Quyết định 09/2021/QĐ-UBND Quảng Ninh khen thưởng phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tường Văn
Ngày ban hành:03/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

_______

Số: 09/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cLuật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi bổ sung một số điu của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư s 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một sđiều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 139/TTr-SNV ngày 28 tháng 12 năm 2020 và Báo cáo thẩm định s236/BC-STP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2021 và thay thế Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định khen thưởng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục Kim tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Vụ Thanh tra-Pháp chế, Ban TĐKTTW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trc HĐND;
- CT, PCT UBND tnh;
- V0, V1-3, TH4, TH1;
- Lưu: VT, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tường Văn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

QUY ĐỊNH

Khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 (Ban hành kèm theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND ngày 4S/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

_____________

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đối tượng, nội dung, tiêu chuẩn, thẩm quyền và quy trình, hồ sơ đề nghị khen thưng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và các tập thể xã, phường, thị trn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội cấp cơ sở có tư cách pháp nhân (sau đây gọi tắt là các cơ quan, địa phương, đơn vị) thuộc mọi thành phần kinh tế và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

 

Chương II. NỘI DUNG THI ĐUA, TIÊU CHUẨN, THẨM QUYỀN, QUY TRÌNH, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

 

Điều 3. Nội dung thi đua

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự; tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác; bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; tham gia xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều 4. Tổ chức phong trào thi đua

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp xác định rõ nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện phong trào tại cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

2. Tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua khác của các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

3. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

4. Phát hiện, bồi dưng, nhân rộng các điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thực hiện tt việc khen thưng, động viên có thành tích theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 5. Tiêu chuẩn, số lượng khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được xét, tặng cho tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc được bình xét trong Phong trào thi đua và đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Đối với tập thể:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong Phong trào thi đua; hoàn thành xuất sắc các chương trình kế hoạch công tác về đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự; đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối vi Nhà nước và người lao động.

c) Tích cực tham gia và vận động quần chúng nhân dân tham gia duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Trong năm trên địa bàn phụ trách không xảy ra tình hung mt an ninh, trật tự.

d) Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

2. Đối với cá nhân:

a) Có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua hoặc có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự có tác dụng nêu gương trong phạm vi toàn tỉnh.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sng lành mạnh.

Cá nhân được đề nghị khen thưởng là người đứng đầu hoặc Chỉ huy đơn vị thì tập thể, đơn vị đó phải được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3. Hằng năm, số lượng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen không quá 20 tập thể, 20 cá nhân.

Điều 6. Thẩm quyền khen thưởng và đề nghị khen thưởng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng Giấy khen theo thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua. Đồng thời lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưng (qua Công an tỉnh).

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

Điều 7. Quy trình, hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Quy trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

a) Việc tổ chức xét, đề nghị khen thưởng phải được tiến hành từ cơ sở; hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng gửi về Công an tỉnh trước ngày 31 tháng 3 hằng năm.

b) Công an tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với SNội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

2. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Quy định về công tác thi đua, khen thưng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương (bao gồm từ cấp cơ sở).

b) Biên bản họp xét duyệt thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trình khen.

c) Báo cáo thành tích (áp dụng mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ) có xác nhận, chữ ký đóng dấu của Thủ trưng cơ quan quản lý trực tiếp và xác nhận của cấp trình khen thưởng.

3. Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưng: 02 bộ.

Điều 8. Thời gian tổng kết

1. Mốc thời gian xét duyệt, khen thưởng tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.

2. Thời gian tổng kết: Tổ chức vào dịp 19 tháng 8 của năm liền kề gắn với “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Điều 9. Kinh phí khen thưởng

Thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua

1. Công an tỉnh là Ca quan Thường trực Phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ trì, phối hợp vi Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành liên quan tổ chức phát động, thực hiện Phong trào thi đua; tổng hợp, xét chọn, đnghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phi hợp cùng Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

3. Các s, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm trin khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thi phản ánh về Cơ quan Thường trực Phong trào thi đua và Sở Nội vụ để tổng hp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tường Văn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi