Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 497 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 44:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 80:2014/BTTTT Thiết bị thu tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và DVB-S2

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 08/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 54:2011/BTTTT Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong bảng tần 2,4 GHz

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/10/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
05

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-242:2006 Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7561:2005 ISO 6093:1985 Xử lý thông tin - Cách trình bày các giá trị số trong chuỗi ký tự cho trao đổi thông tin

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 17/02/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12265:2018 ISO 6709:2008 Thông tin địa lý - Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12102:2017 ISO 18626:2014 Thông tin và tư liệu-Giao dịch mượn liên thư viện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12199-1:2018 Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ-Phần 1: Đối tượng và hồ sơ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7909-1-5:2008 IEC/TR 61000-1-5:2004 Tương thích điện từ (EMC)-Phần 1-5: Quy định chung-Ảnh hưởng của điện từ công suất lớn (HPEM) trong khu dân cư

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7492-2:2010 CISPR 14-2:2008 Tương thích điện từ-Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự-Phần 2: Miễn nhiễm-Tiêu chuẩn họ sản phẩm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6989-2-3:2010 CISPR 16-2-3:2010 Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađio-Phần 2-3: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm-Đo nhiễu bức xạ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9696-3:2013 ISO/IEC 7498-3:1997 Công nghệ thông tin-Liên kết hệ thống mở-Mô hình tham chiếu cơ sở-Phần 3: Đặt tên và ghi địa chỉ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9696-1:2013 ISO/IEC 7498-1:1994 Công nghệ thông tin-Liên kết hệ thống mở-Mô hình tham chiếu cơ sở-Phần 1: Mô hình cơ sở

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10252-2:2013 ISO/IEC 15504-2:2003 Công nghệ thông tin-Đánh giá quá trình-Phần 2: Thực hiện đánh giá

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10252-7:2013 ISO/IEC TR 15504-7:2008 Công nghệ thông tin-Đánh giá quá trình-Phần 7: Đánh giá sự thuần thục tổ chức

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-6-16:2013 ISO/IEC 29341-6-16:2008 Công nghệ thông tin-Kiến trúc thiết bị UPnP-Phần 6-16: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí-Dịch vụ điểm đặt nhiệt độ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10252-10:2013 ISO/IEC TS 15504-10:2011 Công nghệ thông tin-Đánh giá quá trình-Phần 10: Mở rộng an toàn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-7-10:2013 ISO/IEC 29341-7-10:2008 Công nghệ thông tin-Kiến trúc thiết bị UPnP-Phần 7-10: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng-Dịch vụ điều chỉnh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-6-17:2013 ISO/IEC 29341-6-17:2008 Công nghệ thông tin-Kiến trúc thiết bị UPnP-Phần 6-17: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí-Dịch vụ chế độ người sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
Vui lòng đợi