Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND Hồ Chí Minh định mức tiền thưởng giải thưởng sáng tạo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức chi tiền thưởng cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 03/2019/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Lệ
Ngày ban hành: 11/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 03/2019/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TIỀN THƯỞNG CHO GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14
(Ngày 11 tháng 5 năm 2019)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét Tờ trình số 1793/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định mức chi tiền thưởng cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 197/BC-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Quy định mức tiền thưởng cho mỗi giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Về Mức tiền thưởng: Giải nhất: 100 triệu đồng; Giải nhì: 80 triệu đồng; Giải ba: 60 triệu đồng.

2. Bảy nhóm lĩnh vực tổ chức giải thưởng, gồm:

+ Lĩnh vực 1: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

+ Lmh vực 2: Văn hóa - nghệ thuật.

+ Lĩnh vực 3: Cải cách hành chính.

+ Lĩnh vực 4: Truyền thông.

+ Lĩnh vực 5: Xã hội.

+ Lĩnh vực 6: Khởi nghiệp sáng tạo.

+ Lĩnh vực 7: Khoa học cơ bản.

3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí khen thưởng Thành phố hàng năm theo Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

- Chỉ đạo rà soát cụ thể từng lĩnh vực và từng giải thưởng trong quá trình tổ chức để không trùng với các giải thưởng và các mức chi đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành.

- Các giải thưởng được chọn phải thật sự tiêu biểu, có tính sáng tạo cao và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố; được dư luận đồng tình cao, được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống; quan tâm đến vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chặt chẽ theo quy định.

- Việc lập dự toán, chi kinh phí cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 14 ngày 11 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 năm 2019./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND Thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, MTTQ các quận - huyện;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND thành phố: CVP, PVP;
- Lưu: VT, (P.CTHĐ-Tú).

CHỦ TỊCH
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lệ

 

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực