Công văn 2293/BTTTT-CTS 2019 tạm dừng việc ngừng phát sóng kênh truyền hình tại Quảng Ngãi

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

--------------

Số: 2293/BTTTT-CTS

V/v Tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi:

                                                - Đài Truyền hình Việt Nam;

                                                - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tiếp theo công văn số 1960/BTTTT-CTS ngày 20/06/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi, căn cứ vào tình hình thực tế triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi đến thời điểm hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo và có ý kiến như sau:

- Tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự VTV1, VTV3, PTQ1 từ trạm phát sóng chính đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi từ 24 giờ ngày 15/07/2019. Thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự nêu trên sẽ được thông báo trong thời gian tới.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan bổ sung các thông tin về mã hộ nghèo, hộ cận nghèo, chứng minh nhân dân, địa chỉ lắp đặt theo danh sách của Ủy ban nhân dân tỉnh đã cung cấp để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phạm Hồng Hải;

- Đài PTTH tỉnh Quảng Ngãi;

- Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi;

- Trung tâm KT truyền dẫn phát sóng - Đài TH Việt Nam;

- Các Cục: VT, PTTH&TTĐT;

- Ban Quản lý CTCCDVVTCI;

 - Vụ QLDN;

- Trung tâm thông tin;

- Trung tâm tần số VTĐ Khu vực 3;

- Lưu: VT, CTS.14.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Hải

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực