Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.490 văn bản: Thông tin-Truyền thông
41

Quyết định 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
42

Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
43

Quyết định 630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
44

Quyết định 113/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin-Truyền thông Tải về
45

Quyết định 697/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
46

​Quyết định 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước, đảm bảo an ninh và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông Tải về
47

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
48
49

Quyết định 227/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
50

Quyết định 126/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng của Bộ Giao thông Vận tải đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
51

Kế hoạch 572/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
52

Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
53

​Kế hoạch 407/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023​

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
54

Quyết định 405/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
55

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
56

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
57

Kế hoạch 476/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về
58

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
59

Kế hoạch 865/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thi hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
60

Hướng dẫn 95-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về