Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 666 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2

Ban hành: 01/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

Ban hành: 15/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 87:2020/BTTTT Tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Ban hành: 20/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
06

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ban hành: 17/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2020/BTTTT Pin lithium cho thiết bị cầm tay

Ban hành: 09/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Ban hành: 25/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 119:2019/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải

Ban hành: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12344:2019 ISO/TS 18530:2014 Tin học y tế - Gán, làm nhãn phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định nhân viên y tế và bệnh nhân

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6754:2019 Mã số mã vạch vật phẩm - Số phân định ứng dụng GS1

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12345:2019 Tiêu chuẩn về dịch vụ thông tin EPC

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8020:2019 ISO/IEC 15418:2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu ASC MH10 và việc duy trì

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7626:2019 ISO/IEC 15416:2016 Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch - Mã vạch một chiều

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7825:2019 ISO/IEC 15420:2009 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu thập dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật mã vạch EAN/UPC

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27037:2019 ISO/IEC 27037:2012 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản các bằng chứng số

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 86:2019/BTTTT Tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động

Ban hành: 04/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
Vui lòng đợi