Công văn 11757/VPCP-KSTT 2019 khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 11757/VPCP-KSTT
V/v
: Phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Trên cơ sở hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0, kèm theo Tờ trình số 54/TTr-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Th tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như tr
ên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, Các Vụ, đơn vị: PL, KGVX, HC, TH, TTĐT, TTTH;
- Lưu: VT, KSTT (2). VTA
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực