Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.783 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1761

Quyết định 68/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2017
1762

Quyết định 1518/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
1763

Quyết định 21/2014/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
1764

Quyết định 463/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
1765

Quyết định 301/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
1766

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2017
1767

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc công bố, tiếp cận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Lĩnh vực: Hàng hải; An ninh quốc gia; Thông tin-Truyền thông Tải về
Xác thực: 24/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1768

Quyết định 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
1769

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
1770

Văn bản hợp nhất 2255/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Xác thực: 06/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1771

Văn bản hợp nhất 2207/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về chống thư rác

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1772

Văn bản hợp nhất 2210/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số về dịch vụ chứng thực chữ ký số

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Thông tin-Truyền thông Tải về
Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1773

Văn bản hợp nhất 2201/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1774

Văn bản hợp nhất 2206/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1775

Văn bản hợp nhất 2147/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Xác thực: 24/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1776

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2017
1777

Quyết định 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về quy trình quản lý đầu tư xây dựng và triển khai hoạt động trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
1778

Quyết định 248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định các khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
1779

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
1780

Quyết định 171/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
Vui lòng đợi