Quyết định 33/2021/QĐ-UBND Nghệ An Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 33/2021/QĐ-UBND

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ AnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:33/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Đình Long
Ngày ban hành:08/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

_______________

Số: 33/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Nghệ An, ngày 08 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HỒ XUÂN HƯƠNG

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 2643/TTr-SVHTT ngày 04/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2021 và thay thế Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT H
ĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT VX UBND tỉnh;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- CVP, Phó CVP VX
UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, VX (TP, Tr
).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đình Long

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HỒ XUÂN HƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

Tên gọi của giải thưởng: Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tác phẩm, công trình, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng Giải thưởng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc xét tặng Giải thưng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Tác giả, nhóm tác gilà công dân Việt Nam đang sinh sng, làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An; hoặc qua đời khi đang thường trú tại Nghệ An có công trình, tác phẩm đã công bố trong giai đoạn xét giải.

2. Tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam không sinh sống tại Nghệ An nhưng có các công trình, tác phẩm về Nghệ An đã công bố trong giai đoạn xét giải.

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng giải thưởng.

Điều 4. Tác phẩm, công trình tham gia xét tặng Giải thưởng

1. Văn xuôi: Tiểu thuyết, tập truyện ngắn, truyện dài, truyện vừa, tập bút ký, tạp văn, tản văn, kịch bản văn học đã được xuất bn.

2. Lý luận phê bình: công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về văn học, nghệ thuật đã được xuất bản (không xét tác phẩm là giáo trình giảng dạy trong nhà trường).

3. Thơ: Tập thơ, trường ca đã được xuất bản.

4. Sân khấu: Kịch bản sân khấu đã được dàn dựng và công diễn (trên sân khấu từ cấp tỉnh trở lên) hoặc tập kịch bản đã được xuất bản.

5. Mthuật: Bao gồm các tác phẩm hội họa, điêu khắc và đồ họa đã được trưng bày tại các cuộc triển lãm mỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên.

6. Âm nhạc: Tác phẩm thuộc các thể loại âm nhạc (đã được biểu diễn trên sân khấu cấp tỉnh trở lên, hoặc đã được giới thiệu, phổ biến trên sóng phát thanh truyền hình cấp tỉnh trở lên).

7. Nhiếp ảnh: Ảnh đơn nghệ thuật, bộ ảnh nghệ thuật đã được trưng bày ở triển lãm từ cấp tỉnh trở lên, được Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ nghệ thuật hoặc tập sách ảnh đã được xuất bản.

8. Múa: Bao gồm các tác phẩm múa sinh hoạt, múa tính cách, múa tập thể, thơ múa (poem ballett) đã được công diễn trên các loại hình sân khu cấp tỉnh trở lên.

9. Văn nghệ dân gian: Công trình sưu tầm, nghiên cứu giới thiệu về văn học, nghệ thuật dân gian đã được xuất bản.

Điều 5. Thời gian xét tặng và trao Giải thưởng

1. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương được xét và công bố 05 năm một lần nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

2. Việc công bố và trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương phải được xem là thành tựu văn hóa chung của tỉnh Nghệ An, được kết hợp với việc tổ chức phát hành, công diễn các tác phẩm được giải một cách rộng rãi, trang trọng nhằm giới thiệu đến nhân dân Nghệ An và cả nước.

Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng

1. Điều kiện xét tặng Giải thưởng

a) Tác phẩm, công trình tham dự giải thưởng phải là tác phẩm, công trình đã được các cơ quan, tổ chức văn hóa, văn học nghệ thuật từ cấp tỉnh trở lên công bố, xuất bản trong thời gian 5 năm (từ sau mốc thời gian xét giải Hồ Xuân Hương ln trước đến trước thời điểm xét giải Hồ Xuân Hương lần tiếp theo ít nhất 01 năm);

b) Tác phẩm, công trình không vi phạm về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố, xuất bản;

c) Không được sử dụng lại các tác phẩm cũ trong các tập sách đã công bố hoặc trùng lặp, sao chép bố cục, nội dung tác phẩm của tác giả trước đây đã công bố và trao giải thưởng tại các đợt xét giải Hồ Xuân Hương trước;

d) Tác phẩm, công trình tham dự giải thưng là tác phẩm, công trình có thể đã được tặng giải trong nước hoặc quốc tế;

đ) Các tác phẩm dự xét giải thưng sẽ được lưu lại tại Hội đồng xét giải, chi trả lại bản gốc cho các tác phẩm mỹ thuật;

e) Mỗi tác giả, nhóm tác giả chỉ được gửi tác phẩm, công trình tham dự giải 01 (một) chuyên ngành.

2. Tiêu chuẩn tác phẩm, công trình được xét tặng.

a) Có giá trị cao về văn học nghệ thuật, về nội dung tư tưng và hình thức nghệ thuật;

b) Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nền văn học nghệ thuật Nghệ An và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Điều 7. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng

1. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương có các giải A, B, C và Khuyến khích của từng chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành được xét tặng không quá 01 giải A, 02 giải B; 03 giải C, 05 giải Khuyến khích.

2. Tác gi/đồng tác giả có tác phẩm, công trình đạt giải A, B, C, Khuyến khích được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tác giả, tác phẩm, công trình đạt giải kèm theo tiền thưởng.

3. Mức thưởng: Thực hiện theo khoản 05, Điều 7, Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 12/12/2018 về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 8. Hội đồng xét tặng Giải thưởng

Việc xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương được thực hiện qua 02 cấp Hội đồng như sau:

1. Hội đồng chung khảo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập gồm từ 13 đến 15 thành viên.

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách văn xã;

b) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An;

c) Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

d) Thành viên Hội đồng:

- Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An (theo dõi chuyên ngành văn học, nghệ thuật); Đại diện lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An; Đại diện các Ban chuyên ngành của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An (các thành viên không có tác phẩm/công trình tham gia xét tặng giải thưởng);

- Mời các chuyên gia có uy tín trong từng lĩnh vực tham gia xét giải.

2. Hội đồng sơ khảo do Chủ tịch Hội đồng chung khảo ra Quyết định thành lập theo các chuyên ngành của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An và Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An. Mi chuyên ngành được thành lập 01 Hội đồng sơ khảo gồm từ 5 đến 7 người:

a) Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An; Đại diện lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng: Đại diện các Ban chuyên ngành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An; các nhà chuyên môn, chuyên gia có uy tín và am hiểu về lĩnh vực chuyên ngành ở trong và ngoài tỉnh (được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An giới thiệu);

c) Hội đồng sơ khảo sử dụng con dấu của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật. Hội đồng có Tổ thư ký giúp việc do Chủ tịch Hội đồng chung khảo ra quyết định thành lập.

Điều 9. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng Giải thưởng

1. Thành lập theo từng đợt xét tặng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tác giả/đồng tác giả có tác phẩm/công trình đang đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương hoặc có người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) có tác phẩm/công trình tham dự giải thưởng không tham gia các cấp Hội đồng.

3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai, theo quy định của pháp luật về thi đua - khen thưng.

4. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 75% thành viên có tên trong Quyết định thành lập, trong đó có Chủ tịch Hội đồng.

5. Hội đồng xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng và tiêu chí chấm điểm cụ thể cho các thể loại tham gia Giải thưởng; trong đó quy định việc chấm điểm theo 03 tiêu chí cơ bản sau:

a) Giá trị về nội dung tư tưởng (40% số điểm);

b) Giá trị về nghệ thuật (40% số điểm);

c) Ảnh hưởng xã hội của tác phẩm (20% số điểm).

6. Hội đồng xem xét, thảo luận về từng tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Quy chế này và nhận xét, cho điểm từng tác phẩm (bằng chữ và bng s) theo thang điểm 10 chi tiết đến 0,25 mỗi tác phẩm vào phiếu và ký tên vào phiếu. Phiếu chấm điểm của các thành viên Hội đồng có giá trị ngang nhau. Nếu phiếu điểm nào cao hơn hoặc thấp hơn điểm trung bình từ 1,5 điểm trở lên thì phiếu đó bị loại (không được tính để cộng và chia điểm).

7. Hội đồng sơ khảo trình Hội đồng chung khảo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật đạt điểm trung bình hợp lệ tối thiểu 6,5.

8. Hội đồng chung khảo chỉ nhận và xem xét các hồ sơ do Hội đồng sơ khảo trình theo quy định.

9. Hội đồng chung khảo thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét đánh giá hồ sơ tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, khiếu nại trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả.

10. Hội đồng chung khảo gửi kết quả chấm giải về Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tặng và khen thưởng cho các tác phẩm, công trình đạt giải.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

1. Tổ chức tuyên truyền về Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương theo định kỳ và triển khai các nội dung nhiệm vụ được phân công.

3. Chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Chung khảo; Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng chung khảo thành lập các Hội đồng sơ khảo, tổ thư ký cho Hội đồng chung khảo và Hội đồng sơ khảo.

Điều 11. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh

1. Là cơ quan thường trực cho Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

2. Tham mưu ban hành Thể lệ, hướng dẫn xét tặng Giải thưởng, phát động các tập thể, cá nhân tham dự giải theo quy định và tổ chức thực hiện Quy chế này.

3. Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng chung khảo; Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng chung khảo thành lập các Hội đồng sơ khảo, tổ thư ký Hội đồng chung khảo và Hội đồng sơ khảo.

4. Chủ trì tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại liên quan đến công tác xét tặng Giải thưng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương theo quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại.

5. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ công bố trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương trang trọng, nghiêm túc.

Điều 12. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan

1. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện việc tổ chức xét giải, trao giải thưởng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Ban Thi đua khen thưng tỉnh: Tham mưu tổng hợp hồ sơ kết quả xét giải của Hội đồng chung khảo trình UBND tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.

3. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: tổ chức tuyên truyền về giải thưởng Hồ Xuân Hương.

Điều 13. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương được cấp từ ngân sách của tỉnh cho Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao.

2. Kinh phí xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương sử dụng để chi cho các hoạt động sau:

a) Xây dựng, triển khai Kế hoạch xét tặng Giải thưng;

b) Thẩm định hồ sơ, tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương của Tổ Thư ký, các thành viên Hội đồng các cấp;

c) Tổ chức phiên họp Hội đồng các cấp;

d) Giải quyết khiếu nại, thắc mắc, kiến nghị, phản ánh của Hội đồng các cấp;

đ) Công bố thông tin về kết quả xét tặng của Hội đồng các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến dư luận;

e) Họp báo công bố kết quả của Hội đồng;

g) Tổ chức Lễ trao giải thưởng;

h) Các hoạt động cần thiết khác cho công tác xét, trao giải thưởng (tổ chức tuyên truyền quảng bá, giới thiệu, dàn dựng công diễn...).

3. Kinh phí Giải thưởng được trích trong Quỹ thi đua - khen thưởng của tỉnh theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương tại thời điểm công nhận kết quả giải thưởng.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi