Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.527 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quyết định 458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La

02

Quyết định 457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn thành viên Ban Biên tập và Tổ Thư ký giúp việc Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La

03
04

Quyết định 403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

05

Công văn 1895/BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách

06

Quyết định 756/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin

07

Quyết định 466/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022

08

Quyết định 199/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023

09

Quyết định 576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022

10

Quyết định 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đối với Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng

11

Quyết định 299/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước

12

Quyết định 1041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

13
14

Kế hoạch 1714/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2023

15
16

Kế hoạch 182/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2028

17

Quyết định 27/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

18

Thông tư 02/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

19

Quyết định 419/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ

20

Chỉ thị 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách