Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.791 văn bản: Thông tin-Truyền thông
61

Quyết định 578/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung tiêu chí, thành lập Hội đồng và quy trình xác định thí điểm nền tảng số phục vụ người dân năm 2022

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
62

Quyết định 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
63

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
64

Quyết định 251/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
65

Thông báo 88/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 23/3/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
66

Quyết định 486/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bộ Công Thương

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
67

Thông báo 86/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 16/3/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
68

Quyết định 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập"

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
69

Kế hoạch 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
70

Quyết định 451/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
71

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng năm 2022

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
72

Thông tư 19/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
73

Công văn 851/LĐTBXH-TTTT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
74

Quyết định 509/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
75

Công văn 834/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
76

Công văn 946/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các cơ quan Nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
77

Quyết định 27/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
78

Quyết định 182/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2022

Ban hành: 12/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
79

Thông báo 70/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
80

Quyết định 579/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
Vui lòng đợi