Kế hoạch 04/KH-BTNMT 2021 tổ chức thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua nhiệm vụ phát triển KT-XH ngành TN&MT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
________

Số: 04/KH-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngành tài nguyên và môi trường

____________

 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Chỉ thị 19/CT-TTg), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg trong ngành tài nguyên và môi trường với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt, hiệu quả Chỉ thị số 19/CT- TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động, thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, nội dung về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân người lao động toàn ngành tài nguyên và môi trường trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên hằng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TTg, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong tổ chức phong trào thi đua và đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

2. Hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ” giai đoạn 2021- 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển ”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia ”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”... Thi đua toàn diện trên các lĩnh vực theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các phong trào thi đua yêu nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động: Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển” giai đoạn 2020 - 2025; “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển” năm 2021 và Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua.

3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 03/KH-BTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. Coi trọng các biện pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và các cán bộ chủ chốt, chủ động tự soi, tự sửa, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ, lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua.

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung, tiêu chí rõ ràng, phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, khuyến khích, quan tâm đến các tập thể, cá nhân lao động trực tiếp; tăng cường kiểm tra, giám sát có biện pháp cụ thể để chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng; phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

5. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong thi đua, khen thưởng; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

6. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng, công tác lưu trữ phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin, thống kê, báo cáo về thi đua, khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường, các Khối, Cụm thi đua căn cứ vào Kế hoạch và điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

3. Hằng năm khi tiến hành sơ, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cần gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, kịp thời rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Chỉ thị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐ-KT Trung ương (để b/c);

- Ban TĐ-KT Trung ương (để b/c);

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Các Sở TNMT;

- Đảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM Bộ;

- Lưu VT, Vụ TĐKTTT, V.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 

thuộc tính Kế hoạch 04/KH-BTNMT

Kế hoạch 04/KH-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngành tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:04/KH-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành:08/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi