Thông báo 56/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng tại phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 56/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

KT LUN CA THNG CHÍNH PH NGUYN XUÂN PHÚC TẠI PHIÊN HP CA HI ĐNG THI ĐUA - KHEN THƯNG TRUNG ƯƠNG

 

Ngày 18 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau khi nghe đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng và dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận như sau:

1. Trong năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bám sát và góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường li của Đảng, phù hợp với những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các phong trào thi đua đã được đổi mới, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều hình thức tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo thêm động lực và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Các thành viên Hội đồng đã chủ động, trách nhiệm trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của các cụm, khi thi đua được đi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, khen thưởng thông qua phát hiện điển hình, nhân tố mới trong phong trào thi đua, khen thưởng đột xuất, khen cho người lao động được quan tâm và bước đầu đạt kết quả tích cực.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2017 còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

Một số phong trào thi đua chưa huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân nên hiệu quả chưa cao, có nơi còn mang tính hình thức; chưa tạo được sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân; chưa tạo được sự chuyển biến sâu rộng từ cơ sở và đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương. Việc tuyên truyền về các điển hình, các phong trào thi đua chưa được thường xuyên và rộng rãi, chưa thực sự tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương. Khen thưởng cho công nhân, người lao động trực tiếp, nông dân còn hạn chế; một số địa phương khen thưởng kháng chiến còn tồn đọng.

3. Năm 2018 là năm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11 tháng 6 năm 1948 - 11 tháng 6 năm 2018), năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, thực hiện chủ đề hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua hưng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

b) Ngay từ đầu năm, tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt, đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2018 của từng bộ, ngành và địa phương.

Tổ chức các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

c) Thường xuyên, coi trọng việc phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, sáng tạo và có nhiều hình thức để biểu dương, động viên, nhân rộng. Thực hiện tốt cả 4 khâu phát hiện, bồi dưỡng, tng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố, mô hình mới.

d) Thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn làm tiêu chí khen thưởng. Thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ trong bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biu, xuất sắc đkhen thưởng, tránh khen thưởng tràn lan, vận dụng các quy định của pháp luật để khen thưởng. Tạo sự chuyển biến tích cực trong khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

- Lấy ý kiến rộng rãi về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đnắm bắt thông tin trước khi đề nghị khen thưởng.

- Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những hồ sơ tồn đọng trong khen thưởng kháng chiến, phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

đ) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, nghiên cứu, tham mưu đề xuất sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng.

- Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thtrong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện, bảo đảm công tác thi đua khen thưởng thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Sớm kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đđảm bảo hiệu quả hoạt động.

e) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu ý kiến của các đại biu, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng và kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để sớm triển khai thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi ni trong các tầng lớp nhân dân.

g) Phát huy những kết quả đã đạt được, với khí thế mới, động lực mới, đề nghị các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và cơ quan thường trực của Hội đồng chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Thành viên Hội đồng TĐKTTW;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, TGĐ Cổng TTĐTT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3). TH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

Thuộc tính văn bản
Thông báo 56/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 56/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 08/02/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!