Quyết định 32/2024/QĐ-UBND Hà Nội ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 32/2024/QĐ-UBND

Quyết định 32/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:32/2024/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Sỹ Thanh
Ngày ban hành:16/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Số: 32/2024/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

trên địa bàn thành phố Hà Nội

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 792/TTr-SNV ngày 18 tháng 3 năm 2024 về việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thay thế Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2024, thay thế Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; cụm, khối thi đua thuộc Thành phố; các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy;
- Thành viên Hội đồng TĐKT TP;
- Trung tâm TTĐT Thành phố;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Sỹ Thanh

 

PHỤ LỤC I. MẪU TRÌNH BÀY BẰNG, HUY HIỆU KHEN THƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /2024/QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2024

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

_____________________

 

Mẫu 01. Mẫu bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố

Mẫu 02. Mẫu bằng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Mẫu 03. Mẫu bằng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Thành phố”

Mẫu 04. Mẫu huy hiệu và hộp đựng huy hiệu “Chiến sĩ thi đua Thành phố”

Mẫu 05. Mẫu khung bằng khen Thành phố

 

Mẫu 01

 

Mẫu 02

 

Mẫu số 03

 

Mẫu số 04

 

Mẫu số 05

 

PHỤ LỤC II. MẪU TRÌNH BÀY ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /2024/QĐ-UBND ngày  tháng   năm 2024

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

___________________

 

Mẫu 01. Công văn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của tập thể

Mẫu 02. Đơn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của cá nhân, hộ gia đình

Mẫu 03. Công văn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng của tập thể

Mẫu 04. Đơn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng của cá nhân, hộ gia đình

Mẫu 05. Danh sách đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng

Mẫu 06. Danh sách đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng

Mẫu 07. Giấy chứng nhận Cấp đổi bằng

Mẫu 08. Giấy chứng nhận Cấp lại bằng

 

Mẫu 01

……………………………
……………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /……….
V/v đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp Thành phố

Hà Nội, ngày   tháng   năm

 

 

Kính gửi: …………………………..1

 

Tên tập thể đề nghị cấp đổi2: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………….………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………

Đã được tặng thưởng3: ………………………………………………………………….

Theo Quyết định số4: …………………….. ngày ….. tháng ….. năm………………… .

Của5: …………………………………………………………………………………….

Số sổ vàng6:

…………………………………………………………………………………………...

Đơn vị trình khen7: ……………………………………………………………………... .

Lý do cấp đổi 8 : …………………………………………………………………………

Hiện vật xin cấp đổi10 : ………………………………………………………………….

1. ………………………………………………………………………………………...

2. ………………………………………………………………………………………...

(Có hiện vật xin cấp đổi kèm theo)

(Tên tập thể đề nghị cấp đổi) cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

__________________

Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng.

1: Ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2: Ghi tên của tập thể được khen thưởng.

3. Ghi tên đơn vị cấp trên trực tiếp.

4. Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua.

5. Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng.

6. Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng.

7. Ghi số thứ tự trong quyết định khen thưởng hoặc số sổ vàng ghi trên bằng.

8. Đơn vị trình khen: Ghi tên sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố đã trình khen cho tập thể.

9. Ghi hư hỏng hoặc ghi in sai bằng.

10. Có nhu cầu cấp đổi hiện vật khen thưởng gì thì ghi tên hiện vật khen thưởng đó.

 

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

Kính gửi: …………………………..1

 

Tên cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp đổi2: ……………………………………………

Số CCCD hoặc CMTND………………………………………………………………

Cấp đổi cho 3:………………………………………………………………………….

Quê quán/chức vụ, đơn vị công tác4:………………………………………………….

Địa chỉ hiện nay: …………………………………………….………………………..

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………….

Đã được tặng thưởng5: ………………………………………………………………..

Theo Quyết định số6: …………………….. ngày ….. tháng ….. năm ……………....

Của7: …………………………………………………………………………………..

Số sổ vàng8:

………………………………………………………………………………………...

Đơn vị trình khen9: ……………………………………………………………………

Lý do cấp đổi10 : ………………………………………………………………………

Hiện vật xin cấp đổi11:……………………………………………………………………………………

1. ……………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………….

(Có hiện vật xin cấp đổi kèm theo)

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

(Địa danh), ngày ….. tháng …. năm …....
Người đề nghị

____________________

Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng.

1: Ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2: Ghi tên của người đề nghị cấp đổi nếu thân nhân đề nghị cấp đổi cho đối tượng được khen thưởng. Ghi tên đối tượng được khen thưởng nếu đối tượng được khen thưởng đề nghị cấp đổi cho bản thân. Ghi tên người đại diện hộ gia đình nếu đề nghị cấp đổi cho hộ gia đình.

3. Ghi tên đối tượng được khen thưởng cần cấp đổi.

4. Ghi quê quán đối với đối tượng được khen thưởng kháng chiến. Ghi chức vụ, đơn vị công tác đối với đối tượng được khen thưởng kinh tế xã hội. (Ghi theo địa danh/chức vụ, đơn vị khi được khen thưởng, không ghi theo địa danh mới). Ghi địa chỉ hộ gia đình nếu đề nghị cấp đổi cho hộ gia đình.

5. Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua.

6. Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng.

7. Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng.

8. Ghi số thứ tự trong quyết định khen thưởng hoặc số sổ vàng ghi trên bằng.

9. Đơn vị trình khen: Ghi tên sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố đã trình khen cho cá nhân, hộ gia đình.

10. Ghi hư hỏng hoặc ghi in sai bằng.

11. Có nhu cầu cấp đổi hiện vật khen thưởng gì thì ghi tên hiện vật khen thưởng đó.

 

Mẫu 03

……………………………
……………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /……….
V/v đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Thành phố

Hà Nội, ngày   tháng   năm

 

 

Kính gửi: …………………………..1

 

Tên tập thể đề nghị cấp lại2: ……………………………

Trực thuộc 3:

Địa chỉ hiện nay: …………………………………………….…………………………

Điện thoại liên hệ:

Đã được tặng thưởng4:

Theo Quyết định số5: …………………….. ngày ….. tháng ….. năm

Của6:

Số sổ vàng7:

Đơn vị trình khen8:

Lý do cấp lại: 9

Hiện vật xin cấp lại:10

1.

2.

(Tên tập thể đề nghị cấp lại) cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

____________________________

Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng

1: Ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết

2: Ghi tên của tập thể được khen thưởng

3. Ghi tên đơn vị cấp trên trực tiếp

4. Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua.

5. Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng.

6. Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng

7. Ghi số thứ tự trong quyết định khen thưởng hoặc số sổ vàng ghi trên bằng.

8. Đơn vị trình khen: Ghi tên sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố đã trình khen cho tập thể.

9. Ghi thất lạc hoặc ghi in sai bằng

10. Có nhu cầu cấp lại hiện vật khen thưởng gì thì ghi tên hiện vật khen thưởng đó.

 

Mẫu 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

Kính gửi: …………………………..1

 

Tên cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp lại2: ……………………………………………..

Số CCCD hoặc CMND: ……………………………………………………………….

Cấp lại cho 3: …………………………………………………………………………...

Quê quán/chức vụ, đơn vị công tác4: …………………………………………………..

Địa chỉ hiện nay: …………………………………………….………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………

Đã được tặng thưởng5: …………………………………………………………………..

Theo Quyết định số6: …………………….. ngày ….. tháng ….. năm ………………...

Của7: ……………………………………………………………………………………

Số sổ vàng8: ……………………………………………………………………………..

Đơn vị trình khen9: ……………………………………………………………………...

Lý do cấp lại 10: ………………………………………………………………………...

Hiện vật xin cấp lại11 : …………………………………………………………………..

1. ………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………...

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

(Địa danh), ngày ….. tháng …. năm …....
Người đề nghị

_______________________

Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng.

1: Ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2: Ghi tên của người đề nghị cấp lại nếu thân nhân đề nghị cấp lại cho đối tượng được khen thưởng. Ghi tên đối tượng được khen thưởng nếu đối tượng được khen thưởng đề nghị cấp lại cho bản thân. Ghi tên người đại diện hộ gia đình nếu đề nghị cấp lại cho hộ gia đình.

3. Ghi tên đối tượng được khen thưởng cần cấp lại.

4. Ghi quê quán đối với đối tượng được khen thưởng kháng chiến. Ghi chức vụ, đơn vị công tác đối với đối tượng được khen thưởng kinh tế xã hội. (Ghi theo địa danh/chức vụ, đơn vị công tác khi được khen thưởng, không ghi theo địa danh mới). Ghi địa chỉ hộ gia đình nếu đề nghị cấp lại cho hộ gia đình.

5. Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua.

6. Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng.

7. Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng

8. Ghi số thứ tự trong quyết định khen thưởng hoặc số sổ vàng ghi trên bằng.

9. Đơn vị trình khen: Ghi tên sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố đã trình khen cho cá nhân, hộ gia đình.

10. Ghi thất lạc hoặc in sai bằng.

11. Có nhu cầu cấp lại hiện vật khen thưởng gì thì ghi tên hiện vật khen thưởng đó.

 

Mẫu số 05

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Công văn số    ngày    tháng    năm của        )

 

TT

Hình thức khen thưởng /Danh hiệu thi đua

Tên đối tượng được khen thưởng

Quê quán/ Chức vụ, đơn vị công tác

Số Quyết định khen thưởng

Ngày, tháng, năm Quyết định

Số sổ

vàng

Họ và tên người ký bằng

Đơn vị trình khen thưởng

Hiện vật đề nghị cấp đổi

Lý do cấp đổi

Bằng

Huy hiệu, Kỷ niệm chương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:…….. trường hợp cấp đổi

Có:…….. hiện vật khen thưởng cấp đổi kèm theo

 

 

Địa danh, ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

_____________________

1. Ghi số thứ tự trong danh sách.

2. Ghi tên hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua của đối tượng được khen thưởng.

3. Ghi tên tập thể hoặc cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng.

4. Ghi quê quán đối với đối tượng khen thưởng kháng chiến, ghi chức vụ, đơn vị công tác đối với khen kinh tế xã hội.

5. Ghi số của Quyết định khen thưởng.

6. Ghi ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng.

7. Ghi số thứ tự trong quyết định hoặc số sổ vàng ghi trên bằng.

8. Ghi họ và tên người ký bằng.

9. Ghi tên sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố đã trình khen cho đối tượng được khen thưởng trước đây.

10. Tích dấu “X” nếu đề nghị cấp đổi bằng.

11. Tích dấu “X” nếu đề nghị cấp đổi Huy hiệu, kỷ niệm chương.

12. Ghi bị hư hỏng hoặc in sai bằng.

 

Mẫu số 06

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Công văn số    ngày    tháng    năm của    )

 

TT

Hình thức khen thưởng /Danh hiệu thi đua

Tên đối tượng được khen thưởng

Quê quán/ Chức vụ, đơn vị công tác

Số Quyết định khen thưởng

Ngày, tháng, năm Quyết định

Số sổ vàng

Họ và tên người ký bằng

Đơn vị trình khen thưởng

Hiện vật đề nghị cấp đổi

Lý do cấp lại

Bằng

Huy hiệu, Kỷ niệm chương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:…….. trường hợp cấp lại

 

 

Địa danh, ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

__________________________

1. Ghi số thứ tự trong danh sách

2. Ghi tên hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua của đối tượng được khen thưởng

3. Ghi tên tập thể hoặc cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng

4. Ghi quê quán đối với đối tượng khen thưởng kháng chiến, ghi chức vụ, đơn vị công tác đối với khen kinh tế xã hội

5. Ghi số của Quyết định khen thưởng

6. Ghi ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng

7. Ghi số thứ tự trong quyết định hoặc số sổ vàng ghi trên bằng

8. Ghi họ và tên người ký bằng

9. Ghi tên sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố đã trình khen cho đối tượng được khen thưởng trước đây.

10. Tích dấu “X” nếu đề nghị cấp lại bằng

11. Tích dấu “X” nếu đề nghị cấp lại huân chương, huy chương, kỷ niệm chương

12. Ghi bị thất lạc hoặc in sai

 

Mẫu 07

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /GCN-BTĐ

Hà Nội, ngày……tháng…..năm …..

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Cấp đổi bằng .... (1)

 

Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố chứng nhận cấp đổi bằng cho:

Tên tập thể (họ và tên cá nhân, hộ gia đình):………………………………………………..........

Quê quán (chức vụ, đơn vị công tác):…………………………………………………………….

Đã được tặng thưởng:………………..(1)………………………………………………………...

Thành tích khen thưởng:……………..(2)………………………………………………………...

Theo Quyết định (Nghị quyết, Lệnh) số:………………....ngày ... tháng ... năm ......... Của………………………………….(3)………………………………………………………….

Số sổ vàng: ...........................................................................................................

Đơn vị trình khen:…………………(4)……………………………………………......................

 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

Ghi chú: Các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đều đúng theo Quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền

(1) Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua, danh hiệu khen thưởng cấp Thành phố.

(2) Ghi câu thành tích trong Quyết định khen thưởng;

(3) Ghi thẩm quyền quyết định khen thưởng;

(4) Ghi tên sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố đã trình khen cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình.

 

Mẫu 08

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /GCN-BTĐ

Hà Nội, ngày……tháng…..năm ……

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Cấp lại bằng…………(1)

 

Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố chứng nhận cấp lại bằng cho:

Tên tập thể (họ và tên cá nhân, hộ gia đình):……………………………………………………

Quê quán (chức vụ, đơn vị công tác):…………………………………………………………...

Đã được tặng thưởng:………………………(1)………………………………………...............

Thành tích khen thưởng:…………………….(2)……………………………………….............

Theo Quyết định (Nghị quyết, Lệnh) số:………………………… ngày ... tháng ... năm .......... Của……………………………………….(3)…………………………………………………..

Số sổ vàng: ...................................................................................................................

Đơn vị trình khen:……………………….(4)…………………………………………………...

 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

Ghi chú: Các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đều đúng theo Quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền

(1) Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Thành phố;

(2) Ghi câu thành tích trong Quyết định khen thưởng;

(3) Ghi thẩm quyền quyết định khen thưởng;

(4) Ghi tên sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố đã trình khen cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi