Quyết định 05/2011/QĐ-UBND Bình Dương danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bình Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG, TÔN VINH, CÔNG NHẬN DANH HIỆU “CHỦ TRANG TRẠI TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH DƯƠNG

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 17/TTr-SNV ngày 10/01/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

QUY ĐỊNH

VỀ KHEN THƯỞNG, TÔN VINH, CÔNG NHẬN DANH HIỆU “CHỦ TRANG TRẠI TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH DƯƠNG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Danh hiệu xét tặng

Danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” là hình thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương để tặng cho những chủ trang trại có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngoài các hình thức khen thưởng đã được quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng.

Điều 2. Nguyên tắc xét tặng

1. Danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” được xét tặng định kỳ hai năm một lần.

2. Việc xét tặng phải được thực hiện đúng pháp luật, đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục quy định tại Quy định này và đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời.

Điều 3. Quyền lợi của cá nhân được tặng danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”

1. Được trao Giấy chứng nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” và kèm theo phần thưởng.

2. Được đưa vào danh sách đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” theo Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

3. Được tôn vinh thông qua hình thức công bố, giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG

 

Điều 4. Đối tượng được xét, đề nghị khen thưởng

1. Chủ trang trại là nông dân; Hộ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu; Hộ thành thị và cá nhân chuyên sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sinh vật cảnh,… hoặc sản xuất nông nghiệp là chính, có kiêm nhiệm các hoạt động dịch vụ phục vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đạt tiêu chí kinh tế trang trại theo quy định pháp luật hiện hành.

Các đối tượng nói trên phải có giấy chứng nhận trang trại, nếu chưa được cấp giấy chứng nhận trang trại thì phải có tên trong danh sách trang trại do địa phương quản lý.

2. Chủ trang trại đạt các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1 Điều này đã đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tiêu chí xét khen thưởng

Các đối tượng theo quy định tại Điều 4 Quy định này đạt các tiêu chuẩn sau thì được xem xét khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”:

1. Đã được cấp huyện trở lên công nhận là hộ gia đình, chủ trang trại, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi.

2. Là chủ trang trại tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng đất nông nghiệp đạt giá trị thu nhập trên một ha đất canh tác cao hơn ít nhất 1,5 lần so với mức bình quân của tỉnh, thực hiện tốt các cam kết về chất lượng hàng hóa trong sản xuất và kinh doanh, thân thiện với môi trường.

3. Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Chương III

TỔ CHỨC XÉT DUYỆT KHEN THƯỞNG, TÔN VINH, CÔNG NHẬN CHỦ TRANG TRẠI TIÊU BIỂU TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Điều 6. Thẩm quyền xét duyệt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” theo đề nghị của Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương.

Điều 7. Trình tự, thủ tục xét duyệt

1. Các chủ trang trại đáp ứng các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này lập hồ sơ đề nghị xét khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu theo quy định trình Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận và chuyển đến Hội Nông dân huyện, thị xã để tổng hợp chung cho toàn huyện, thị xã.

2. Hội Nông dân huyện, thị xã xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trình Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu của tỉnh xét duyệt.

3. Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu của tỉnh họp xét bình chọn các chủ trang trại tiêu biểu, xuất sắc và lập tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng, công nhận.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng, công nhận

Thủ tục hồ sơ gồm 02 bộ:

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

2. Danh sách các chủ trang trại được đề nghị xét khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu.

3. Báo cáo thành tích của chủ trang trại, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi trang trại hoạt động, kèm theo giấy chứng nhận là hộ gia đình, chủ trang trại, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi hoặc giấy khen của cấp có thẩm quyền (bản photo).

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về cơ quan thường trực của Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu của tỉnh trước ngày 15/9 của năm đề nghị xét khen thưởng, công nhận. Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến thành viên Hội đồng tổ chức họp xét, bình chọn.

Sau khi thống nhất, Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu của tỉnh lập tờ trình đề nghị khen thưởng, công nhận và gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 9. Kinh phí, thời gian và hình thức khen thưởng, tôn vinh, công nhận Chủ trang trại tiêu biểu

1. Kinh phí khen thưởng danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

2. Cá nhân được khen thưởng, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” được tặng thưởng “Cúp vàng chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương“ có giá trị tương đương 2,5 lần mức lương tối thiểu chung (không được tặng thưởng bằng tiền mặt).

3. Việc trao tặng danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” được thực hiện vào dịp Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hàng năm.

4. Danh sách các chủ trang trại được tặng danh hiệu sẽ được công bố, giới thiệu rộng rãi trong phạm vi tỉnh Bình Dương và cả nước nhằm quảng bá hình ảnh trang trại tỉnh Bình Dương trong thời kỳ đổi mới.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu của tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng làm Chủ tịch Hội đồng; Lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã có liên quan tham gia thành viên Hội đồng; Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, tôn vinh chủ trang trại tiêu biểu, báo cáo xin ý kiến thống nhất của Hội đồng.

2. Định kỳ hai năm một lần, căn cứ Quy định đã được ban hành, Hội đồng Khen thưởng, tôn vinh, công nhận chủ trang trại tiêu biểu tỉnh tổ chức tổng hợp và xét duyệt các hồ sơ đề nghị khen thưởng, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng, công nhận.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức phổ biến, hướng dẫn nội dung Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương” đến các chủ trang trại, đối tượng có liên quan biết và thực hiện.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định của tỉnh về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Các tập thể và cá nhân có liên quan phải kịp thời báo cáo, đề xuất ý kiến về Sở Nội vụ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 29/03/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực