Quyết định 11/2021/QĐ-UBND khen thưởng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tỉnh Quảng Ninh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:11/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tường Văn
Ngày ban hành:03/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH QUẢNG NINH
____________

Số: 11/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi bsung một sđiều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư s 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một sđiều của Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 139/TTr-SNV ngày 28 tháng 12 năm 2020 và Báo cáo thẩm định s233/BC-STP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Ch
ính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục Ki
m tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Vụ Thanh tra - Pháp chế, Ban T
ĐKTTW;
- Thường tr
c Tỉnh ủy;
- Thường tr
c HĐND tnh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- V
0, V1-3, TH4, TH1;
- Lưu: VT, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tường Văn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH QUẢNG NINH
____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

QUY ĐỊNH

Khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

_______________

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đối tượng, hình thức, nội dung thi đua, tiêu chun, thm quyn và quy trình, hsơ đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyn lãnh thổ, an ninh biên gii quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tt là Phong trào thi đua).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Chương II. NỘI DUNG THI ĐUA, TIÊU CHUẨN, THẨM QUYỀN VÀ QUY TRÌNH, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

 

Điều 3. Nội dung thi đua

1. Toàn dân đoàn kết chung tay bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

2. Tích cực tham gia bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh.

3. Kiên quyết đu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành động lấn chiếm, vi phạm chủ quyền lãnh thổ, gây mất trật tự; tham gia phòng ngừa, phát hiện, tgiác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Điều 4. Tổ chức phong trào thi đua

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện phong trào tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

2. Tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” phải gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và với các phong trào thi đua khác của tỉnh, của cơ quan, đơn vị và địa phương.

3. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

4. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xét, tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể được đánh giá, bình xét, suy tôn là đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua thuộc Khối các xã, phường, thị trấn tuyến biên giới đất liền và tuyến biên giới biển, đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu chuẩn chung:

a) Có chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương về tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển, trên đất liền và xây dựng “Nền biên phòng toàn dân”.

b) Cấp ủy, chính quyền phi hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng “Nền biên phòng toàn dân” vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

c) Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nắm vững và thực hiện nghiêm túc các hiệp định, hiệp nghị về biên giới quốc gia, các quy chế khu vực biên giới của nhà nước, tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị 01/2015/CT-TTg ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04/1/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

d) Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định về phân định vịnh Bắc bộ trong đánh bắt hải sản cũng như các nội dung về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển.

đ) Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chtiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

a) Đi với tuyến Biên giới đất liền:

Xây dựng các “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”.

Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động và xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nước láng giềng (xây kè, công trình biên giới, xâm canh, xâm cư…); các loại tội phạm, hoạt động buôn lậu trái phép qua biên giới.

b) Đi với tuyến Biên giới biển:

Xây dựng các “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”, “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự” trên biển.

Giữ thông tin liên lạc; thông tin liên lạc đến các cơ quan chức năng về tình trạng tàu thuyền nước ngoài vi phạm lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của ngư dân, tàu cá nước láng giềng ...; các hoạt động vi phạm pháp luật trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được xét, tặng cho tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc được bình xét trong Phong trào thi đua và đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Tập thể:

a) Đối với các xã, phường, thị trấn.

Có thành tích xuất sắc được bình xét trong Phong trào thi đua.

Có chương trình, kế hoạch về ch đạo, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia (trên biển và trên đất liền).

Phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh th, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng “Nn biên phòng toàn dân” vững mạnh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với nước láng giềng.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; hoàn thành các chtiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nội bộ đoàn kết; thực hiện tt thực hành tiết kiệm, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; không có đơn thư tồn đọng, kéo dài.

b) Đối với Khu phố, Thôn bản.

Tích cực phối hợp, tham gia với Bộ đội Biên phòng trong công tác vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia phòng, chng thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo vệ lợi ích quốc gia ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, có tác dụng nêu gương trong phạm vi cấp tỉnh.

2. Cá nhân:

a) Đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người lao động thuộc các xã, phường, thị trấn:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu đắc lực, có hiệu quả trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tham gia đấu tranh chng các loại tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia, chng buôn lậu và các tệ nạn xã hội có tác dụng nêu gương trong phạm vi cấp tỉnh.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật; có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống lành mnh.

Cung cấp được nhiều nguồn tin có giá trị, tham gia đấu tranh chống các loại tội phạm, chng buôn lậu và các tệ nạn xã hội có tác dụng nêu gương trong phạm vi cấp tỉnh.

b) Đối với quần chúng nhân dân:

Phát hiện và thông báo kịp thời với Bộ đội Biên phòng và địa phương về các hành động vi phạm, lấn chiếm lãnh thổ, hành động gây rối mất trật tự an ninh vùng biên, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cung cấp được nhiều nguồn tin có giá trị, trực tiếp hoặc phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng đấu tranh chống các loại tội phạm, chng buôn lậu và các tệ nạn xã hội có kết quả cụ thể.

Tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, an ninh biên giới quốc gia”, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật; có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

Thực hiện tốt các quy định về chủ quyền an ninh biên giới, không có các hành vi vi phạm chủ quyền biên giới quốc gia của nước bạn, không vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

3. Số lượng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen: Hằng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưng tỉnh) xét, lựa chọn không quá 15 tập thể, 15 cá nhân đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Điều 7. Thẩm quyền khen thưởng

1. Cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xét, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

2. Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh xét, tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.

Điều 8. Quy trình, hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Quy trình xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

a) Việc tổ chức bình xét, suy tôn phải tiến hành từ cơ sở; hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng gửi về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trước ngày 30 tháng 01 hằng năm.

b) Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưng tỉnh) xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua đề nghị Ủy ban nhân dân tnh khen thưởng.

2. Hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Quy định về công tác thi đua, khen thưng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưng của cấp trình khen.

c) Báo cáo thành tích (áp dụng mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ) có xác nhận, chữ ký đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và cấp trình khen thưng.

3. Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng: 02 bộ.

Điều 9. Thời gian tổng kết

1. Mốc thời gian xét duyệt khen thưởng hằng năm phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tnh Quảng Ninh tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.

2. Thi gian tổng kết: Tổ chức vào Quý I năm liền kề.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phi hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xây dựng kế hoạch tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt và tổ chức hội nghị đảm bảo trang trọng, thiết thực và hiệu quả.

Điều 10. Kinh phí khen thưởng

Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là Cơ quan Thường trực phong trào thi đua; chủ trì, phối hợp vi Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua; xét chọn, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

2. SNội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phi hợp cùng Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua; thm định hồ sơ, xét chọn, tổng hợp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Cơ quan Thường trực phong trào thi đua để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi