Kế hoạch 14/KH-BCĐ 2023 thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 14/KH-BCĐ

Kế hoạch 14/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo trung ương năm 2023
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:14/KH-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành:04/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 14/KH-BCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo trung ương năm 2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; Ban Chỉ đạo trung ương ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cụ thể hoá các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khoá XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung của Phong trào nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi bệnh hình thức, đặc biệt chú trọng văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực hiện các nội dung của Phong trào hiệu quả, với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

- Xây dựng chương trình phối hợp giữa các cơ quan thành viên thực chất, hiệu quả để phát huy sức mạnh tổng hợp; áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền các gương điển hình, gương người tốt, việc tốt, phù hợp với từng nhóm đối tượng; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Phong trào tại các địa phương nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, đặc biệt về cơ chế chính sách, từ đó đề xuất, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo trung ương có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư văn hóa, tiêu biểu.

3. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới.

4. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

5. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu Ban Chỉ đạo trung ương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung hoạt động của Phong trào. Nghiên cứu các mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được tổng kết, đánh giá để nhân rộng toàn quốc.

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ ban hành theo thẩm quyền Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường thị trấn tiêu biểu”.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp.

- Phát động triển khai Bộ tiêu chí “Xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

- Phối hợp với các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo trung ương xây dựng nội dung phối hợp về các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông vận tải, trật tự an toàn xã hội, môi trường; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Đô thị văn minh” trong bình xét nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp với các Cơ quan Thành viên Ban Chỉ đạo trung ương kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Phong trào tại các địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thành viên: tăng cường công tác tuyên truyền vận động đến từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tham gia chỉ đạo và giám sát việc thực hiện quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh.

- Gắn việc xây dựng đời sống văn hóa thông qua thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư và các cuộc vận động, phong trào xã hội lớn như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông…

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trung ương và các địa phương tổ chức xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp, khu chế xuất bảo đảm sáng tạo, hiệu quả.

- Thực hiện hiệu quả Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tập trung tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về ứng xử văn hóa trong nhà trường. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo nâng cao trách nhiệm quản lý học sinh, sinh viên; nghiên cứu giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục pháp luật về văn hóa giao thông.

5. Bộ Y tế

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho y bác sĩ tại các cơ sở khám chữa bệnh; đặc biệt chú trọng văn hóa ứng xử, y đức của bác sĩ, cán bộ y tế đối với người dân tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí nghiên cứu các giải pháp tuyên truyền hiệu quả nội dung Phong trào; phân loại đối tượng, lứa tuổi, cách thức để có phương pháp tuyên truyền phù hợp, nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

7. Các Cơ quan Thành viên Ban Chỉ đạo trung ương

Chủ động triển khai nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trung ương và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

8. Bộ Tài chính

Nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp tại Mục 16.II của Phụ lục Công văn số 780/TTg - QHĐP ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

9. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026, phù hợp với yêu cầu và thực tiễn ở địa phương.

- Quan tâm đầu tư và có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ người dân và công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương, các câu lạc bộ, nghệ nhân, nghệ sĩ để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân nâng cao thể chất, tinh thần.

- Đảm bảo kinh phí hoạt động của Phong trào và Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp; khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia Phong trào.

- Phát động phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm điểm nhấn cho hoạt động phong trào năm 2023; tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí “Xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

- Nghiên cứu xây dựng bản đồ về phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở làm căn cứ trong việc chỉ đạo điều hành, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào khoa học, hiệu quả, chính xác.

- Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Phong trào các cấp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các thành viên BCĐ trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở VHTTDL, Sở VH&TT; Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, VHCS.(170).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Nguyễn Văn Hùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi