Công văn 2252/VPCP-PL 2019 về thi hành Luật Tiếp cận thông tin

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 2252/VPCP-PL
V/v: Tình hình triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

 

Kính gửi:

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 59/BC-BTP ngày 04 tháng 3 năm 2019 về tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với Bộ Tư pháp về đánh giá tình hình và kết quả triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ được nêu tại Báo cáo trên đây;

2. Đ tiếp tục triển khai thi hành nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Luật này, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc sau đây:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng cung cấp thông tin cho đội ngũ công chức, đặc biệt là các công chức làm đầu mối cung cấp thông tin;

- Đối với nhng cơ quan, đơn vị chưa có Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin cho công dân thì cần khẩn trương xây dựng, ban hành với đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật; bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin;

- Bố trí cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin; hoàn thiện và vận hành Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử, trong đó có Chuyên mục về tiếp cận thông tin, thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin theo quy định của pháp luật; tiến hành lập, cập nhật Danh mục thông tin theo quy định phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, Đồng thời, chú trọng công tác số hóa: các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để công dân có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các h thống khác nhau, tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Duy Hưng, Các Vụ: HC, TCCB, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, PL(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan