Công văn 11025/TCHQ-CNTT hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 11025/TCHQ-CNTT
V/v
: Hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016
 
 

Kính gửi:
- Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
 
Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ về việc thực hiện Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 của Tổng cục Hải quan. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng phần mềm, tài liệu hướng dẫn và đào tạo cho cán bộ chủ cht của các đơn vị thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
Để hoàn thành mục tiêu triển khai dịch vụ công trực tuyến đề ra trong năm 2016, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành nỗ lực, tập trung thực hiện quyết liệt và hoàn thành các nội dung sau:
I. Mục tiêu và lộ trình
1. Mục tiêu
Triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 của Tổng cục Hải quan cần đạt các mục tiêu chính:
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động và chịu trách nhiệm triển khai dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị mình.
- Đảm bảo tiến độ hoàn thành triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo đúng kế hoạch đề ra.
- Triển khai dịch vụ công trực tuyến không làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động quản lý hải quan; hoạt động xuất khẩu, nhập khu trên phạm vi cả nước.
2. Lộ trình
- Vận hành thử hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 25 tháng 01 năm 2017.
- Vận hành chính thức hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Từ ngày 02 tháng 02 năm 2017.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI
1. Giai đoạn 1: Từ nay đến hết ngày 31/12/2016
Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là thực hiện công tác chuẩn bị trước khi chạy thử và chạy chính thức hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bao gồm: Chuẩn bị nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo, tập huấn, hoàn thiện phần mềm, cơ sở hạ tầng, thông tin, tuyên truyền.
1.1. Nội dung thực hiện của Tổng cục
1.1.1. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản để đảm bảo đầy đủ điều kiện cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến.
- Là đơn vị đầu mối, hỗ trợ các đơn vị trong toàn Ngành trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị triển khai dịch vụ công trực tuyến, bao gồm:
+ Hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn, chuẩn bị phần mềm, hạ tng kỹ thuật, đăng ký tài khoản người sử dụng là cán bộ, công chức hải quan.
+ Tiếp tục hoàn thiện phần mềm, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến.
+ Bố trí nguồn lực triển khai và hỗ trợ các đơn vị trong toàn Ngành.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục, Báo Hải quan tổ chức tuyên truyền về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng: Báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử,...
1.1.2. Các đơn vị Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục
Căn cứ danh mục thủ tục hành chính theo Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/05/2016 của Tổng cục Hải quan, các đơn vị rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức Hải quan của đơn vị mình sẽ xử lý thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và gửi về Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan trước ngày 15 tháng 12 năm 2016 đ cấp tài khoản truy cập hệ thống.
1.2. Nội dung thực hiện của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:
Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động trong quá trình chuẩn bị để triển khai dịch vụ công trực tuyến, cụ thể gồm:
1.2.1. Tổ chức đào tạo, tập huấn
- Căn cứ tài liệu đào tạo của Tổng cục, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động bố trí cán bộ và tổ chức các lp đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức hải quan và các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
- Trong quá trình tổ chức đào tạo, tập huấn, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục (qua đầu mối Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) để được hỗ trợ.
- Đ đảm bảo triển khai chạy thử hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi toàn quốc từ ngày 01/01/2017, các đơn vị trong toàn Ngành khẩn trương thực hiện và hoàn thành công tác đào tạo, tập huấn trước ngày 15 tháng 12 năm 2016.
1.2.2. Chuẩn bị nguồn nhân lực
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động phân công nội bộ và bố trí đủ nguồn lực đ đảm bảo triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến năm 2016 tại đơn vị mình.
1.2.3. Đăng ký người sử dụng
Căn cứ danh mục thủ tục hành chính theo Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/05/2016 của Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức Hải quan sẽ xử lý thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và gửi về Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đ cấp tài khoản truy cập hệ thống. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2016.
1.2.4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền
Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi về kế hoạch, nội dung triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 cho các doanh nghiệp xuất nhập khu và các đối tượng có liên quan biết. Kết hp các hình thức tuyên truyền như niêm yết tại trụ sở làm việc, đăng tải trên cổng thông tin điện tử, lồng ghép việc tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo tập huấn đào tạo của đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.
2. Giai đoạn 2: Vận hành thử nghiệm hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến
2.1. Mục đích
- Giúp cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp làm quen với việc thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, đảm bảo có đầy đủ kỹ năng đ sử dụng thành thạo hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
- Thông qua việc chạy thử, phát hiện những tồn tại cần được khắc phục trước khi triển khai chính thức.
2.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 25/01/2017.
2.3. Phạm vi thực hiện
Trong phạm vi toàn quốc, tại tất cả các Chi cục của 35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc cơ quan Tổng cục.
2.4. Nội dung thực hiện:
Căn cứ đặc thù của đơn vị mình, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Vụ, Cục nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục tổ chức chạy thử hệ thống dịch vụ công trực tuyến năm 2016.
Lưu ý:
Trong giai đoạn chạy thử, các đơn vị thực hiện song song việc tiếp nhận hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy để xử lý thủ tục hành chính. Kết quả xử lý thủ tục hành chính căn cứ trên hồ sơ giấy là kết quả chính thức trả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
2.5. Công tác hỗ trợ trong quá trình chạy thử
2.5.1. Tng cục Hải quan
- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc chạy thử và các thông tin liên quan đến việc triển khai dịch vụ công trực tuyến.
- Tổ chức hỗ trợ các đơn vị trong toàn Ngành và tổ chức, cá nhân trong quá trình chạy thử hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
2.5.2. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
- Phân công, bố trí cán bộ tham gia việc chạy thử hệ thống và các nguồn lực cần thiết khác đảm bảo cho việc chạy thử hệ thống.
- Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình chạy thử hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Thông báo công khai danh sách cán bộ, công chức hải quan của đơn vị mình (họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email) làm đầu mối thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ.
- Trong quá trình chạy thử hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua đầu mối Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) để được hỗ trợ.
3. Giai đoạn 3: Vận hành chính thức hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến
3.1. Thời gian triển khai chính thức: Từ ngày 02 tháng 02 năm 2017.
3.2. Phạm vinội dung triển khai
- Phạm vi thực hiện: Các Vụ, Cục nghiệp vụ có liên quan thuộc cơ quan Tổng cục và 35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
- Nội dung triển khai: Chính thức vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến để tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính nêu tại Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/05/2016 của Tổng cục Hải quan.
3.3. Trách nhiệm thực hiện
3.3.1. Tổng cục Hải quan
a. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan:
- Chịu trách nhiệm điều phối, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong toàn ngành trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 của Tổng cục Hải quan.
- Tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến.
- Tổng hợp tình hình thực hiện để báo cáo Tổng cục và cấp có thẩm quyền có giải pháp kịp thời đtriển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 của Tổng cục Hải quan một cách hiệu quả.
b. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tng cục Hải quan
Các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chủ động thực hiện các thủ tục hành chính bằng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị mình, cụ thể:
- Bố trí cán bộ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến đơn vị mình.
- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan hỗ trợ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình.
3.3.2. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:
Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động thực hiện các thủ tục hành chính bằng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị mình, cụ thể:
- Bố trí cán bộ, công chức hải quan thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến đơn vị mình.
- Cử cán bộ làm đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các vướng mắc, khó khăn của các chi cục và doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến.
3.4. Xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến
Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc. Trong trường hợp giải quyết vướng mắc, khó khăn đó vượt quá thẩm quyền, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổng hợp vướng mắc, khó khăn và gửi về Tổng cục Hải quan (đầu mối Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) đ được hỗ trợ xử lý.
Việc gửi báo cáo vướng mắc, khó khăn và đề nghị hỗ trợ xử lý được thực hiện bng 4 hình thức:
- Gửi văn bản;
- Gửi thư điện tử vào địa chỉ: webmaster@customs.gov.vn;
- Thông qua đường dây nóng: (04) 37.824.757, (04) 37.824.756, (04) 37.824.755, (04) 37.824.754;
- Thông qua chức năng Tư vấn - Hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử Hải quan Việt Nam (địa ch http://www.customs.gov.vn).
Trên đây là các nội dung hướng dẫn chi tiết triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và triển khai quyết liệt các nội dung nói trên, đảm bảo dịch vụ công trực tuyến được triển khai thành công tại đơn vị mình./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CNTT (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình
 
 

thuộc tính Công văn 11025/TCHQ-CNTT

Công văn 11025/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11025/TCHQ-CNTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành:22/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông

tải Công văn 11025/TCHQ-CNTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi