Công văn 4021/VPCP-KGVX 2016 đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin dùng vốn Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 4021/VPCP-KGVX
V/v:Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng05 năm 2016

 
 
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
 
Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 4359/BTTTT-THH ngày 31 tháng 12 năm 2015 và văn bản số 1153/BTTTT-THH ngày 14 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát kỹ dự thảo Nghị định, bảo đảm tháo gỡ tối đa các vấn đề vướng mắc trong quy trình đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin theo tinh thần của Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP;
- Hội Tin học Việt Nam;
- Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH, KHTC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3b).HMT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

L
ê Mạnh Hà

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 4021/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4021/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 27/05/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực