Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.791 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3461

Quyết định 2813/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
3462

Quyết định 1244/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2009
3463

Quyết định 1242/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2009
3464

Quyết định 759/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Chỉ định Phòng đo kiểm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
3465

Quyết định 698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2009
3466

Công văn 239/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc mở Văn phòng thường trú của Báo Xây dựng tại Quảng Ninh

Lĩnh vực: Xây dựng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2009
3467

Quyết định 632/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2009
3468

Quyết định 911/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2009
3469

Thông tư 19/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
3470

Thông tư 18/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
3471

Thông tư 20/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
3472

Thông tư 17/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
3473

Quyết định 1934/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án Hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, Website của AI Games III

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
3474

Nghị định 50/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2009
3475

Quyết định 671/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính lỗi chính tả trong Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT ngày 4 tháng 5 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2009
3476

Công văn 3280/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh các quy định về hoạt động của công ty con trong Tập đoàn

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2009
3477

Quyết định 2420/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành Kế hoạch cung cấp trực tuyến dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
3478

Công văn 3215/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thông tin cho người dân ở các xã

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2009
3479

Quyết định 809/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc nâng cấp công nghệ và kết cấu thông tin Trang tin điện tử về cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
3480

Thông tư liên tịch 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Công an về phối hợp phòng, chống in lậu

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2009
Vui lòng đợi