Quyết định 6/2021/QĐ-UBND Quy định xét danh hiệu Trí thức Bắc Giang tiêu biểu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG
________

Số: 6/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Bắc Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại Tờ trình số 65/TTr-LHH ngày 11 tháng 3 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

Điều 3. Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;

- Vụ pháp chế - Bộ Khoa học & Công nghệ;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;

- Liên hiệp hội và các hội thành viên;

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ LĐVP; các phòng, đơn vị;

+ Trung tâm Thông tin;

+ Lưu VT; KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Mai Sơn

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

QUY ĐỊNH

Tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, xét chọn, hình thức tôn vinh, khen thưởng, quyền lợi, trách nhiệm của các cá nhân được tôn vinh, trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân là người Bắc Giang hoặc người đang sinh sống, công tác, làm việc tại Bắc Giang từ đủ 05 năm trở lên tính đến thời điểm 31/12 của năm trước xét tôn vinh, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn, tôn vinh của Quy định này.

2. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”.

Điều 3. Nguyên tắc xét chọn, tôn vinh

1. Việc xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân tham gia xét chọn, tôn vinh và tuân thủ các nội dung của Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Mỗi cá nhân chỉ được tôn vinh một lần.

2. Tổ chức tôn vinh lần thứ nhất năm 2021 cho các cá nhân đạt thành tích trong thời gian từ 01/01/2016 đến trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành; tổ chức từ lần thứ hai trở đi, chỉ xét thành tích đạt được từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành.

3. Đối với đề tài, giải pháp, nhiệm vụ, công trình khoa học và công nghệ của nhóm tác giả đạt giải Hội thi, Giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thì chỉ xét chọn, tôn vinh một người chủ trì hoặc người có đóng góp trên 50% do nhóm tác giả giới thiệu hoặc cơ quan chủ trì đề xuất.

4. Không xét chọn, tôn vinh đối với các trường hợp đang thi hành án, có án tích, trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật, hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo nhưng chưa được xác minh làm rõ.

5. Cá nhân được tôn vinh “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” phải được trên 2/3 thành viên Hội đồng xét, chọn đồng ý suy tôn.

 

Chương II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN, TÔN VINH

 

Điều 4. Điều kiện xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”

Cá nhân tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” phải đảm bảo các điều kiện sau:

1.  Hoàn thành tốt nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

2.  Có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

3.  Là người lao động trí óc và có trình độ từ đại học trở lên.

Điều 5. Tiêu chuẩn xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”

Cá nhân tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1.  Có công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ đạt một trong các giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam; giải thưởng về khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đạt giải A, giải B Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; đạt giải thưởng quốc tế và khu vực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2.  Có phát minh hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được nghiên cứu, áp dụng hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang và được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng bảo hộ.

3.  Có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) đạt hiệu quả cao và đạt một trong các giải sau: giải nhất, giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; đạt giải nhất các cuộc thi, hội thi khác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức; giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang; giải nhất cuộc thi, hội thi khác về lĩnh vực khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức.

4.  Đạt danh hiệu trí thức tiêu biểu của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các hội cấp Trung ương trao tặng.

5.  Được phong hàm giáo sư, phó giáo sư.

6.  Được phong tặng một trong các danh hiệu cao quý: Nhà giáo nhân dân; Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sĩ nhân dân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

 

Chương III. THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CHỌN; HÌNH THỨC TÔN VINH, KHEN THƯỞNG

 

Điều 6. Thẩm quyền tổ chức xét chọn, tôn vinh

1.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”.

2.  Hội đồng xét chọn danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét chọn các đối tượng tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” theo quy định tại Điều 2 của Quy định này.

3.  Tổ giúp việc Hội đồng do Phó Chủ tịch Hội đồng - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ.

4.  Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng xét chọn tổ chức việc xét chọn đảm bảo thực hiện theo đúng quy định trong Quy định này và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 7. Thành phần, nguyên tắc làm việc của Hội đồng và Tổ giúp việc

1. Hội đồng gồm các thành viên sau:

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

Phó Chủ tịch Thường trực: Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Các Phó Chủ tịch: Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) và đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan.

d) Thư ký Hội đồng: Lãnh đạo Ban Tư vấn, phản biện Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, công khai, dân chủ. Kỳ họp của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 thành viên tham dự. Việc biểu quyết suy tôn của Hội đồng được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng; nghiên cứu hồ sơ, tài liệu trình Hội đồng và đánh giá, biểu quyết suy tôn độc lập bằng phiếu kín.

3. Tổ giúp việc Hội đồng gồm lãnh đạo phòng chuyên môn của cơ quan có lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng, do lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm Tổ trưởng.

Điều 8. Hồ sơ đăng ký xét chọn, tôn vinh

Hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”, gồm:

1.  Bản đăng ký tham dự xét chọn, tôn vinh danh hiệu;

2.  Báo cáo thành tích của cá nhân tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu (Bản đăng ký và Báo cáo thành tích có xác nhận của tổ chức hội, cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi cư trú).

3.  Văn bản giới thiệu của tổ chức hội, cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi cư trú.

4.  Bản sao các giấy tờ chứng nhận đạt tiêu chuẩn: Quyết định công nhận Danh hiệu; Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng, Hội thi; Bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích và các tài liệu khác có liên quan.

Điều 9. Quy trình xét chọn, tôn vinh

1.  Ban hành Kế hoạch và thông báo tổ chức xét chọn

Cơ quan Thường trực Hội đồng tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” trước 15/01 của năm xét chọn và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

2.  Nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn

Các cá nhân đề nghị xét chọn lập 01 bộ hồ sơ bản chính và 01 bộ hồ sơ bản điện tử theo hướng dẫn của Hội đồng và gửi về Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng) trước ngày 18/5 của năm xét chọn.

3.  Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, tổng hợp hồ sơ

Cơ quan Thường trực Hội đồng và Tổ giúp việc có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh danh hiệu.

4.  Thẩm định hồ sơ

Cơ quan Thường trực Hội đồng và Tổ giúp việc có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh và báo cáo kết quả với Hội đồng.

5.  Tổ chức họp Hội đồng theo trình tự

a)  Cơ quan Thường trực Hội đồng báo cáo tóm tắt tình hình đăng ký tham gia xét chọn, tôn vinh và kết quả thẩm định hồ sơ tham gia;

b)  Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu kín suy tôn;

c)  Lập biên bản kết quả xét chọn, báo cáo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”.

6.  Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”.

a)  Cơ quan Thường trực Hội đồng tổng hợp kết quả xét chọn, tôn vinh, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Ban Thi đua khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b)  Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định gồm:

Tờ trình của Hội đồng;

Báo cáo thành tích và các văn bản, tài liệu có liên quan;

Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng.

Điều 10. Hình thức tôn vinh, khen thưởng

1. Trí thức Bắc Giang tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng biểu trưng, Bằng khen, kèm tiền thưởng theo quy định.

2. Lễ tôn vinh được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và thiết thực theo đúng quy định hiện hành,

Điều 11. Thời gian tổ chức xét chọn, tôn vinh

Việc xét chọn, tôn vinh danh hiệu được thực hiện định kỳ 5 năm một lần, lần thứ nhất tổ chức vào năm 2021 và tôn vinh gắn với trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật; từ lần thứ 2 trở đi, gắn với dịp trao Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang.

 

Chương IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐƯỢC TÔN VINH

 

Điều 12. Quyền lợi của cá nhân được tôn vinh

1.  Cá nhân được tôn vinh danh hiệu, được tặng thưởng như quy định tại Điều 10 Quy định này.

2.  Có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng đúng mục đích.

3.  Danh hiệu được tôn vinh là danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp tỉnh, được hưởng các quyền lợi như các danh hiệu, hình thức khen thưởng cấp tỉnh khác.

Điều 13. Trách nhiệm của cá nhân được tôn vinh

1. Có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, phổ biến sáng kiến, đề tài, giải pháp đạt giải hoặc phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được công nhận ứng dụng vào thực tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

2. Giữ gìn và phát huy thành tích của cá nhân đã đạt được.

 

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

a)  Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức xét chọn tôn vinh; tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức xét chọn tôn vinh sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b)  Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét chọn danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” và thực hiện các công việc liên quan đến việc xét chọn, tôn vinh;

c)  Thành lập Tổ giúp việc và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức xét chọn, tôn vinh;

d)  Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” bảo đảm trang trọng, tiết kiệm;

đ) Lập dự toán kinh phí tổ chức xét chọn, tôn vinh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

e)  Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác xét chọn, tôn vinh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2.  Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh; tuyên truyền trước, trong và sau Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”.

3.  Sở Nội vụ phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện các bước quy trình đề nghị tôn vinh, khen thưởng theo Quy định này.

4.  Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tích cực phối hợp với Hội đồng và Cơ quan thường trực Hội đồng triển khai thực hiện công tác xét chọn, tôn vinh đảm bảo đúng quy định, phát huy hiệu quả cao.

Điều 15. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức xét chọn, tôn vinh danh “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” do ngân sách tỉnh đảm bảo, được cấp vào dự toán chi không thường xuyên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Kinh phí khen thưởng được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng tỉnh.

Điều 16. Xử lý vi phạm

1. Cá nhân có hành vi kê khai gian dối về thành tích hoặc lập hồ sơ không trung thực để được xét chọn, tôn vinh thì bị hủy bỏ quyết định tôn vinh danh hiệu và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỉ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cá nhân đã được tôn vinh mà vi phạm pháp luật đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị thu hồi danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”.

2. Tổ chức, cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị được xét chọn, tôn vinh; người lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết định xét chọn, tôn vinh trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỉ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy định này và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Hội đồng xét chọn và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Mai Sơn

thuộc tính Quyết định 6/2021/QĐ-UBND

Quyết định 6/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu”
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Sơn
Ngày ban hành:16/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi