Quyết định 35/2021/QĐ-UBND Quy định phong trào thi đua Thanh niên làm chủ đất nước của tỉnh Lào Cai 2021-2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

____________

Số: 35/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Lào Cai, ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHONG TRÀO THI ĐUA “THANH NIÊN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 337/TTr-SNV ngày 22/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2021, thay thế Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 và Điều 3 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ);
- Như Điều 3 QĐ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Công báo Lào Cai; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KGVX, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

QUY ĐỊNH

PHONG TRÀO THI ĐUA “THANH NIÊN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phong trào thi đua "Thanh niên làm chủ đất nước" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Đối tượng thi đua

1. Các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh gồm: Đoàn cấp huyện và tương đương; Đoàn cấp cơ sở.

2. Các hội thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai đã được phê duyệt thành lập, hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên đang tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các Hội thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Mục tiêu thi đua

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức đoàn, các đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các mục tiêu sau:

1. Giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu kết nạp mới 35.000 đoàn viên. Giới thiệu 10.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, trong đó phấn đấu ít nhất 70% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên toàn tỉnh đạt 70% trở lên.

2. Giúp đỡ trên 1.000 hộ thanh niên nghèo thoát nghèo, xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 01 Câu lạc bộ Khởi nghiệp cấp tỉnh, 14 Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện, 300 tổ hợp tác, 16 tổ hợp tác xã thanh niên.

3. Phấn đấu 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp xã có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên. Hàng năm, 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác.

4. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động và tổ chức của Đoàn, Hội tới 70% các doanh nghiệp và thanh niên công nhân trên địa bàn; phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 thành lập mới được 8-10 tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn.

5. Hàng năm, các cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên. Mỗi năm, toàn tỉnh huy động ít nhất 8.000 ngày công của thanh niên giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

6. Đoàn - Hội - Đội các cấp xây dựng ít nhất 200 công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi; hàng năm, giúp đỡ ít nhất 5.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

7. Hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch dịch vụ, du lịch cộng đồng. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 65.000 lượt; giới thiệu việc làm cho 11.000 lượt đoàn viên, thanh niên. Duy trì hiệu quả Câu lạc bộ Khởi nghiệp Lào Cai. Phấn đấu dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua tổ chức Đoàn tăng ít nhất 30 %.

Điều 4. Nội dung thi đua

1. Đoàn viên, Thanh niên các dân tộc Lào Cai thi đua: “Học tập, phấn đấu, lao động, rèn luyện, tu dưỡng và cống hiến theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

2. Xây dựng đoàn viên, thanh niên thực sự trở thành đội dự bị tuyệt đối trung thành của Đảng cộng sản Việt Nam. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng đoàn viên, chất lượng thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

3. Tạo ra nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, phát huy được tiềm năng, vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

4. Xây dựng các tổ chức hội trong thanh, thiếu niên các cấp vững mạnh xuất sắc, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Lào Cai, vì lợi ích thiết thực của mỗi đoàn viên và thanh niên.

5. Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng thành công nhiều điển hình tiên tiến các cấp trong thanh niên các dân tộc tỉnh Lào Cai trên mọi lĩnh vực của đời sống, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

6. Ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, các lĩnh vực trong thanh, thiếu niên các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Điều 5. Khẩu hiệu thi đua

1. Đoàn viên, thanh niên các dân tộc tỉnh Lào Cai quyết tâm thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lào Cai thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 6. Nguyên tắc khen thưởng

1. Các cơ quan, đơn vị, các cơ sở Đoàn thực hiện việc đánh giá phân xếp loại các tập thể, cá nhân trước khi đề nghị xét khen thưởng.

2. Tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng phải là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong những tập thể, cá nhân đủ điều kiện khen thưởng.

3. Đối với cán bộ Đoàn các cấp trong một năm, nếu đã đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” thì không đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua thường xuyên và ngược lại.

Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 7. Khen thưởng cấp Nhà nước

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 8. Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được xét tặng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Là tập thể xung kích, sáng tạo, đi đầu và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nội dung thi đua, nhiệm vụ được giao của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm.

2. Có nhân tố mới, mô hình mới hoặc công trình thanh niên tiêu biểu trong phong trào thi đua để các tập thể khác trong tỉnh, hoặc ngành, học tập.

3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Là tập thể, tiêu biểu, xuất sắc nhất dẫn đầu các khối thi đua sau:

a) Khối các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc;

b) Khối các tổ chức Đoàn của các xã, phường, thị trấn;

c) Khối các tổ chức Đoàn của các cơ quan;

d) Khối các tổ chức Đoàn của doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học.

Điều 9. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho các tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được bình xét trong phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” hàng năm và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Là tập thể tiêu biểu trong những tập thể có 02 (hai) năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Đã được Tỉnh đoàn hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khen thưởng trong phong trào thi đua này.

2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho các cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân có 02 (hai) năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Có 02 (hai) năm liên tục được Tỉnh đoàn hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khen thưởng trong phong trào thi đua này.

3. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong phòng, chống thiên tai; hành động nhân văn, dũng cảm cứu người, phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 10. Khen thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1. Khen thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp thực hiện theo quy định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 11. Nguồn kinh phí khen thưởng và mức tiền thưởng

1. Nguồn kinh phí khen thưởng

a) Cấp Nhà nước và cấp tỉnh: Kinh phí được trích từ quỹ thi đua khen thưởng tỉnh;

b) Cấp Tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân cấp huyện: Kinh phí được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị và địa phương;

c) Quỹ thi đua khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

2. Mức tiền thưởng

Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh và cấp Tỉnh đoàn, địa phương thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Điều 12. Đăng ký thi đua

1. Việc đăng ký thi đua thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. Tỉnh đoàn có trách nhiệm tổng hợp, rà soát và gửi đăng ký thi đua về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua, Khen thưởng) trước ngày 31/01 hàng năm.

Điều 13. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Lào Cai.

2. Tuyến trình khen thưởng.

a) Các huyện, thị, thành đoàn tổng hợp hồ sơ, thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (qua Phòng Nội vụ); Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Tỉnh đoàn Lào Cai);

b) Các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn còn lại (trừ các huyện, thị, thành đoàn) tổng hợp hồ sơ, thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân trình Tỉnh đoàn xét duyệt trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Tỉnh đoàn tổng hợp, rà soát danh sách đề nghị khen thưởng hàng năm gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng) trước ngày 20/02 của hàng năm.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua

1. Giao Tỉnh đoàn Lào Cai là cơ quan thường trực phong trào thi đua chuyên đề “Thanh niên làm chủ đất nước” giai đoạn 2021 - 2025. Cơ quan thường trực có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng), các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai các nội dung của quy định này đến các đối tượng thi đua; tổng hợp đăng ký thi đua; kiểm tra; hướng dẫn; xây dựng điển hình tiên tiến; đánh giá, thẩm định và trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trình Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng); định kỳ báo cáo hàng năm, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng) có trách nhiệm phối hợp với Tỉnh đoàn hướng dẫn thực hiện quyết định này; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai phong trào thi đua. Thẩm định và trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo đề nghị của Tỉnh đoàn.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt quy định này.

4. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin, tuyên truyền

a) Thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, về các phong trào thi đua yêu nước; nêu gương cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt phong trào thi đua trên địa bàn; phát hiện, phản ánh, phổ biến các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, những cách làm mới, làm hay trong công tác thi đua, khen thưởng để phổ biến, nhân rộng, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ngày càng thiết thực, hiệu quả, sâu rộng trong nhân dân các dân tộc Lào Cai;

b) Phản ánh kịp thời những đơn vị, địa phương chưa hoặc không tổ chức phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thi đua không thiết thực, kém hiệu quả; xét khen thưởng các đối tượng không có tác dụng nêu gương, hoặc khen thưởng không đúng quy định của pháp luật, cũng như những vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 15. Tổng kết và khen thưởng

1. Tổng kết và khen thưởng phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện vào dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ngày 26/3) hàng năm.

2. Trong quá trình thực hiện quyết định nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Tỉnh đoàn Lào Cai, Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

thuộc tính Quyết định 35/2021/QĐ-UBND

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào CaiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:35/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Xuân Trường
Ngày ban hành:01/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2009/QĐ-UBND ngày 17/06/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2009/QĐ-UBND ngày 17/06/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế

Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Thông tin-Truyền thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Vui lòng đợi