Công văn 164/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện trong năm 2017

Thuộc tính văn bản
Công văn 164/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện trong năm 2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 164/VPCP-KSTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 164/VPCP-KSTT
V/v:Báo cáo về tình hình thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin về việc giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của năm 2017 (Thông báo số 438/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2016), Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Báo cáo tình hình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 (theo Mẫu s 01 kèm theo Công văn này) và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
- Đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017, bảo đảm tính khả thi của việc thực hiện khi đăng ký dịch vụ (theo Mẫu s 02 kèm theo Công văn này).
Báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017 đề nghị gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 04 tháng 02 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó TTg: Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà; các Vụ, đơn vị: KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (3).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 
MẪU SỐ 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Công văn số 164/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ)
 
 
A. BỘ, NGÀNH

I. Nhóm thủ tục hành chính thực hiện theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ
STT
Nhóm thủ tục hành chính
Mức độ thực hiện
Đã thực hiện
Chưa thực hiện
Lý do chưa thực hiện
Tần suất truy cập của người dân, doanh nghiệp vào các hệ thống cung cấp dịch vụ công
BỘ TÀI CHÍNH
 
1
Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải
3
 
 
 
 
2
Thủ tục hoàn thuế
3
 
 
 
 
3
Triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế thực hiện thuế đất đai, lệ phí trước bạ và cho hộ cá nhân.
3
 
 
 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
1
Đăng ký kinh doanh
3
 
 
 
 
2
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
3
 
 
 
 
3
Đấu thầu mua sắm công
3
 
 
 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
1
Cấp phép cho tàu ra, vào cảng biển
3
 
 
 
 
2
Cấp, cấp lại, đổi giấy phép lái xe
3
 
 
 
 
3
Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải
3
 
 
 
 
4
Cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô
3
 
 
 
 
5
Đăng ký tàu biển
3
 
 
 
 
6
Cấp giấy phép lưu hành cho xe quá khổ - quá tải, xe bánh xích
3
 
 
 
 
B NGOI GIAO
1
Đăng ký kết hôn ở nước ngoài
3
 
 
 
 
2
Đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài
3
 
 
 
 
3
Cấp hộ chiếu phổ thông tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
3
 
 
 
 
4
Cấp giấy miễn thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
3
 
 
 
 
5
Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
3
 
 
 
 
6
Cấp công hàm xin thị thực các nước
3
 
 
 
 
7
Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong và ngoài nước.
3
 
 
 
 
8
Cấp hộ tịch cho công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.
3
 
 
 
 
9
Cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài.
3
 
 
 
 
10
Đăng ký cấp thị thực trực tuyến.
3
 
 
 
 
11
Cấp giấy thông hành tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
3
 
 
 
 
12
Ưu đãi miễn trừ cung cấp cho các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
3
 
 
 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1
Thủ tục khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất (tại cửa khẩu)
3 và 4
 
 
 
 
2
Cấp giấy phép Cites xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại
3 và 4
 
 
 
 
3
Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y
3 và 4
 
 
 
 
4
Quản lý vật tư nông nghiệp
3 và 4
 
 
 
 
5
An toàn thực phẩm
3 và 4
 
 
 
 
6
Kiểm dịch thực vật
3 và 4
 
 
 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
1
Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu cho công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất cho nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công xây dựng
4
 
 
 
 
2
Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
3
 
 
 
 
3
Đánh giá chứng nhận và dán nhãn năng lượng
3
 
 
 
 
4
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
3
 
 
 
 
5
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương
3
 
 
 
 
6
Cấp phép hoạt động điện lực
3
 
 
 
 
B XÂY DNG
1
Cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng hạng 1
3
 
 
 
 
2
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1
3
 
 
 
 
3
Cấp giấy phép xây dựng (áp dụng thí điểm tại một số địa phương, một số nhóm công trình đã được thẩm tra thiết kế, công trình cấp đặc biệt
3
 
 
 
 
4
Đăng ký công nhận, công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
3
 
 
 
 
B Y T
1
Đăng ký thuốc, vắc - xin, sinh phẩm y tế
3
 
 
 
 
2
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
3
 
 
 
 
3
Cấp phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
3
 
 
 
 
4
Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
4
 
 
 
 
5
Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc-xin, sinh phẩm y tế
4
 
 
 
 
6
Kê khai giá thuốc
3
 
 
 
 
7
Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng
3
 
 
 
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1
Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất phim
3
 
 
 
 
2
Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
3
 
 
 
 
3
Cấp giấy phép cho đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư tại nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
3
 
 
 
 
4
Cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác tại các tỉnh phía Nam trước năm 1975 hoặc tác phẩm do người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài sáng tác
3
 
 
 
 
5
Cấp phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (Hoa hậu toàn quốc); cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam; cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc.
3
 
 
 
 
BỘ TƯ PHÁP
1
Cấp lý lịch tư pháp
3 và 4
 
 
 
 
2
Đăng ký giao dịch bảo đảm về động sản (trừ tàu bay, tàu biển)
3 và 4
 
 
 
 
3
Cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên và Cấp phép thành lập Trung tâm trọng tài.
3 và 4
 
 
 
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1
Đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
3
 
 
 
 
2
Đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ
3
 
 
 
 
3
Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
3
 
 
 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
3
 
 
 
 
2
Cấp và đổi thẻ nhà báo (báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình
3
 
 
 
 
3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất bản
3
 
 
 
 
4
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
3
 
 
 
 
5
Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh
3
 
 
 
 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1
Cấp, cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam
4
 
 
 
 
2
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
3
 
 
 
 
3
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động
4
 
 
 
 
4
Cấp, cấp lại, gia hạn, đổi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
3
 
 
 
 
5
Cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
4
 
 
 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1
Xét tuyển đầu cấp học (bao gồm cả xét tuyển đại học, cao đẳng)
3
 
 
 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
1
Cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số.
3
 
 
 
 
2
Tham gia hệ thống điện tử liên ngân hàng
3
 
 
 
 
3
Cấp mã ngân hàng
3
 
 
 
 
BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
1
Kê khai hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
3
 
 
 
 
II. Nhóm thủ tục hành chính do các Bộ, ngành chủ động thực hiện
1
Thủ tục A....
 
 
 
 
 
2
Thủ tục B...
 
 
 
 
 

B. ĐỊA PHƯƠNG

I. Danh mục nhóm dịch vụ thực hiện theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ
STT
Nhóm dch v
Mức độ thực hiện
Đã thc hiện
Chưa thc hiện
Lý do chưa thực hiện
Tần suất truy cập của người dân, doanh nghiệp vào các hệ thống cung cấp dịch vụ công
CP TỈNH
 
 
 
 
 
I.
Đất đai, Xây dựng
 
 
 
 
 
1.
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 
 
 
 
 
2.
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 
 
 
 
 
3.
Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, cho thuê quyền sử dụng đất
 
 
 
 
 
4.
Cấp giấy phép xây dựng
 
 
 
 
 
5.
Cấp phép quy hoạch xây dựng
 
 
 
 
 
II.
Doanh nghiệp
 
 
 
 
 
6.
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
7.
Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 
 
 
 
 
8.
Cấp phép văn phòng đại diện
 
 
 
 
 
9.
Đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
 
 
 
 
 
10.
Đăng ký giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu
 
 
 
 
 
11.
Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá
 
 
 
 
 
12.
Cấp chứng nhận hành nghề kinh doanh thuốc thú y
 
 
 
 
 
13.
Cấp chứng nhận hoạt động tàu cá
 
 
 
 
 
14.
Giấy phép khai thác thủy sản
 
 
 
 
 
15.
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả, an toàn
 
 
 
 
 
16.
Cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc
 
 
 
 
 
17.
Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải
 
 
 
 
 
18.
Cấp giấy chứng nhận đầu tư
 
 
 
 
 
III.
Người dân
 
 
 
 
 
19.
Cấp phiếu lý lịch tư pháp
 
 
 
 
 
20.
Cấp, đổi giấy phép lái xe
 
 
 
 
 
21.
Đăng ký hành nghề luật sư
 
 
 
 
 
22.
Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 
 
 
 
 
23.
Giám hộ có yếu tố nước ngoài
 
 
 
 
 
24.
Cấp chứng chỉ hành nghề dược
 
 
 
 
 
25.
Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân
 
 
 
 
 
26.
Cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao
 
 
 
 
 
27.
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
 
 
 
 
 
28.
Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư
 
 
 
 
 
29.
Cấp chứng chỉ nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
 
 
 
 
 
30.
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 
 
 
 
 
IV.
Giấy phép
 
 
 
 
 
31.
Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
 
 
 
 
 
32.
Cấp phép bưu chính
 
 
 
 
 
33.
Cấp phép lao động cho người nước ngoài
 
 
 
 
 
34.
Cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước
 
 
 
 
 
35.
Cấp phép khoáng sản
 
 
 
 
 
36.
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
 
 
 
 
 
CẤP HUYỆN
37.
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 
 
 
 
 
38.
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 
 
 
 
 
39.
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
 
 
 
 
 
40.
Cấp phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường
 
 
 
 
 
CẤP XÃ
41.
Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
 
 
 
 
 
42.
Khai sinh
 
 
 
 
 
43.
Kết hôn
 
 
 
 
 
44.
Đăng ký việc giám hộ
 
 
 
 
 
II. Nhóm dịch vụ công trực tuyến do địa phương chủ động thực hiện
1
Thủ tục hành chính A....
 
 
 
 
 
2
Thủ tục hành chính B...
 
 
 
 
 

 
MẪU SỐ 02
ĐĂNG KÝ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THỰC HIỆN TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Công văn số 164/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ)
 
 

STT
Tên dịch vụ công
Cấp thực hiện
Mức đ dch vụ công
Thời gian thực hiện
Trang tin/Cổng TTĐT cung cấp dịch vụ công
Bộ, ngành
Tỉnh/ Huyện /xã
Mức độ 3
Mức độ 4
 
 
A. Lĩnh vực
 
1
Tên dịch vụ A...
 
 
 
 
 
 
2
Tên dịch vụ B...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Lĩnh vực...
 
1
Tên dịch vụ A...
 
 
 
 
 
 
2
Tên dịch vụ B...