Công văn 5543/UBND-NC Hà Nội 2019 triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin

Thuộc tính văn bản
Công văn 5543/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5543/UBND-NC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------

Số: 5543/UBND-NC

V/v: Triển khai thực hiện thi hành

Luật Tiếp cận thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các cơ quan Báo, Đài của Thành phố.

 

Thực hiện công văn số 4435/BTP-PLHSHC ngày 08/11/2019 của Bộ Tư pháp về đôn đốc việc triển khai thực hiện thi hành Luật Tiếp cận thông tin; để triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn Thành phố được thống nhất, chất lượng, hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 23/9/2016 của UBND Thành phố về triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội; chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn số 1762/UBND-NC ngày 24/4/2018.

2. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, đoàn thể, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn Thành phố; rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Công bố quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; thường xuyên cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng và duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình.

4. Tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.

5. Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực miền núi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

6. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm (bao gồm số lượng thông tin được yêu cầu, số lượng thông tin đã cung cấp, loại thông tin được yêu cầu cung cấp, chi phí cung cấp thông tin, số lượng trường hợp từ chối cung cấp thông tin và lý do...), đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong việc tổ chức cung cấp thông tin tại cơ quan, địa phương nhằm tạo thuận lợi cho việc đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật.

7. Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc trong việc triển khai các hoạt động nêu trên.

Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố chủ trì, phố hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ đảm bảo thống nhất, hiệu quả và chất lượng; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- VPUBTP: CVP, các PCVP; Các phòng: NC, TKBT, HCTC;

- Lưu: VT, NC(Bình).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực