Công văn 1956/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn báo cáo và kiểm tra giám sát chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------
----------
Số: 1956/BTTTT-KHTC
V/v:Hướng dẫn báo cáo và kiểm tra, giám sát chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013
 
 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
 
Thực hiện Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình MTQG);
Bộ Thông tin và Truyền thông (Cơ quan Quản lý Chương trình) hướng dẫn các Bộ, Ngành cơ quan trung ương và các địa phương tham gia quản lý, thực hiện Chương trình MTQG thực hiện chế độ báo cáo, giám sát, đánh giá Chương trình MTQG như sau:
 
I. VỀ BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG
1. Trách nhiệm báo cáo, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG:
Các Bộ, Ngành, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình MTQG có trách nhiệm lập báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp để phục vụ công tác quản lý, điều hành Chương trình và gửi báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.
Căn cứ tình hình thực tế về tổ chức, phân cấp quản lý thực hiện Chương trình MTQG, các Bộ, Ngành, cơ quan trung ương giao nhiệm vụ cho đơn vị tham mưu trực thuộc làm đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG để báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đối với các địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tham mưu cho UBND cấp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG tại địa phương.
2. Kỳ báo cáo và thời hạn gửi báo cáo:
a) Báo cáo định kỳ:
- Báo cáo 6 tháng: gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 10 tháng 7 hàng năm.
- Báo cáo năm: gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 01 năm sau.
- Báo cáo kết thúc Chương trình MTQG: thực hiện trong tháng 01 năm2016.
b) Báo cáo đột xuất: Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương và địa phương.
3. Nội dung báo cáo:
3.1. Các chỉ tiêu báo cáo về tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình:
Các chỉ tiêu báo cáo thực hiện Chương trình MTQG phù hợp với nội dung từng dự án của Chương trình. Cụ thể:
a) Đối với dự án 1 - Tăng cường cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Các chỉ tiêu báo cáo gồm:
- Số lượng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã xây dựng, đã in từng loại.
- Các chỉ tiêu về kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, bao gồm:
+ Số lớp đã tổ chức;
+ Số lượng cán bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng trong kỳ và lũy kế từ khi thực hiện Chương trình MTQG (đối với từng cấp, từng chức danh, nhiệm vụ công tác).
b) Đi với dự án 2 - Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Các chỉ tiêu báo cáo gồm:
- Số xã, phường, thị trấn cần thiết lập mới đài truyền thanh theo từng loại quy mô cụm loa và công suất thiết bị.
- Số xã, phường, thị trấn nâng cấp đài truyền thanh theo từng loại quy mô cụm loa và công suất thiết bị.
- Số trạm truyền thanh, truyền hình cấp huyện được nâng cấp.
- Số trạm phát lại phát thanh, truyền hình được nâng cấp.
- Số đơn vị được hỗ trợ cơ sở vật chất, trang bị phương tiện tác nghiệp cho hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở (bao gồm cả số cơ sở trại giam, trường giáo dưỡng);
- Số cơ sở được hỗ trợ thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe - xem và thiết bị phụ trợ cho các điểm sinh hoạt dân cư cộng đồng của các thôn, bản xa trung tâm xã thuộc địa bàn các huyện nghèo và các đồn, trạm biên phòng.
c) Dự án 3 - Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Các chỉ tiêu báo cáo gồm:
- Số lượng chương trình phát thanh đã sản xuất (theo từng nhóm chủ đề nội dung, thể loại, thời lượng; trong đó có số lượng các chương trình bằng tiếng dân tộc);
- Số lượng các chương trình truyền hình đã sản xuất (theo từng nhóm chủ đề nội dung, thể loại, thời lượng; trong đó có số lượng các chương trình bằng tiếng dân tộc);
- Số lượng sách đã xuất bản, số bản in đã thực hiện (trong đó bao gồm cả các sản phẩm bằng tiếng dân tộc);
- Số lượng các ấn phẩm truyền thông tuyên truyền theo từng hình thức: tờ chuyên san, video clip, tờ rơi, ... (trong đó bao gồm cả các sản phẩm bằng tiếng dân tộc);
- Slượng cụm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế, cụm đảo và biên giới đã thiết lập;
- Quy mô cơ sở dữ liệu thông tin điện tử, hỗ trợ thông tin trực tuyến phục vụ đồng bào tại địa bàn nông thôn, miền núi (do các cơ quan trung ương thực hiện).
3.3. Nội dung báo cáo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các dự án thuộc Chương trình MTQG:
Báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình MTQG trong kỳ và lũy kế từ khi bắt đầu, so sánh kết quả thực hiện với kế hoạch, nhiệm vụ đã được phê duyệt.
3.3. Nội dung báo cáo tình hình huy động vốn và giải ngân thực hiện các dự án của Chương trình MTQG:
Báo cáo huy động vốn, phân bổ vốn và giải ngân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình MTQG trong kỳ và lũy kế từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình (chi tiết cho từng nguồn kinh phí).
3.4. Báo cáo tình hình lồng ghép thực hiện giữa Chương trình MTQG với các Chương trình, dự án khác do các Bộ, Ngành, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện (nếu có).
3.5. Về kết cấu nội dung của báo cáo, bao gồm nội dung báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG (bao gồm phần phân tích tình hình thực hiện, huy động vốn, những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị và 07 biểu mẫu số liệu kèm theo).
(Nội dung các biểu số liệu thực hiện Chương trình MTQG kèm theo văn bản này)
4. Sử dụng các chỉ số khi phân tích, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG
Khi phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương sử dụng các chỉ số phân tích kết quả đạt được để cung cấp các thông tin cho quản lý, điều hành Chương trình MTQG. Trong đó cần lưu lý:
- Đối với dự án 1: Phân tích theo tỷ lệ % so với kỳ trước về cán bộ thông tin và truyền thông được đào tạo trong kỳ báo cáo thuộc các nhóm đối tượng.
- Đối với dự án 2: Phân tích theo tỷ lệ % so với kỳ trước về: xã được thiết lập đài truyền thanh mới, xã được nâng cấp đài truyền thanh, số trạm phát lại phát thanh, truyền hình được nâng cấp,...
- Đối với dự án 3: Phân tích theo tỷ lệ % so với kỳ trước về: xã được cung cấp ấn phẩm truyền thông; đơn vị được hỗ trợ trang thiết bị tác nghiệp thông tin và truyền thông; điểm sinh hoạt dân cư cộng đồng được hỗ trợ trang thiết bị nghe - xem; xã tham gia phát lại chương trình phát thanh.
Phân tích theo số lần chương trình, thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình đã sản xuất, phát sóng lần đầu, phát lại trên địa bàn; số lượng xuất bản phẩm và các ấn phẩm truyền thông đã thực hiện, ....
Ngoài ra, báo cáo cần phân tích về số người dân hưởng lợi (theo tỷ lệ %) chương trình (đối với dự án 2 và dự án 3) trong kỳ báo cáo; đánh giá tác động của Chương trình đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương.
II. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Về nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình:
Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch, dự án và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi thực hiện Chương trình MTQG đã được phê duyệt, đối với từng dự án của Chương trình; việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, tài chính và các quy định trong quản lý hoạt động thông tin và truyền thông có liên quan của nhà nước; việc chấp hành các quy định về phân cấp quản lý đối với việc thực hiện Chương trình MTQG của Bộ, Ngành, địa phương; về kết quả huy động nguồn lực và hiệu quả của Chương trình, ....
Đối với các dự án đầu tư thực hiện Chương trình, ngoài việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG, các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình có trách nhiệm thực hiện các theo quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư.
2. Trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát:
Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị tham gia quản lý, thực hiện Chương trình có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình; cụ thể:
a) Đi với Bộ Thông tin và Truyền thông:
Bộ Thông tin và Truyền thông giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Chương trình MTQG và các Vụ, Cục liên quan tổ chức công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG tại các Bộ, Ngành, Cơ quan trung ương và các địa phương tham gia thực hiện Chương trình.
b) Đi với các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương:
Căn cứ cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý, các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG cho đơn vị tham mưu thực hiện và tổng hợp báo cáo.
c) Đi với các địa phương:
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế về phân cấp quản lý để giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG tại địa phương.
Trên đây là hướng dẫn báo cáo, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn bổ sung.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưng Bộ TTTTT;
- Bộ KHĐT;
- Bộ Tài chính;
- Ban Quản lý CTMTQG;
- Ban Quản lý DA CTMTQG;
- SThông tin và Truyền thông các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai
 

 
Biểu số 01/BC_CTMTQG
(Mẫu kèm theo Văn bản số 1956/BTTTT-KHTC ngày 04/7/2013 của Bộ TTTT)
Bộ, ngành/ tỉnh, thành phố ………….
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ DỰ ÁN 1
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
 
 
Kỳ báo cáo: ……………
 

STT
Nội dung
Kế hoạch năm
Thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo
Lũy kế từ đầu Chương trình
1
2
3
4
5
1
S lp đào tạo, bi dưỡng
 
 
 
 
Trong đó:
 
 
 
a
Ngày tổ chức lớp thứ nhất
 
 
 
b
Ngày tổ chức lớp thứ hai
 
 
 
………………………………
 
 
 
2
Số cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng
 
 
 
 
Trong đó:
 
 
 
a
Số lượng giảng viên nguồn
 
 
 
b
Số lượng cán bộ TTTT cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng)
 
 
 
 
(Chi tiết theo từng loại chức danh, đối tượng được đào tạo)
 
 
 
3
Số bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nhận từ trung ương
 
 
 
 
Trong đó:
 
 
 
a
Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng giảng viên
 
 
 
b
Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TTTT cơ sở
 
 
 
4
Sbộ tài liệu đào tạo, bi dưỡng tự in ấn tại địa phương
 
 
 
 
Trong đó:
 
 
 
a
Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng giảng viên
 
 
 
b
Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TTTT cơ sở
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Lập biểu
………, ngày ….. tháng ….. năm 20....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Ghi ngày tổ chức lớp vào cột số 3 và cột số 4.
 

 
Biểu số 02/BC_CTMTQG
(Mẫu kèm theo Văn bản số 1956/BTTTT-KHTC ngày 04/7/2013 của Bộ TTTT)
Bộ, ngành/ tỉnh, thành phố ………..
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 1
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
 
 
Kỳ báo cáo: …………………
 
Đơn vị: Triệu đồng

STT
Nội dung
Dự toán năm
Thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo
Lũy kế từ đầu Chương trình
1
2
3
4
5
1
Chi phí tổ chức các lớp học
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
2
Chi phí biên son tài liu đào tạo, bồi dưỡng
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
3
Chi phí in tài liệu đào tạo, bồi dưỡng
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
4
Chi phí khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng (NSĐP)
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 


Lập biểu
………, ngày ….. tháng ….. năm 20....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 

 
Biểu số 03/BC_CTMTQG
(Mẫu kèm theo Văn bản số 1956/BTTTT-KHTC ngày 04/7/2013 của Bộ TTTT)
 
Bộ, ngành/ tỉnh, thành phố ………..
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ DỰ ÁN 2
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
 
 
Kỳ báo cáo: ………………………
 
 

STT
Nội dung
Kế hoạch năm
Thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo
Lũy kế từ đầu Chương trình
1
2
3
4
5
1
S đài truyn thanh xã được đu tư mới
 
 
 
a
Đài truyền thanh xã A thuộc huyện ………..
 
 
 
b
Đài truyền thanh xã B thuộc huyện ………..
 
 
 
…..
…………………………..
 
 
 
2
Số đài truyền thanh xã được nâng cấp
 
 
 
a
Đài truyền thanh xã C thuộc huyện ………..
 
 
 
b
Đài truyền thanh xã D thuộc huyện ………..
 
 
 
……
…………………………..
 
 
 
3
Số đài PTTH huyện được nâng cấp
 
 
 
a
Đài PTTH huyện A
 
 
 
b
Đài PTTH huyện B
 
 
 
.....
……………………
 
 
 
4
Strạm phát lại PTTH được nâng cp
 
 
 
a
Trạm phát lại PTTH A
 
 
 
b
Trạm phát lại PTTH B
 
 
 
…..
………………………..
 
 
 
5
Sbộ phương tiện tác nghiệp trang bị cho hệ thng thông tin và truyền thông cơ sở
 
 
 
a
Huyện hoặc đơn vị A
 
 
 
b
Huyện hoặc đơn vị B
 
 
 
…..
…………………………
 
 
 
6
Số bộ thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe - xem và thiết bị phụ trợ trang bị cho các đim sinh hoạt dân cư cộng đồng; đồn, trạm biên phòng
 
 
 
a
Đơn vị A
 
 
 
b
Đơn vị B
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Lập biểu
………, ngày ….. tháng ….. năm 20....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Danh sách các huyện, xã, đơn vị được hỗ trợ đầu tư chỉ báo cáo ở cột 3 và cột 4
 

 
Biểu số 04/BC_CTMTQG
(Mẫu kèm theo Văn bản số 1956/BTTTT-KHTC ngày 04/7/2013 của Bộ TTTT)
Bộ, ngành/ tỉnh, thành phố ………..
 
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 2
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
 
 
Kỳ báo cáo: …………………………
 
 
Đơn vị: Triệu đồng

STT
Nội dung
Dự toán năm
Thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo
Lũy kế từ đầu Chương trình
1
2
3
4
5
1
Chi phí đầu tư mới Đài truyền thanh xã
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
2
Chi nâng cp Đài truyn thanh xã
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
3
Chi nâng cấp Đài PTTH huyện
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
4
Chi nâng cấp trạm phát lại PTTH
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
5
Chi phí hỗ trợ trang bị phương tiện tác nghiệp cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
6
Chi phí hỗ trợ trang bị thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe - xem và thiết bị phụ trợ cho các điểm sinh hoạt dân cư cộng đồng; đồn, trạm biên phòng
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 


Lập biểu
………, ngày ….. tháng ….. năm 20....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 
 

 
Biểu số 05/BC_CTMTQG
(Mẫu kèm theo Văn bản số 1956/BTTTT-KHTC ngày 04/7/2013 của Bộ TTTT)
 
Bộ, ngành/ tỉnh, thành phố ………..
 
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
 
 
Kỳ báo cáo: ………………………..
 
 
Đơn vị: Triệu đồng

STT
Nội dung
Số, ngày Quyết định đầu tư
Quy mô/ công suất
Ngày khởi công
Vốn đầu tư
Kế hoạch vốn trong năm
Giá trị thực hiện
Giải ngân
Tổng vốn đầu tư
Gồm
Tổng vốn đầu tư
Gồm
Thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo
Lũy kế từ ngày khởi công
Thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo
Lũy kế từ ngày khởi công
NSTW
NSĐP
Vốn khác
NSTW
NSĐP
Vốn khác
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Đầu tư mới đài truyền thanh xã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
Đài truyền thanh xã A huyện ….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b
Đài truyền thanh xã B huyện ….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….
…………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Nâng cấp đài truyền thanh xã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
Đài truyền thanh xã C huyện ….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b
Đài truyền thanh xã D huyện ….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….
…………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Nâng cấp Đài PTTH huyện ….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
Đài PTTH huyện Đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b
Đài PTTH huyện E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….
…………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Nâng cấp trạm phát lại PTTH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
Trạm phát lại …..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b
Trạm phát lại …..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….
…………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Lập biểu
………, ngày ….. tháng ….. năm 20....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Trong đó:
- Vốn NSTW để đầu tư, mua sắm thiết bị;
- Vốn NSĐP và vốn khác để đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp vỏ trạm, vật kiến trúc và cung cấp nguồn điện cho các Đài, trạm PTTH; đầu tư mua sắm thiết bị ngoài phần NSTW hỗ trợ.
- Cột 4: Ghi rõ công suất máy phát, cơ cấu thiết bị đầu tư, số cụm loa đối với Đài truyền thanh xã,....
 

 
Biểu số 06/BC_CTMTQG
(Mẫu kèm theo Văn bản số 1956/BTTTT-KHTC ngày 04/7/2013 của Bộ TTTT)
 
Bộ, ngành/ tỉnh, thành phố ………
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ DỰ ÁN 3
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
 
 
Kỳ báo cáo: ………………
 
 

STT
Nội dung
Kế hoạch năm
Thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo
Lũy kế từ đầu Chương trình
1
2
3
4
5
1
Số lượng chương trình phát thanh do Bộ, ngành, địa phương được giao kinh phí đặt hàng sản xuất
 
 
 
 
Trong đó:
 
 
 
a
Do các Bộ, ngành trung ương đặt hàng sản xuất
 
 
 
b
Do địa phương đặt hàng sản xuất
 
 
 
2
Số lượng chương trình truyền hình do Bộ, ngành, địa phương được giao kinh phí đặt hàng sản xuất
 
 
 
 
Trong đó:
 
 
 
a
Do các Bộ, ngành trung ương đặt hàng sản xuất
 
 
 
b
Do địa phương đặt hàng sản xuất
 
 
 
3
Phát sóng các chương trình phát thanh
 
 
 
a
Tổng số các chương trình phát thanh do các Bộ, ngành TW gửi về
 
 
 
b
Số chương trình các Bộ, ngành TW gửi về đã thực hiện phát sóng tại địa phương
 
 
 
 
Trong đó: - Số chương trình phát lần 1
 
 
 
 
               - Schương trình phát lại từ lần thứ 2 trở đi
 
 
 
c
Thời lượng chương trình phát thanh do các Bộ ngành TW gửi về đã thực hiện phát sóng tại địa phương
 
 
 
 
Trong đó: - Thời lượng phát lần 1
 
 
 
 
                - Thời lượng phát lại từ lần thứ 2 trở đi
 
 
 
4
Phát sóng các chương trình truyền hình
 
 
 
a
Tổng số các chương trình truyền hình do các Bộ, ngành TW gửi về
 
 
 
b
Số chương trình truyền hình các Bộ, ngành TW gửi về đã thực hiện phát sóng tại địa phương
 
 
 
 
Trong đó: - S chương trình phát lần 1
 
 
 
 
               - Số chương trình phát lại từ lần thứ 2 trở đi
 
 
 
c
Thời lượng chương trình truyền hình do các Bộ ngành TW gửi về đã thực hiện phát sóng tại địa phương
 
 
 
 
Trong đó: - Thời lượng phát ln 1
 
 
 
 
                - Thời lượng phát lại từ lần thứ 2 tr đi
 
 
 
5
Số lượng sách chuyên đề do Bộ, ngành/ địa phương được giao kinh phí đặt hàng xuất bản
 
 
 
 
Bao gồm:
 
 
 
a
Số đầu sách
 
 
 
b
Số lượng sách
 
 
 
6
Số lưng ấn phẩm truyền thông do Bộ, ngành/ địa phương được giao kinh phí đặt hàng xuất bản
 
 
 
a
Số lượng chuyên san được xuất bản
 
 
 
b
Số lượng video clip được sản xuất
 
 
 
c
Số lượng tờ rơi được xuất bản
 
 
 
(Chi tiết từng loại ấn phẩm truyền thông)
 
 
 
7
Scụm thông tin đi ngoại cửa khu quốc tế, cụm đảo, biên gii được thiết lập
 
 
 
a
Cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu A
 
 
 
b
Cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu B
 
 
 
………………………………………..
 
 
 
 


Lập biểu
………, ngày ….. tháng ….. năm 20....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Danh sách chi tiết cụm thông tin đối ngoại chỉ báo cáo ở cột 3 và cột 4
 

 
Biểu số 07/BC_CTMTQG
(Mẫu kèm theo Văn bản số 1956/BTTTT-KHTC ngày 04/7/2013 của Bộ TTTT)
Bộ, ngành/ tỉnh, thành phố ………
 
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 3
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
 
 
Kỳ báo cáo: ………………..
 
 
Đơn vị: Triệu đồng

STT
Nội dung
Dự toán năm
Thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo
Lũy kế từ đầu Chương trình
1
2
3
4
5
1
Chi phí sản xuất các chương trình phát thanh
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
2
Chi phí sản xuất các chương trình truyền hình
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
3
Chi phí phát sóng các chương trình phát thanh
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
4
Chi phí phát sóng các chương trình truyn hình
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
5
Chi phí xuất bản, in, phát hành sách chuyên đề do Bộ, ngành/ địa phương đặt hàng
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
6
Chi phí hỗ trợ lưu giữ, qung bá các ấn phẩm truyền thông
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
7
Chi phí xuất bản, in, phát hành các ấn phẩm truyền thông do Bộ, ngành/ địa phương đặt hàng
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
8
Chi phí thiết lập các cụm thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế, cụm đảo và biên gii
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
9
Chi phí quản lý chương trình
 
 
 
 
Gồm:
 
 
 
a
Nguồn NSTW hỗ trợ
 
 
 
b
Nguồn NSĐP bố trí
 
 
 
c
Nguồn vốn khác
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 


Lập biểu
………, ngày ….. tháng ….. năm 20....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

thuộc tính Công văn 1956/BTTTT-KHTC

Công văn 1956/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn báo cáo và kiểm tra giám sát chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1956/BTTTT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Đức Lai
Ngày ban hành:04/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi