Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.786 văn bản: Thông tin-Truyền thông
41

Quyết định 487/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
42

Nghị định 25/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
43

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 12/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
44

Kế hoạch 115/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao hiệu quả công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
45

Chỉ thị 02/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
46

Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
47

Công văn 1194/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025"

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
48

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
49

Công văn 1149/BTTTT-VNNIC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của các địa phương

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
50

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
51

Quyết định 597/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
52

Quyết định 607/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
53

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
54

Quyết định 649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
55

Quyết định 579/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
56

Quyết định 578/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung tiêu chí, thành lập Hội đồng và quy trình xác định thí điểm nền tảng số phục vụ người dân năm 2022

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
57

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
58

Quyết định 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
59

Quyết định 251/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
60

Thông báo 88/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 23/3/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
Vui lòng đợi