Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 520 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Ban hành: 25/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 119:2019/BTTTT Tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải

Ban hành: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6754:2019 Mã số mã vạch vật phẩm - Số phân định ứng dụng GS1

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12344:2019 ISO/TS 18530:2014 Tin học y tế - Gán, làm nhãn phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định nhân viên y tế và bệnh nhân

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12345:2019 Tiêu chuẩn về dịch vụ thông tin EPC

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8020:2019 ISO/IEC 15418:2016 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu ASC MH10 và việc duy trì

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7626:2019 ISO/IEC 15416:2016 Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch - Mã vạch một chiều

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7825:2019 ISO/IEC 15420:2009 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu thập dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật mã vạch EAN/UPC

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2019 ISO/IEC 27001:2013 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 86:2019/BTTTT Tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động

Ban hành: 04/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 81:2019/BTTTT Chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Ban hành: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2019/BTTTT Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Ban hành: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2019/BTTTT Chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất

Ban hành: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 44:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2018/BTTTT Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19116:2018 ISO 19116:2012 Thông tin địa lý - Các phương tiện định vị

Ban hành: 07/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 19108:2018 ISO 19108:2002 Thông tin địa lý - Lược đồ thời gian

Ban hành: 07/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
Vui lòng đợi