Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Kiên Giang

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2020/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2018/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 602/TTr-SNV ngày 08 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:
1. Điều 3 được sửa đổi như sau: “Điều 3. Quy định chung về khen thưởng Quy định chung về khen thưởng được thực hiện theo Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng”.
2. Điều 4 được sửa đổi như sau: “Điều 4. Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua được thực hiện theo Điều 15, Điều 16 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Điều 4, Điều 5 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 5 Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”.
3. Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi như sau:
“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xét tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho công an xã, xã đội”.
4. Bổ sung khoản 7 Điều 12 như sau: “7. Khen thưởng tổ chức, cá nhân thuộc các tổ chức tôn giáo. a) Việc khen thưởng tổ chức, cá nhân các tôn giáo, tổ chức tôn giáo thuộc tỉnh do cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo (Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ) trình Ủy ban nhân dân tỉnh và trình cấp trên khen thưởng. b) Tổ chức, cá nhân các tôn giáo, tổ chức tôn giáo thuộc cấp huyện do cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo (Phòng Nội vụ) huyện, thành phố trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng. 5. Khoản 1 Điều 15 được sửa đổi như sau: “1. Quy định chung về thủ tục, hồ sơ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, thời gian đề nghị khen thưởng và giải quyết hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 10 Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nhân dân; doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc các thành phần kinh tế; đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 11 năm 2020.
3. Quyết định này bãi bỏ Điều 3, Điều 4, khoản 2 Điều 8, Khoản 1 Điều 15Điều 20 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban TĐKT Trung ương (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Website Kiên Giang;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, SNV (5b). vttkieu (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Thanh Bình

Thuộc tính văn bản
Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Thanh Bình
Ngày ban hành: 27/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực