Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 21/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015
 
 
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 6726/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 1493/TTr-SNV ngày 13/7/2015 và Báo cáo thẩm định số 1726/STP-VBPQ ngày 23/6/2015 của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐK.T TW;
- Bộ Tư pháp (Cục K.T văn bản);
- Cổng Giao tiếp Điện tử CP;
- TT TU, HĐND, UBND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP UBND TP: CVP, PVP, TT TH - CB, THh;
- Ban TĐKT (SNV);
- Cổng Giao tiếp Điện tử TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu. 20783 (135)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh
 
 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND Thành phố Hà Nội)
Chương I
 
Điều 1.Mục tiêu hoạt động của Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội
Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội thành lập nhằm tăng cường nguồn lực cho công tác thi đua, khen thưởng; chủ động trong hoạt động phong trào và chi tiền thưởng, góp phần động viên, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội là Quỹ phi lợi nhuận, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; nguồn tài trợ; nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hoạt động theo quy định của Pháp luật và Quy chế hoạt động do UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội
1. Chức năng:
Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội là quỹ tài chính, có chức năng thu nhận kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố, nguồn đóng góp của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, nguồn thu hợp pháp khác để chi thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng và chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Nhiệm vụ:
a) Nhiệm vụ thu: Tiếp nhận, quản lý nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố Hà Nội và các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền và hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho mục đích thi đua, khen thưởng để thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội.
b) Nhiệm vụ chi: Chi thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng và chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1. Vận động các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia tài trợ cho các hoạt động theo tôn chỉ và mục đích của Quỹ.
2. Tiếp nhận tiền và hiện vật do các tổ chức, cá nhân tài trợ hợp pháp cho Quỹ.
3. Sử dụng nguồn kinh phí Quỹ theo đúng mục đích.
4. Thực hiện chế độ kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
1. Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội do UBND Thành phố quyết định thành lập. UBND Thành phố giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) quản lý Quỹ. Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng được ủy quyền là chủ tài khoản của Quỹ và có trách nhiệm quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định tại quy chế này và tuân thủ chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.
2. Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội được sử dụng con dấu của Ban Thi đua - Khen thưởng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo đúng quy định.
3. Cuối năm Quỹ Thi đua, Khen thưởng còn dư không sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng cho công tác thi đua, khen thưởng.
4. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Thành phố, có trách nhiệm trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng hàng năm làm cơ sở lập dự toán thu, chi Quỹ.
Chương II
 
1. Ngân sách Thành phố cấp.
2. Nguồn tài trợ và viện trợ bao gồm: Tiền và hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đóng góp tự nguyện và tài trợ cho Quỹ phù hợp với các quy định của pháp luật
3. Nguồn khác: Thu lãi từ tài khoản tiền gửi, các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).
1. Nội dung chi phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.
a) Chi cho in Bằng khen, làm các Kỷ niệm chương, Cờ thi đua, khung bằng khen, hộp đựng kỷ niệm chương, huy hiệu và các hiện vật khen thưởng khác thuộc thẩm quyền khen của UBND thành phố Hà Nội;
b) Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho các tập thể, cá nhân;
c) Chi khen thưởng một số trường hợp đặc biệt theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
d) Chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua:
- Chi tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố.
- Chi xây dựng qui chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; chi tổ chức và triển khai các phong trào thi đua; chi tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; chi tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.
- Chi phát động các phong trào thi đua, khen thưởng theo đợt, chuyên đề, thường xuyên, cao điểm; các hoạt động thi đua, khen thưởng cụm, khối; chi kiểm tra, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng trong toàn Thành phố.
2. Mức chi
a) Chi tiền thưởng: Thực hiện chi khen thưởng theo quy định hiện hành của Trung ương và của Thành phố.
b) Chi cho in Bằng khen, làm các Kỷ niệm chương, Huy hiệu, Cờ thi đua, khung bằng khen, giấy khen, hộp đựng Kỷ niệm chương, Huy hiệu theo hợp đồng với đơn vị sản xuất.
c) Chi cho cán bộ đi công tác để thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng; chi tổ chức các hội nghị ký kết giao ước thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, các cuộc họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố thực hiện theo quy định tại Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
d) Các nội dung và mức chi khác thực hiện theo Quyết định của UBND Thành phố.
Tổng mức chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua hàng năm không được vượt quá 20% mức thu của Quỹ trong năm.
1. Lập dự toán Quỹ: Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, căn cứ nguồn thu đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho mục đích thi đua, khen thưởng, nguồn thu hợp pháp khác, kết quả thực hiện Quỹ Thi đua, khen thưởng năm trước và dự kiến tổng mức chi thi đua, khen thưởng của năm tiếp theo, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) xây dựng dự toán thu, chi Quỹ, báo cáo Sở Nội vụ xét duyệt, gửi Sở Tài chính thẩm định, xác định phần kinh phí bổ sung từ ngân sách Thành phố cho Quỹ, tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét thông qua.
2. Căn cứ Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng hàng năm được UBND Thành phố phê duyệt, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) lập phương án phân bổ kinh phí Quỹ chi tiết theo các nội dung chi, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND Thành phố xem xét phê duyệt làm cơ sở để thực hiện và quyết toán Quỹ theo quy định.
1. Quỹ phải tổ chức công tác kế toán, thống kê theo đúng các quy định của Bộ Tài chính và pháp luật hiện hành về kế toán, thống kê, mở sổ kế toán ghi chép, theo dõi đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh;
2. Chấp hành các chế độ quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán;
3. Mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước đóng góp cho Quỹ và được nhận tiền thưởng, hiện vật khen thưởng; phần kinh phí ngân sách cấp; phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh;
4. Lập và gửi đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo tài chính và quyết toán thu, chi hàng năm của Quỹ về các cơ quan có thẩm quyền;
5. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính về việc thu, quản lý và sử dụng quỹ. Cung cấp các thông tin cần thiết cho các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước khi có yêu cầu theo quy định của Pháp luật;
6. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định hiện hành.
Chương III
 
1. Trực tiếp quản lý, sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội theo đúng mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ đã được UBND Thành phố phê duyệt, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, kế toán hiện hành;
2. Xây dựng dự toán thu, chi Quỹ Thi đua, Khen thưởng và phương án phân bổ kinh phí Quỹ, báo cáo Sở Nội vụ xét duyệt, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND Thành phố theo quy định;
3. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu - chi Quỹ Thi đua, Khen thưởng gửi Sở Nội vụ xét duyệt và tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.
1. Chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng Quỹ đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định tại Quy chế này và quy định hiện hành về công tác quản lý tài chính;
2. Xét duyệt, dự toán thu, chi Quỹ và phương án phân bổ kinh phí Quỹ do Ban Thi đua - Khen thưởng lập, gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định hiện hành.
1. Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) xây dựng, lập dự toán thu, chi Quỹ Thi đua, Khen thưởng, đảm bảo nguồn kinh phí cho Quỹ. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán thu - chi Quỹ, báo cáo UBND Thành phố;
2. Bố trí kinh phí quản lý, hoạt động của Quỹ Thi đua, Khen thưởng trong dự toán ngân sách năm của Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), kiểm tra quyết toán việc sử dụng kinh phí quản lý, hoạt động Quỹ trong quyết toán ngân sách năm của Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ);
3. Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán của Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội.
1. Hướng dẫn Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội làm thủ tục mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
2. Chịu trách nhiệm kiểm soát các khoản thu, chi từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng;
3. Cuối năm ngân sách, thực hiện việc đối chiếu số dư Quỹ Thi đua, Khen thưởng và làm thủ tục chuyển số dư Quỹ sang năm ngân sách tiếp theo để tiếp tục sử dụng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên Sở: Nội vụ - Tài chính tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung, cho phù hợp.

thuộc tính Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:03/08/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/09/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/09/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Vui lòng đợi