Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng TrịSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:27/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành:04/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

tải Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------
Số: 27/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Quảng Trị, ngày 04 tháng 11 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
v vic ban hành Quy ch đánh giá kt qu hot đng và khen thƯỞNg
 đi vi các doanh nghip, Doanh nhân trên đa bàn tnh Qung Tr
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: s 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưng; s 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 v/v sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưng năm 2013;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Trị,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đánh giá kết quhoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Gi tt là Quy chế khen thưởng Doanh nghiệp, Doanh nhân)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s2386/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, doanh nhân trên đa bàn tnh chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;.

- TT/HĐND tỉnh (B/c);
-
Cục Kim tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP, CV UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tnh;
- Lưu: VT, TM.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đc Chính

 
 
QUY CHẾ
đánh giá kt qu hot đng và khen thƯỞNg
đi vi các doanh nghip, Doanh nhân trên đa bàn tnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND, ngày 04/11/2015 của UBND tnh Quảng Trị)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi áp dụng:
Quy chế này hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự thủ tục bình xét khen thưởng hàng năm đối với các doanh nghiệp, doanh nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Tt cả các loại hình doanh nghiệp, doanh nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh nộp các khoản thuế vào ngân sách tỉnh Quảng Trị và các doanh nghiệp có số nộp thuế xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng:
- Thi đua theo nguyên tắc: Công khai, tự nguyện, công bằng, hợp tác cùng phát triển.
- Khen thưởng theo nguyên tắc: chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng; Kết hợp động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
- Đánh giá kết quả hoạt động để tuyên dương khen thưởng hàng năm phải khách quan, dân chủ, đúng luật, có tác dụng động viên phong trào thi đua của tất cả các doanh nhân (không phân biệt loại hình tổ chức, quy mô và lĩnh vực hoạt động).
- Khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước, đơn vị nào số lượng lớn và vượt càng cao so với kế hoạch được giao được biểu dương, khen thưởng càng lớn.
Điều 4. Tiêu chí đánh giá và phương pháp đánh giá:
1. Đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc tăng so với năm trước;
2. Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán lớn hơn 1;
3. Doanh nghiệp không vi phạm quy định của pháp luật hiện hành;
4. Nộp thuế đạt và vượt mức dự toán, có số nộp năm sau cao hơn năm trước;
5. Tham gia tốt các hoạt động xã hội;
6. Thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử, không dây dưa nợ đọng hoặc chậm nộp thuế, thực hiện tốt chế độ quảnvà sử dụng hóa đơn, chứng từ, chế độ kế toán và không vi phạm các quy định về thuế;
7. Thực hiện đầy đủ vic đăng ký tham gia và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bo him thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp lut;
Đối với các cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh, ngoài các tiêu chuẩn trên phải thực hiện nộp thuế kê khai, thực hiện tốt các quy định công tác kế toán h kinh doanh, ghi chép s sách kế toán và hóa đơn chứng từ theo quy định;
8. Quan tâm tạo điều kiện thành lập và tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở; thực hin đy đủ việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy đnh của Lut Công đoàn;
9. Doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ gây chết người hoặc có hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân do lỗi của ngưi sử dụng lao động;
10. Không có khiếu nại, tố cáo của người lao động.
Điều 5. Xếp loại doanh nghiệp nộp thuế:
1. Doanh nghiệp và doanh nhân có chỉ tiêu nộp thuế từ 20 tỷ đồng trở lên (Doanh nghiệp loại A);
2. Doanh nghiệp và doanh nhân có chỉ tiêu nộp thuế từ 15 tỷ đồng đến <20 tỷ đồng (Doanh nghiệp loại B);
3. Doanh nghiệp và các doanh nhân có chỉ tiêu nộp thuế từ 10 tỷ đồng đến <15 tỷ đồng (Doanh nghiệp loại C);
4. Doanh nghiệp và các doanh nhân có chỉ tiêu nộp thuế từ 05 tỷ đồng đến <10 tỷ đng (Doanh nghiệp loại D);
 
Chương II
HÌNH THỨC VÀ MỨC KHEN THƯỞNG
 
Điều 6. Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh
1. Giải nhất: Tặng cờ Thi đua của UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 20 triu đồng:
- Doanh nghiệp loại A vượt chỉ tiêu nộp thuế 05% trở lên;
- Doanh nghiệp loại B vượt chỉ tiêu nộp thuế 15% trở lên;
- Doanh nghiệp loại C vượt chỉ tiêu nộp thuế 20% trở lên;
- Doanh nghiệp loại D vượt chỉ tiêu nộp thuế 30% trở lên;
- Các doanh nghiệp khác có chỉ tiêu nộp thuế vượt từ 30% trở lên nhưng phải có số nộp từ 2,5 tỷ đồng tr lên;
- Doanh nghiệp nộp thuế XNK trên địa bàn tỉnh (qua Hải quan Quảng Trị): 100 tỷ đồng, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nội địa;
2. Giải nhì: Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 15 triệu đồng:
- Doanh nghiệp loại A vượt chỉ tiêu nộp thuế 03% đến dưới 05%;
- Doanh nghiệp loại B vượt chỉ tiêu nộp thuế 10% đến dưới 15%;
- Doanh nghiệp loại C vượt chỉ tiêu nộp thuế 15% đến dưới 20%;
- Doanh nghiệp loại D vượt chtiêu nộp thuế từ 25% đến dưới 30%;
- Các doanh nghiệp khác có chỉ tiêu nộp thuế vượt từ 25% đến dưới 30% nhưng phải có số nộp từ 2,0 tỷ đồng trở lên;
- Doanh nghiệp nộp thuế XNK trên địa bàn tỉnh (qua Hải quan Quảng Trị): 70 t đng và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nội địa;
3. Giải ba: Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 10 triệu đồng:
- Doanh nghiệp loại A vượt chỉ tiêu nộp thuế 1% đến dưới 03%;
- Doanh nghiệp loại B vượt chỉ tiêu nộp thuế 5% đến dưới 10%;
- Doanh nghiệp loại C vượt chỉ tiêu nộp thuế 10% đến dưới 15%;
- Doanh nghiệp loại D vượt chỉ tiêu nộp thuế vượt từ 20% đến dưới 25%
- Các doanh nghiệp khác có chỉ tiêu nộp thuế vượt từ 20% đến dưới 25% nhưng phải có số nộp từ 1,5 tỷ đồng trở lên;
- Doanh nghiệp nộp thuế XNK trên địa bàn tỉnh (qua Hải quan Quảng Trị): 50 tỷ đồng và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nội địa.
Điu 7. Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân:
1. Đối với tập thể: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng (Mức tiền thưng thực hiện tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ) cho những Doanh nghiệp loại A, loại B, loại C, loại D hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhưng vượt dưới mức chỉ tiêu nộp thuế quy định được khen thưởng của giải 3, những doanh nghiệp khác vượt chtiêu nộp thuế t15% trở lên nhưng có số nộp tuyệt đối từ 1,15 tỷ đồng trở lên; những doanh nghiệp sử dụng lao động thường xuyên từ 300 lao động trở lên (có tham gia đầy đcác chế độ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Tự nguyện và đảm bảo chế độ tiền lương tối thiểu theo quy định hiện hành của nhà nước); những doanh nghiệp nộp thuế XNK trên địa bàn tỉnh (qua Hải quan Quảng Trị) từ 30 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng; Hợp tác xã có chỉ tiêu nộp thuế đạt từ 500 triệu đồng trở lên.
2. Đối với cá nhân: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng (Mức tiền thưởng thực hiện tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ) cho các cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp thuộc diện sau;
- Các doanh nghiệp đạt các loại Cờ thi đua, Hợp tác xã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tnh được đề nghị tối đa 01 cá nhân để bình xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Hộ kinh doanh có chỉ tiêu nộp thuế đạt từ 250 triệu đồng trở lên được đề xuất và bình chọn tối đa 01 cá nhân để bình xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tnh.
 
Chương III
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG
 
Điều 8. Quy trình xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân:
1. Căn cứ tiêu chuẩn bình chọn quy định tại Điều 4 và Điều 5 các doanh nghiệp và doanh nhân tự đánh giá và chủ động lập hsơ đề nghị xét khen thưởng gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước ngày 25/12 hàng năm;
2. Căn cứ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và doanh nhân, Ban Thi đua - Khen thưng tỉnh tổng hợp, tổ chức mời các đơn vị có liên quan (Gồm: Sở Tài chính, S Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tnh) rà soát số liệu, thẩm định đánh giá các tiêu chuẩn bình chọn thi đua, lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định khen thưởng;
3. Kết quả khen thưởng được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 9. Kinh phí thực hiện khen thưởng và các chi phí phục vụ công tác khen thưởng: Ngân sách tỉnh và huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của Pháp luật.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điu 10. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với các ngành liên quan chịu trách nhiệm trin khai, thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi