:

2.1.1.3.1

Nguyên giá

2.1.1.3.2

Giá trị còn lại

2.1.2

Nguồn vốn

2.1.2.1

Nợ phải trả

Trđ

2.1.2.1.1

Trong đó: Dư nợ vay ngân hàng (cuối năm)

Trđ

2.1.2.2

Tài sn thuần (Đơn vsự nghiệp)

Trđ

2.1.2.3

Vn chủ shữu (đối với Nhà xuất bản tổ chức theo loại hình doanh nghiệp)

2.2

Thực hiện đu tư csvc, mua sm tài sản (số giải ngân hằng năm)

Trong đó:

2.2.1

Tvốn NSNN

Trđ

2.2.1.1

(Ghi chú: Kế hoạch vốn đầu tư được giao)

Trđ

2.2.2

Từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Trđ

2.2.3

Vn vay

Trđ

2.2.4

Vốn khác

2.3

Nguồn kinh phí hoạt động

2.3.1

NSNN cấp

Trđ

2.3.1.1

NSNN cấp theo phương án tự chủ

Trđ

2.3.1.2

Kinh phí giao nhiệm v

2.3.1.3

Trong đó giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình, đán, dự án

Trđ

2.3.1.4

Kinh phí đặt hàng

2.3.1.4.1

Trong đó đặt hàng thực hiện các chương trình, đề án, dự án

Trđ

2.3.1.5

Kinh phí NSNN cấp thc hiện các nhiệm vụ khác

Trđ

2.3.2

Thu viện trợ, tài tr (nếu có)

Trđ

2.3.3

Thu từ hoạt đng snghiệp

Trđ

2.3.3.1

Thu phát hành sn phẩm báo chí, xut bản phẩm

Trđ

2.3.3.2

Thu về bản quyền

Trđ

2.3.3.3

Các khoản thu sự nghiệp khác

Trđ

2.3.4

Thu từ hoạt động kinh doanh, dch v

Trđ

2.3.4.1

Thu quảng cáo

2.3.4.2

Thu từ hoạt động liên kết

Trđ

2.3.4.3

Thu từ hoạt động liên doanh

Trđ

2.3.4.4

Thu từ các hoạt động kinh doanh khác

Trđ

2.3.5

Các nguồn thu khác

Trđ

2.4

Chi hoạt động

Trđ

2.4.1

Chi từ nguồn NSNN

Trđ

Trong đó:

2.4.1.1

Chi lương và các khoản phải nộp theo lương

Triệu đồng

2.4.1.2

Chi nhuận bút

Triu đồng

2.4.1.3

Chi mua bn quyn

Triệu đồng

2.4.1.4

Chi Khấu hao CB

Triệu đồng

2.4.1.5

Chi In sản phm báo chí, xuất bản phẩm

Triệu đồng

2.4.1.6

Chi phát hành, phát sóng, đăng ti lên mạng internet

Triệu đồng

2.4.1.7

Các khoản chi khác

Triệu đng

2.4.2

Chi từ nguồn viện trợ, tài trợ

Trđ

Trong đó:

2.4.2.1

Chi lương và các khoản phi nộp theo lương

Triu đồng

2.4.2.2

Chi nhuận bút

Triu đồng

2.4.2.3

Chi mua bn quyn

Triu đng

2.4.2.4

Chi Khấu hao CB

Triệu đng

2.4.2.5

Chi In sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm

Triệu đng

2.4.2.6

Chi phát hành, phát sóng, đăng ti lên mạng internet

Triu đồng

2.4.2.7

Các khoản chi khác

Triệu đồng

2.4.3

Chi nguồn thu sự nghiệp

Trđ

Trong đó:

2.4.3.1

Chi lương và các khoản phải nộp theo lương

Trđ

2.4.3.2

Chi nhuận bút

Trđ

2.4.3.3

Chi mua bản quyn

Trđ

2.4.3.4

Chi Khấu hao CB

Trđ

2.4.3.5

Chi In sản phẩm báo chí, xut bản phẩm

Trđ

2.4.3.6

Chi phát hành, phát sóng, đăng ti lên mng internet

Trđ

2.4.3.7

Các khoản chi khác

Trđ

2.4.4

Chi hoạt động kinh doanh, dịch v

Trđ

Trong đó:

2.4.4.1

Chi lương và các khoản phải nộp theo lương

Trđ

2.4.4.2

Chi nhuận bút

Trđ

2.4.4.3

Chi mua bn quyền

Trđ

2.4.4.4

Chi Khấu hao CB

Trđ

2.4.4.5

Chi in sn phẩm báo chí, xuất bản phẩm

Trđ

2.4.4.6

Chi phát hành, phát sóng, đăng tải lên mng internet

Trđ

2.4.4.7

Các khoản chi khác

Trđ

2.4.4.8

Các khoản chi hoại động khác

Trđ

2.5

Xác định kết qu tài chính

Trong đó:

2.5.1

Kết quhot đng s nghip

Trđ

2.5.2

Kết qu hot động kinh doanh, dịch v

Trđ

2.5.3

Kết quả hot đng tài chính

Trđ

2.5.4

Kết quả các hot động khác

Trđ

2.6

Thông tin khác

2.6.1

Số trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hằng năm

Trđ

2.6.2

Số trích Quỹ bổ sung thu nhập hng năm

Trđ

2.6.3

Số trích lập các quỹ khác hằng năm

Trđ

2.6.4

Thu nhập bình quân đầu người từ thu nhập tăng thêm

Trđ/tháng

2.6.4.3

Tng số chi nhuận bút cho người hưởng lương tại đơn vị hằng năm

2.6.5

Các khoản nộp NSNN ca đơn vị

Trong đó:

2.6.5.1

Thuế giá trị gia tăng

Trđ

2.6.5.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trđ

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: …

CƠ QUAN BÁO CHÍ/NHÀ XB: …

PHẦN II - BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM, DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

STT

Nội dung

Thực hiện năm 2018

Thực hiện năm 2019

Ước thực hiện 2020

Khối lượng

Nguồn kinh phí (Triệu đồng)

Khối lượng

Nguồn kinh phí (Triệu đồng)

Khối lượng

Kinh phí thực hiện (Triệu đồng)

Đơn vị tính

Số lượng

Tổng số

Được đảm bảo từ nguồn

Đơn vị tính

Số lượng

Tổng số

Được đảm bảo từ nguồn

Đơn vị tính

Số lượng

NSNN

Sự nghiệp của đơn vị

Nguồn khác

NSNN

Sự nghiệp của đơn vị

Nguồn khác

1

TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

1.1

Chi sản xuất sản phẩm báo chí

1.1.1

Nhóm sản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị - cung cấp thông tin thiết yếu

1.1.1.1

Báo in (tên từng sản phẩm)

…..

Tờ

1.1.1.2

Tạp chí in (tên từng tạp chí)

Cuốn

1.1.1.3

Báo điện tử (chi tiết từng sản phẩm)

Tin, bài

….

1.1.1.4

Tạp chí điện tử (tên từng tạp chí)

Bài

1.1.1.5

Phát thanh (chi tiết từng kênh)

Giờ sản xuất mới

1.1.1.6

Truyền hình (Chi tiết từng kênh)

Giờ sản xuất mới

1.2

Chi sản xuất xuất bản phẩm

1.2.1

(Chi tiết từng đầu sách)

Cuốn

….

1.1.2

Nhóm sản phẩm thông tin tuyên truyền khác

(Tương tự như nhóm sản phẩm 1.1.1)

1.2

Chi phí phát hành (nếu có)

1.3

Chi phí phát sóng

1.3.1

Kênh…

1.3.2

Kênh…

1.4

Chi phí hoạt động sự nghiệp khác

1.4.1

2

TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ

2.1

Chi phí hoạt động quảng cáo

2.2

Chi thực hiện hoạt động liên kết

2.3

….

TỔNG CỘNG

Ghi chú: Hướng dẫn xác định chi phí thực hiện từng sản phẩm

1. Đối với các đơn vị hạch toán riêng chi phí cho từng sản phẩm, dịch vụ và nguồn vốn hoặc chỉ có 01 sản phẩm dịch vụ thì tổng hợp số liệu theo kết quả hạch toán chi phí.

2. Đối với các đơn vị có nhiều loại hình báo chí, nhiều sản phẩm báo chí nếu không hạch toán riêng được chi phí cho từng loại hình, sản phẩm báo chí thì xác định và phân bổ như sau:

2.1. Bước 1: Phân bổ chi phí cho từng loại hình báo chí:

a) Xác định chi phí trực tiếp thực hiện từng loại hình (Chi phí tiền lương và các khoản đóng góp theo lương, vật tư, in, phát hành, phát sóng…).

b) Các khoản chi phí còn lại được xem là chi phí chung phân bổ theo chi phí trực tiếp.

2.2. Bước 2: Phân bổ chi phí cho từng sản phẩm báo chí trong mỗi loại hình báo chí. Trên cơ sở kết quả bước 1 (Đã xác định được tổng chi phí cho từng loại hình báo chí, để phân bổ chi phí thực hiện từng loại sản phẩm báo chí).

a) Đối với sản phẩm báo in, tạp chí in: Phân bổ chi phí thực hiện loại hình báo chí cho từng sản phẩm trên cơ sở chi phí in sản phẩm. Cụ thể: Chi phí thực hiện từng sản phẩm xác định bằng (=) Chi phí in cộng (+) Chi phí còn lại được phân bổ (Phân bổ cho sản phẩm trên cơ sở chi phí in).

b) Đối với sản phẩm báo điện tử, tạp chí điện tử: Phân bổ chi phí theo số lượng tin, bài (Trong đó: Mỗi 01 tin tính bằng (=) 1/2 bài).

c) Đối với sản phẩm báo nói, báo hình: Phân bổ chi phí theo thời lượng các chương trình sản xuất mới do cơ quan báo nói, báo hình trực tiếp thực hiện sản xuất.

3. Đối với xuất bản phẩm: Phân bổ chi phí theo từng đầu sách. Cụ thể: Chi phí thực hiện mỗi xuất bản phẩm bằng (=) chi phí tổ chức bản thảo cộng (+) chi phí chung phân bổ cho từng đầu sách. Trong đó: Chi phí chung được phân bổ cho đầu sách như sau:

- Chi phí chung phân bổ cho từng đầu sách (=) Chi phí chung của nhà xuất bản chia (:) Số lượng trang in của nhà xuất bản nhân (x) Số lượng trang in của từng đầu sách.

(Chi phí chung của nhà xuất bản bằng (=) Tổng chi phí của nhà xuất bản trong năm trừ (-) Chi phí tổ chức bản thảo trừ (-) Chi phí in).

4. Về phân bổ nguồn vốn thực hiện: Đối với nguồn vốn NSNN: Trên cơ sở số liệu rút dự toán NSNN để xác định tổng chi NSNN cho từng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Trường hợp khoản chi đã rút dự toán thực hiện chi cho nhiều hoạt động nhưng không hạch toán riêng chi cho từng hoạt động thì phân bổ những khoản chi từ NSNN này cho các hoạt động liên quan theo nguyên tắc nêu tại mục 1, 2, 3 nêu trên.

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: …

CƠ QUAN BÁO CHÍ/NHÀ XB: ………

 

PHẦN III. KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CUNG CẤP THÔNG TIN THIẾT YẾU GIAI ĐOẠN 2021-2023

 

STT

TÊN SẢN PHẨM

Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chyếu

ĐVT

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

M 2021

NĂM 2022

NĂM 2023

1

Báo in, tạp chí in

 

 

 

 

 

1.1

Tên sản phẩm:…………

 

 

 

 

 

1.1.1

Số lượng tin, bài bình quân/tháng phục vụ nhiệm v cnh trị, cung cấp thông tin thiết yếu

 

Tin, bài

 

 

 

1.1.1

Số trang in ca sn phẩm (c bìa)

 

Trang

 

 

 

1.1.2

K phát hành trong năm

 

Số/tháng

 

 

 

1.1.3

Số lượng phát hành/kỳ

 

Cun

 

 

 

1.1.4

Tỷ lệ trang thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu

 

%

 

 

 

1.1.5

Chi phí thực hiện:

 

 

 

 

 

1.1.5.1

Tổng chi phí thực hiện/năm

 

Trđ

 

 

 

1.1.5.2

Trong đó NSNN

 

Trđ

 

 

 

1.2

Tên sản phẩm:.......

 

 

 

 

 

1.2.1

……..

 

 

 

 

 

1.2.2

……..

 

 

 

 

 

2

Báo điện t, tạp chí điện tử

 

 

 

 

 

2.1

Tên sn phẩm: ……………

 

 

 

 

 

2.1.1

Đa chtruy cập:

 

 

 

 

 

2.1.2

Số lượng tin, bài bình quân/tháng phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu

 

 

 

 

 

2.1.2.1

- Slượng tin

 

Tin

 

 

 

2.1.2.2

- Slượng bài

 

Bài

 

 

 

2.1.3

Chi phí thực hiện:

 

 

 

 

 

2.1.3.1

Tng chi phí thực hiện/năm

 

Trđ

 

 

 

2.1.3.2

Trong đó NSNN

 

Trđ

 

 

 

2.2

Tên sản phẩm:……………

 

 

 

 

 

2.2.1

…….

 

 

 

 

 

2.2.2

…….

 

 

 

 

 

3

Phát thanh, truyền hình

 

 

 

 

 

3.1

Sn xut mi chương trình

 

 

 

 

 

3.1.1

Số lượng chương trình SX mới bình quân/ngày

 

Chương trình/ngày

 

 

 

3.2.2

Thời lưng sản xuất mới bình quân/ngày

 

Gi/ngày

 

 

 

3.2.3

Tỷ lệ thi lượng sn xuất mới phục vụ nhim v chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu

 

 

 

 

 

3.2.2.1

Tổng chi phí thực hiện/năm

 

Trđ

 

 

 

3.2.2.2

Trong đó NSNN

 

Trđ

 

 

 

3.2.

Phát sóng

 

 

 

 

 

3.2.1

Kênh…

 

 

 

 

 

3.2.1.1

Thời lượng phát sóng chương trình tự SX mới

 

Giờ/ngày

 

 

 

3.2.1.2

Thời lượng phát lại chương trình tự sn xuất, khai thác lại

 

Giờ/ngày

 

 

 

4

Xuất bản phm in

 

 

 

 

 

4.1

Số đầu sách

 

Đu sách

 

 

 

4.1.1

Số trang bình quân/đầu sách

 

Trang

 

 

 

4.1.2

Tng scuốn phát hành bình quân/đu sách

 

Cuốn

 

 

 

4.1.3

Chi phí thc hiện:

 

 

 

 

 

4.1.3.1

Tng chi phí thực hiện/năm

 

Trđ

 

 

 

 

4.1.3.2

Trong đó NSNN

 

Trđ

 

 

 

 

5

Xuất bản phẩm điện tử

 

 

 

 

 

 

5.1

Số đu sách

 

Đu sách

 

 

 

 

5.1.1

Đa chỉ truy cập: ……

 

 

 

 

 

 

5.1.3

Chi phí thực hiện:

 

 

 

 

 

 

5.1.3.1

Tổng chi phí thực hiện/năm

 

Trđ

 

 

 

 

5.1.3.2

Trong đó NSNN

 

Trđ

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi