Quyết định 27/2019/QĐ-UBND Hồ Chí Minh sửa đổi Quy định công tác thi đua, khen thưởng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------------

Số: 27/2019/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2019

QUYT ĐỊNH

Sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố

-------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4205/TTr-SNV ngày 18 tháng 10 năm 2019, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 5698/STP-KTrVB ngày 02 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
“Đối với việc công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng ở cơ sở để đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở quyết định công nhận (thông qua Hội đồng xét sáng kiến, Hội đồng khoa học tại cấp đó). Đối với việc công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng tại thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận (thông qua Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp Thành phố)”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Chính phủ;

Bộ Nội vụ;

- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

Thường trực Thành ủy;

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;

Thường trực Hội đồng nhân dân TP;

- TTUB: CT, các PCT;

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

Các thành viên Hội đồng TĐKT TP;

Các Ban Đảng, ĐUK thuộc Thành ủy;

Các Báo, Đài;

Sở Nội vụ (02 bản);

Ban TĐKT/SNV (05 bản);

VPUB: Các PVP, các Phòng chuyên viên;

Trung tâm Công báo thành phố;

Lưu: VT, (VX/Ng.T) TV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phong

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 27/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 11/11/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực